Porez na dohodak - Dohodak od kapitala
Broj klase:410-01/06-01/345
Urudžbeni broj:513-07-21-01/06-2
Zagreb, 29.06.2006
Porezni tretman prodaje radnicima vlastitih dionica trgovačkog društva
Od "A", Zagreb, primili smo upit koji se odnosi na porezni tretman prodaje radnicima vlastitih dionica trgovačkog društva. U upitu je navedeno da je trgovačko društvo kupilo na Varaždinskoj burzi vlastite dionice od malih dioničara po od 300,00 kuna po dionici. Nominalna vrijednost dionice je 400,00 kuna. Društvo je kroz provedbu ESOP programa odnosno programa povećanja udjela zaposlenika u vlasničkoj strukturi društva, naknadno prodalo radnicima kupljene vlastite dionice po cijeni od 300,00 kuna po dionici i to putem Varaždinske burze. Postavljen je upit poreznog tretmana takve transakcije. Nastavno odgovaramo.

Člankom 14. stavak 1. točka 1. Zakona o porezu na dohodak ("Narodne novine" broj 177/04) propisano je da se primicima po osnovi nesamostalnog rada (plaćom) smatraju svi primici koje poslodavac u novcu ili u naravi isplaćuje ili daje radniku po osnovi radnog odnosa, prema propisima koji uređuju radni odnos. Člankom 14. stavak 3. toga Zakona propisano je da se primicima u naravi smatraju korištenje zgrada, prometnih sredstava, povoljnije kamate pri odobravanju kredita i druge pogodnosti koje poslodavci daju radnicima.

Člankom 15. stavak 1. točka 4. Pravilnika o porezu na dohodak ("Narodne novine" broj 95/05) propisano je da se primicima po osnovi nesamostalnog rada u skladu s člankom 14. stavak 3. Zakona o porezu na dohodak smatraju i primici radnika u stvarima i uslugama koje imaju novčanu vrijednost (dobra, usluge, prava i ostala primanja u naravi), a kojima se između ostalih smatraju i primici po osnovi naknada i nagrada za rad u dionicama, ako se po toj osnovi ne utvrđuje dohodak od kapitala iz članka 30. istog Zakona.

Člankom 30. stavci 1., 4., 5., 6., 7. i 8. Zakona o porezu na dohodak propisano je da se dohotkom od kapitala, između ostalih, smatraju i primici koje u poreznom razdoblju ostvare članovi uprave i radnici trgovačkih društava po osnovi udjela u dobiti putem dodjele ili opcijske kupnje vlastitih dionicu trgovačkog društva. Dohodak od kapitala po osnovi opcijske kupnje dionica iz stavka 4. članka 30. Zakona o porezu na dohodak utvrđuje se kao razlika između tržišne vrijednosti dionice i opcijskim ugovorom utvrđene cijene dionica, ako je tržišna vrijednost viša u trenutku realizacije prava iz opcije. Dohodak po osnovi dodjele vlastitih dionica trgovačkog društva utvrđuje se u visini tržišne vrijednosti dodijeljenih dionica i plaćene naknade, ako se dionice stječu uz djelomičnu naknadu.

Člankom 30. stavak 9. Zakona o porezu na dohodak propisano je da se dohodak od kapitala po osnovi udjela u dobiti na temelju dodjele ili opcijske kupnje vlastitih dionica trgovačkog društva što ga ostvaruju članovi uprave i radnici trgovačkog društva, utvrđuje samo ako vlastite dionice trgovačkog društva u trenutku dodjele tih dionica ili realizacije prava iz opcije, kotiraju na burzi ili uređenim javnim tržištima u skladu sa posebnim zakonom. Ako taj uvjet nije ispunjen po toj se osnovi utvrđuje dohodak od nesamostalnog rada iz članka 14. Zakona o porezu na dohodak ili drugi dohodak iz članka 32. istog Zakona (za fizičke osobe koje nisu u trgovačkom društvu u radnom odnosu).

Budući da u predmetnom slučaju dionice trgovačkog društva koje su dodijeljene radnicima kotiraju na burzi, mišljenja smo da se po toj osnovi ne utvrđuju primici po osnovi nesamostalnog rada iz članka 14. Zakona o porezu na dohodak od kojih se utvrđuje dohodak od nesamostalnog rada, već da se po toj osnovi pod propisanim uvjetima trebaju utvrditi primici od kojih se utvrđuje dohodak od kapitala iz članka 30. Zakona. Međutim, s obzirom da su dionice trgovačkog društva koje kotiraju na burzi, dodijeljene radnicima uz plaćanje naknade u visini tržišne vrijednosti odnosno po cijeni po kojoj kotiraju na burzi, to nema temelja za utvrđivanje i oporezivanje dohotka od kapitala.
Povratak na prethodnu stranicu