Porez na dohodak - Dohodak od kapitala
Broj klase:410-01/06-01/504
Urudžbeni broj:513-07-21-01/06-2
Zagreb, 17.05.2006
Porezni tretman udjela u dobiti koji su ostvareni u inozemstvu
Od "A" iz Zagreba, primili smo upit koji se odnosi na porezni tretman primitaka koje ostvari fizička osoba koja je rezident Republike Hrvatske od udjela u dobiti po osnovi udjela u kapitalu društva sa ograničenom odgovornošću sa sjedištem u Cipru. U upitu je navedeno da je fizička osoba ostvarila primitak od udjela u dobiti u trgovačkom društvu za 2005. godinu koji su mu doznačeni na njegov račun u Cipru, pa su postavljena pitanja poreznog tretmana tog primitka u Republici Hrvatskoj, obveze podnošenja godišnje porezne prijave po toj osnovi i isprava koje se moraju uz tu prijavu priložiti. Nastavno odgovaramo.

Člankom 9. stavak 1. točka 2. Zakona o porezu na dohodak ("Narodne novine" broj 177/04) koji se u oporezivanju dohotka primjenjuje od 1. siječnja 2005. godine, propisano je da se dohotkom n smatraju primici od dividendi i udjela u dobiti na temelju udjela u kapitalu, pa ni ne podliježu obvezi obračuna, obustave i uplate poreza na dohodak i prireza.

Ako se u konkretnom slučaju radi o ostvarenom udjelu u dobiti na temelju udjela u kapitalu za 2005. godinu ili akontaciji udjela u dobiti za 2005. godinu, taj primitak ne smatra se dohotkom i ne podliježe oporezivanju, a samim time ni obvezi podnošenja godišnje porezne prijave s podacima o tom primitku.

Međutim, ako se fizičkoj osobi koja je rezident Republike Hrvatske tijekom 2005. i idućim poreznim razdobljima (kalendarskim godinama) isplaćuje udjel u dobiti na temelju udjela u kapitalu, a iz zadržane dobiti ostvarene u razdoblju 2001. do 2004. godina, taj primitak podliježe oporezivanju u skladu s člankom 68. stavak 2. Zakona o porezu na dohodak i člankom 6. stavak 3. i člankom 41. stavak 4. Pravilnika o porezu na dohodak ("Narodne novine" broj 95/05) odnosno po toj osnovi utvrđuje se i oporezuje dohodak od kapitala.

Člankom 73. stavak 6. Pravilnika o porezu na dohodak propisano je da je porezni obveznik koji dividende i udjele u dobiti na temelju udjela u kapitalu ostvari za razdoblje 1. siječnja 2001. do 31. prosinca 2004. godine izravno iz inozemstva, obvezan obračunati predujam poreza na dohodak od ukupnog primitka primjenom porezne stope 15% te predujam poreza uplatiti na propisani način u roku od osam (8) dana od dana ostvarivanja primitka.

S obzirom da je u tom slučaju porezni obveznik ostvario inozemni dohodak, obvezan je po isteku poreznog razdoblja (kalendarske godine) podnijeti godišnju poreznu prijavu i u toj prijavi iskazati podatke o inozemnom dohotku i porezu plaćenom u inozemstvu, ali i podatke o ukupno ostvarenom dohotku iz svih izvora u tuzemstvu i u inozemstvu u tom poreznom razdoblju, u skladu s člankom 39. stavci 2. i 5. Zakona o porezu na dohodak. U tom slučaju se, ako je porezni obveznik iz ostvarenog inozemnog dohotka platio u inozemstvu porez koji odgovara tuzemnom porezu na dohodak, porez plaćen u inozemstvu uračunava se u tuzemni porez na dohodak na način propisan člankom 82. Pravilnika o porezu na dohodak. U skladu s člankom 89. stavak 1. točka 13. Pravilnika o porezu na dohodak, godišnjoj poreznoj prijavi treba za tu svrhu priložiti dokaz o inozemnom dohotku i porezu plaćenom u inozemstvu.
Povratak na prethodnu stranicu