Porez na dohodak - Dohodak od kapitala
Broj klase:410-01/06-01/481
Urudžbeni broj:513-07-21-01/06-2
Zagreb, 20.06.2006
Porezni tretman odricanja od potraživanja i redoslijed uporabe dobiti
Od društva "A" d.o.o., Makarska, primili smo upit koji se odnosi na porezni tretman odricanja od potraživanja za kamate iz 2002, godine, a po osnovi pozajmice koju je vlasnik društva dao društvu. Osim toga postavljeno je pitanje može li društvo isplatiti dobit ostvarenu u 2005. godini, dok ima zadržanu dobit iz 2004. godine, odnosno je li za svrhe oporezivanja bitan redoslijed uporabe dobiti. Nastavno odgovaramo.

1. Člankom 8. stavak 8. Pravilnika o porezu na dohodak ("Narodne novine" broj 95/05) propisano je da se primitkom od kojeg se utvrđuje oporezivi dohodak smatra i iznos potraživanja po osnovi prodane robe ili obavljenih usluga, a kojeg se je porezni obveznik odrekao iz osobnih razloga. Primitak se utvrđuje u godini u kojoj je donesena odluka o odricanju od potraživanja, ako se radi o odricanju od potraživanja za naknadu iz koje se predujam poreza plaća po odbitku (naknade po osnovi rada, djelatnosti usluga i drugog), primitak se utvrđuje u trenutku kada je donesena odluka o odricanju. Po osnovi potraživanja koja su se pokazala nenaplativima nakon provedenog sudskog postupka zbog stečaja ili likvidacije dužnika, primitak se ne utvrđuje.
Iz navedenog proizlazi da po osnovi potraživanja za kamate po sklopljenom ugovoru o zajmu kojega se je odrekla fizička osoba zajmodavac u korist društva zajmoprimca, društvo zajmoprimac treba utvrditi oporezivi primitak od kapitala iz članka 30. stavci 1. i 3. Zakona o porezu na dohodak ("Narodne novine" broj 177/04) i to u trenutku kada zajmodavac donese odluku o odricanju od potraživanja.
Po toj osnovi je društvo kao zajmoprimac dužno obračunati i uplatiti predujam poreza na dohodak prema članku 51. stavak 2. Zakona o porezu na dohodak i to od primitka, primjenom stope od 35%, bez priznavanja osobnog odbitka iz članka 36. stavci 1. i 2. istog Zakona.

2. Zakonom o trgovačkim društvima ("Narodne novine" broj 111/93, 34/99, 52/00, 118/03) propisana je uporaba dobiti kao i nadležnosti u donošenju odluke o uporabi dobiti.
Međutim, ni Zakonom o trgovačkim društvima niti Zakonom o porezu na dobit ("Narodne novine" broj 177/04, 90/05) nije propisan redoslijed uporabe kumulirane zadržane dobiti, a ni mogućnost odnosno nemogućnost isplate iste prema razdobljima nastanka.
U skladu s navedenim, društvo može, prije isplate zadržane dobiti iz prethodnih poslovnih godina, pod propisanim uvjetima isplatiti dobit ostvarenu u poslovnoj godini, što u konkretnom slučaju znači da isplate dividende i udjele u dobiti na temelju udjela u kapitalu za 2005. godinu (uključivo i akontaciju dividende i udjela u dobiti za 2005. godinu), ne podliježu obvezi obračuna, obustave i uplate predujma poreza na dohodak u skladu s člankom 9. stavak 1. točka 2. Zakona o porezu na dohodak.
Povratak na prethodnu stranicu