Porez na dohodak - Dohodak od kapitala
Broj klase:410-01/05-01/988
Urudžbeni broj:513-07-21-01/05-2
Zagreb, 19.09.2005
Porezni tretman primitaka od realizacije opcija
Od društva "A", primili smo zahtjev za tumačenjem poreznog tretmana primitaka što ih fizičke osobe ostvaruju realizacijom opcija u slučaju kada je u trenutku zaključenja opcijskog ugovora fizička osoba bila zaposlenik društva davatelja opcije, a do realizacije opcije je došlo u trenutku kada je ta osoba korisnik opcije ili u mirovini ili je zaposlenik nekog povezanog odnosno nepovezanog društva. Nastavno odgovaramo.
Odredbama članka 30. stavci 4., 5., 6., 7. i 9. Zakona o porezu na dohodak („Narodne novine" broj 177/04) propisano je da se dohotkom od kapitala smatraju i primici po osnovi udjela u dobiti članova uprave i radnika trgovačkih društava koje ostvaruju putem dodjele ili opcijske kupnje vlastitih dionica, a dohodak se utvrđuje kao razlika između tržišne vrijednosti dionice i opcijskim ugovorom utvrđene cijene dionica, ako je tržišna vrijednost viša u trenutku realizacije opcije. Realizacijom prava iz opcije smatra se trenutak kupnje dionica društva od strane vlasnika opcije (radnika i članova uprave društva) ili trenutak prijenosa prava na kupnju dionica društva na treću osobu i vlasniku opcije se u tom trenutku utvrđuje dohodak od kapitala. Dohodak od kapitala po osnovi realizacije opcije utvrđuje se samo ako vlastite dionice društva u trenutku realizacije prava iz opcije kotiraju na burzi ili uređenim javnim tržištima u skladu s posebnim zakonom. Ako vlastite dionice društva u trenutku realizacije prava iz opcije ne kotiraju na burzi ili uređenim javnim tržištima prema posebnom zakonu, po toj osnovi se utvrđuje dohodak od nesamostalnog rada ili drugi dohodak.
Iz konkretnog upita proizlazi da je ovaj uvjet ispunjen, jer vlastite dionice društva davatelja opcije kotiraju na burzi. S obzirom da se opcijski ugovori zaključuju na duži rok u kojemu radnici u svakom momentu prava iz ugovora mogu realizirati kupnjom dionica ili prijenosom prava na treću osobu te da je u trenutku zaključenja opcijskog ugovora korisnik opcije bio radnik, mišljenja smo da se u trenutku realizacije opcije utvrđuje dohodak od kapitala, neovisno o činjenici što korisnik opcije u trenutku realizacije opcije više nije radnik toga društva.
Povratak na prethodnu stranicu