Porez na dohodak - Dohodak od kapitala
Broj klase:410-01/06-01/413
Urudžbeni broj:513-07-21-01/06-3
Zagreb, 23.08.2006
Porezni tretman udjela u dobiti dodjelom vlastitih dionica
Od "A", 10000 Zagreb, primili smo upit koji se odnosi na porezni tretman primitaka po osnovi udjela u dobiti članova uprave i radnika trgovačkih društava koje ostvaruju putem dodjele vlastitih dionica. U upitu je navedeno da će društvo dodijeliti svojim članovima uprave i radnicima posebnu nagradu (bonus) za dobre rezultate rada u poslovnoj 2005. godini, na način da sudjeluju u dobiti društva putem dodjele vlastitih dionica toga društva. Međutim, bonus će na opisani način biti dodijeljen i fizičkim osobama koji u trenutku donošenja odluke o dodjeli vlastitih dionica društva više neće biti u radnom odnosu u društvu i to zbog odlaska u mirovinu ili zbog prelaska na rad odnosno u radni odnos kod dragog poslodavca. Postavljeno je pitanje poreznog tretmana dodjele vlastitih dionica društva bivšim članovima uprave i bivšim zaposlenicima koji u trenutku donošenja odluke o dodjeli više neće biti u radnom odnosu u društvu. Nastavno odgovaramo.

U skladu s člankom 30. stavci 1. i 14. Zakona o porezu na dohodak ("Narodne novine" broj 177/04) dohotkom od kapitala se, između ostalih smatraju i primici po osnovi udjela u dobiti članova uprave i radnika trgovačkih društava koje ostvaruju putem dodjele ili opcijske kupnje vlastitih dionica.

S obzirom da u vrijeme donašanja odluke o dodjeli vlastitih dionica društva i u trenutku dodjele dionica, neki od članova uprave i radnika u tom društvu više nisu u radnom odnosu, društvo u trenutku dodjele vlastitih dionica tim fizičkim osobama ne može po toj osnovi utvrditi primitke od kojih se u skladu s člankom 30. Zakona o porezu na dohodak utvrđuje dohodak od kapitala.

Člankom 14. stavak 3. Zakona o porezu na dohodak i člankom 15. stavak 1. točka 4. Pravilnika o porezu na dohodak ("Narodne novine" broj 95/05) propisano je da se primicima po osnovi nesamostalnog rada smatraju i primici radnika koje ostvaruju u naravi, a između ostalih i primici po osnovi naknada i nagrada za rad u dionicama, ako se po toj osnovi ne utvrđuje dohodak od kapitala iz članka 30. Zakona o porezu na dohodak.

Odredbama članka 11. stavak 1. točka 1. Pravilnika o porezu na dohodak propisano je da se primicima po osnovi nesamostalnog rada (plaćom) smatraju svi priljevi koji radniku pritječu u novcu ili u naravi na temelju radnog odnosa, a i priljevi u novcu ili u naravi koji fizičkoj osobi pritječu po osnovi prijašnjeg radnog odnosa, bez obzira na sadašnji status te osobe (umirovljenik ili neki drugi status) i to ako se radi o plaći za rad koji je obavljen za vrijeme radnog odnosa i možebitnim drugim isplatama na koje je radnik imao pravo u vrijeme toga radnog odnosa (božićnica, nagrada u skladu s člankom 13. Pravilnika o porezu na dohodak i to za godinu, neovisno kada je u toj godini prestao radni odnos odnosno raskinut ugovor o radu).

Budući da se u konkretnom slučaju pravo na sudjelovanje u dobiti društva za 2005. godinu bivšim radnicima i članovima uprave društva dodjeljuju vlastite dionice društva na ime nagrade za rad i postignute rezultate rada u 2005. godini, to s obzirom na odredbe članka 11. stavak 1. točka 1. Pravilnika o porezu na dohodak, društvo treba u trenutku dodjele utvrditi primitke od kojih se utvrđuje i oporezuje dohodak od nesamostalnog rada iz članka 14. stavak 3. Zakona o porezu na dohodak i članka 15. stavak 1. točka 4. istog Pravilnika.
Povratak na prethodnu stranicu