Porez na dohodak - Dohodak od kapitala
Broj klase:410-18/05-01/2
Urudžbeni broj:513-07-21-01/05-2
Zagreb, 31.01.2005
Kupnja vlastitih dionica
U svezi upita Banke"A", Karlovac koja namjerava ponuditi članovima Upravnog odbora Banke i zaposlenicima Banke kupnju vlastitih dionica društva po njihovoj nominalnoj vrijednosti kojima je tržišna cijena, na tržištu kapitala, veća od nominalne, u nastavku odgovaramo:
Člankom 14. stavkom 3. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 177/04) propisano je da se primicima u naravi smatraju korištenje zgrada, prometnih sredstava, povoljnije kamate pri odobravanju kredita i druge pogodnosti koje poslodavci i isplatitelji primitka, odnosno plaće iz stavka 1. i 2. ovoga članka daju radnicima i fizičkim osobama koje ostvaruju primitke iz stavka 1. i 2. ovoga članka.
Člankom 7. stavkom 1. točkom 5. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 1/05) propisano je da se primicima po osnovi nesamostalnog rada u skladu s člankom 14. stavkom 3. Zakona smatraju i primici radnika i drugih osoba koje ostvaruju primitke odnosno plaću iz članka 14. Zakona u stvarima i uslugama koje imaju novčanu vrijednost (dobra, usluge, prava i ostala primanja u naravi), u koje posebice ulaze i svi drugi primici po osnovi i u svezi s nesamostalnim radom koji se daju u naravi, osim izravnih ili neizravnih novčanih isplata i doznaka.
Člankom 32. stavkom 3. točkom 5. Zakona o porezu na dohodak propisano je da se drugim dohotkom smatraju primici u naravi - korištenje zgrada, prometnih sredstava, povoljnije kamate pri odobravanju kredita i druge pogodnosti prema članku 14. stavku 3. ovoga Zakona, a koje davatelji tih primitaka daju fizičkim osobama koje nisu njihovi radnici i osobe koje ostvaruju primitke iz članka 14. ovoga Zakona.

Slijedom navedenog, razlika u cijeni između kupoprodajne (nominalne) i tržišne cijene dionica koje Karlovačka banka d.d. namjerava prodati zaposlenicima Banke predstavlja primitak u naravi po osnovi nesamostalnog rada na koji se obračunavaju i uplaćuju propisani doprinosi za obvezna osiguranja, porez na dohodak i prirez, a članovima Upravnog odbora Banke koji nisu u radnom odnosu razlika u cijeni dionica predstavlja drugi dohodak na koji predujam poreza na dohodak, obračunavaju, obustavljaju i uplaćuju isplatitelji prilikom svake isplate i istodobno s isplatom u skladu s odredbama članka 48. stavka l. Zakona o porezu na dohodak.
Povratak na prethodnu stranicu