Porez na dohodak - Dohodak od imovine i imovinskih prava
Broj klase:410-20/09-01/11
Urudžbeni broj:513-07-21-01/09-2
Zagreb, 26.10.2009
Dohodak od otuđenja nekretnine stečene temeljem ugovora o doživotnom uzdržavanju

Odvjetnica nam je postavila upit koji se odnosi na način utvrđivanja nabavne vrijednosti nekretnine koja je stečena ugovorom o doživotnom uzdržavanju koji je sklopljen dana 16. listopada 2007., odnosno smatra li se datumom stjecanja vlasništva nad nekretninom dan zaključenja ugovora ili dan kad je vlasništvo nekretnine prešlo na uzdržavatelja, a to je dan smrti primatelja uzdržavanja (07. lipnja 2008.).

Prema članku 27. stavak 1., 5., 6. i 7. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 177/04 i 73/08), dohotkom od imovine i imovinskih prava smatra se i dohodak koji porezni obveznik ostvari od otuđenja nekretnina i imovinskih prava. Otuđenjem se smatra prodaja, zamjena i drugi prijenos. Dohodak čini razlika između primitka utvrđenog prema tržišnoj vrijednosti nekretnine ili imovinskog prava koje se otuđuje i nabavne vrijednosti uvećane za rast proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda. Troškovi otuđenja mogu se odbiti kao izdaci.

Dohodak od otuđenja nekretnine ne oporezuje se ako je:

1.   nekretnina služila za stanovanje poreznom obvezniku ili uzdržavanim članovima njegove uže obitelji,

2.   nekretnina ili imovinsko pravo otuđeno nakon tri godine od dana nabave,

3.   otuđenje izvršeno između bračnih drugova i srodnika u prvoj liniji i drugih članova uže obitelji,

4.   otuđenje izvršeno između razvedenih bračnih drugova, a otuđenje je u neposrednoj svezi s razvodom braka,

5.   otuđenje u neposrednoj svezi s nasljeđivanjem nekretnina.

Prema članku 579. stavak 1. Zakona o obveznim odnosima (Narodne novine, broj 35/05 i 41/08) ugovorom o doživotnom uzdržavanju obvezuje se jedna strana (davatelj uzdržavanja) da će drugu stranu ili trećega (primatelja uzdržavanja) uzdržavati do njegove smrti, a druga strana izjavljuje da mu daje svu ili dio svoje imovine, s time da je stjecanje stvari i prava odgođeno do trenutka smrti primatelja uzdržavanja.

Slijedom navedenog, porezni obveznici su stekli vlasništvo nekretnine 07. lipnja 2008. temeljem ugovora o doživotnom uzdržavanju, te ako bi isti prodali odnosno otuđili nekretninu u roku od tri godine od dana nabave odnosno stjecanja, porezni obveznici bi ostvarili dohodak od imovine i imovinskih prava po osnovi otuđenja nekretnina.

Povratak na prethodnu stranicu