Porez na dohodak - Dohodak od kapitala
Broj klase:410-01/03-01/859
Urudžbeni broj:513-07/03-2
Zagreb, 11.09.2003
Porezni tretman kamata na uplaćene predujmove za kupnju proizvoda ili obavljene usluge
Od društva "A" d.o.o. Zagreb, primili smo upit koji se odnosi na porezni tretman kamata koje su trgovci dužni obračunati i platiti potrošačima na uplaćene predujmove za kupnju proizvoda ili usluga. Nastavno odgovaramo.
Odredbama članka l. Zakona o zaštiti potrošača ("Narodne novine" broj 96/03) propisano je da se tim Zakonom uređuje zaštita osnovnih prava potrošača pri kupnji proizvoda i usluga, a i pri drugim oblicima stjecanja proizvoda i usluga na tržištu, između ostalih i pravo na zaštitu gospodarskih interesa potrošača.
U skladu s navedenim odredbama članka 28. istoga Zakona propisano je da u slučaju kada trgovac zahtijeva ili izričito uvjetuje kupnju proizvoda ili pružanje usluga s djelomičnim ili ukupnim jednokratnim ili obročnim predujmom, a isporuku proizvoda ili usluga obavi nakon primitka predujma, dužan je potrošaču prigodom isporuke obračunati i isplatiti kamate po kamatnjaku poslovne banke trgovca za oročene štedne uloge na tri mjeseca za cijelo razdoblje računajući od dana primljenog predujma do dana isporuke, ako je rok isporuke proizvoda ili usluge dulji od jednog mjeseca.
Odredbama članka 26. Zakona o porezu a dohodak ("Narodne novine" broj 127/00 i 150/02) propisano je da se dohotkom od kapitala, između ostalih primitaka, smatraju i primici od kamata, iz kojih se prema članku 38. stavku 3. toga Zakona predujam poreza na dohodak plaća po odbitku, po stopi od 35%.
Detaljnije odredbe o dohotku od kapitala po primicima od kamata propisane su člankom 45. stavkom 1.14. Pravilnika o porezu na dohodak ("Narodne novine" broj 54/01, 2/03 i 140/03). Prema ovim odredbama kamatama se smatraju primici što ih fizičke osobe

ostvaruju od potraživanja po osnovi danih zajmova i kredita, uključivo i one primitke ostvarene preko banaka po komisionim kreditima.
Međutim, u predmetnom slučaju radi se o primicima koje će fizičke osobe ostvarivati na temelju zakona (a ne ugovorne obveze), odnosno na temelju obveze propisane prodavateljima da u slučajevima kada za prodaju proizvoda ili usluga zahtijevaju ili uvjetuju uplatu predujma, obračunaju i isplate potrošačima kamate na primljeni predujam i to kao jednu od mjera zaštite njihovog gospodarskog interesa.
Obračunate i isplaćene kamate na primljene predujmove za buduću isporuku proizvoda i usluga treba stoga smatrati naknadom štete potrošačima koja ne podliježe porezu na dohodak. Naime, odredbama članka 6. stavka 2. točke 2.5. Zakona o porezu na dohodak propisano je da se dohotkom ne smatraju primici za koje fizičke osobe ne pružaju tržišne protuusluge, a između ostalog ni odštete koje nisu u svezi s gospodarstvenom djelatnošću fizičkih osoba.
U prilog navedenom navodimo i odredbe članka 3. Zakona o zaštiti potrošača prema kojoj je potrošač definiran kao svaka fizička osoba koja sklapa pravni posao na tržištu, u svrhe koje nisu namijenjene njegovom zanimanju niti njegovoj poslovnoj aktivnosti ili poduzetničkoj djelatnosti.
Povratak na prethodnu stranicu