Porez na dohodak - Dohodak od kapitala
Broj klase:410-18/05-01/106
Urudžbeni broj:513-07-21-01/05-2
Zagreb, 18.10.2005
Oporezivanje dohotka od kapitala
Od društva "A", primili smo upit koji se odnosi na oporezivanje dohotka od kapitala. U upitu je navedeno da će na temelju odluke Skupštine toga društva zadržana dobit društva iz 2001., 2002. i 2003. godine biti unesena u temeljni kapital društva, za što je Trgovačkom sudu u Splitu podnesena i prijava za upis povećanja temeljnog kapitala. Postavljeno je pitanje postoji li obveza obračuna i plaćanja poreza na dohodak u slučaju da vlasnici društva sa ograničenom odgovornošću povećavaju temeljni kapital iz zadržane dobiti. Nastavno odgovaramo.
Odredbama članka 26. stavak 1. Zakona o porezu na dohodak („Narodne novine" broj 127/00, 150/02, 163/03, 30/04) koji se na oporezivanje dohotka primjenjivao do kraja 2004. godine, bilo je propisano da se dohotkom od kapitala smatraju, između ostalih primitaka i primici po osnovi dividendi i udjela u dobiti na temelju udjela u kapitalu. Člankom 26. stavak 4. toga Zakona bilo je propisano da se dohodak od kapitala ne utvrđuje po osnovi dividendi i udjela u dobiti, ako su dividende i ti udjeli iskorišteni za uvećanje temeljnog kapitala društva.
Odredbama članka 9. stavak 1. točka 2. Zakona o porezu na dohodak („Narodne novine" broj 177/04), koji se na oporezivanje dohotka primjenjuje od 1. siječnja 2005. godine, propisano je da se dohotkom ne smatraju primici od dividendi i udjela u dobiti na temelju udjela u kapitalu, a člankom 68. stavak 2. istoga Zakona propisano je da se dividende i udjeli u dobiti na temelju udjela u kapitalu koji su ostvareni u razdoblju od 1. siječnja 2001. do 31. prosinca 2004. godine, a isplaćuju se od 1. siječnja 2005. godine i nadalje, iznimno oporezuju po stopi od 15%.
Članak 30. novog Zakona o porezu na dohodak koji se odnosi na utvrđivanje dohotka od kapitala, a ni članak 68. istoga Zakona, više ne sadrži odredbu prema kojoj porezu na dohodak ne podliježu dividende i udjeli u dobiti na temelju udjela u kapitalu (ostvareni u razdoblju 2001. do 2004. godina), a koji su iskorišteni za uvećanje temeljnog kapitala društva.

Zbog navedenog, obračunu i uplati poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak podliježe zadržana dobit, u konkretnom slučaju ostvarena u razdoblju 2001. do 2003. godine, koja se u 2005. godini unosi u temeljni kapital društva.
Nadležna ispostava Porezne uprave će ovaj odgovor pisanim putem proslijediti podnositelju upita.
Povratak na prethodnu stranicu