Porez na dohodak - Dohodak od imovine i imovinskih prava
Broj klase:410-01/07-01/1295
Urudžbeni broj:513-07-21-01/07-2
Zagreb, 20.09.2007
Unos nekretnine u temeljni kapital trgovačkog društva

Od "N.N." primili smo upit koji se odnosi na porezni tretman unosa nekretnine u vlasništvu gađana u temeljni kapital trgovačkog društva. U upitu je navedeno daje fizička osoba u listopadu 2004. godine kupila nekretninu (zemljište) i po toj osnovi platila porez na promet nekretnina. Na kupljenom zemljištu fizička je osoba gradila gospodarski objekt koji nije dovršen i nema uporabnu dozvolu, pa zemljište sa nedovršenim gospodarskim objektom namjerava otuđiti na način da te nekretnine unese u trgovačko društvo kao povećanje temeljnog kapitala. Postavljeno je pitanje je li fizička osoba obveznik poreza na dohodak po osnovi dohotka od imovine i imovinskih prava, ako zemljište i nedovršeni objekt na taj način otuđi u roku unutar tri godine od kupnje građevinskog zemljišta. Nastavno odgovaramo.

Člankom 27. stavak 1. Zakona o porezu na dohodak („Narodne novine" broj 177/04) propisano je da se dohotkom od imovine i imovinskih prava između ostalih smatra razlika između primitaka od otuđenja nekretnina i imovinskih prava te izdataka koji su poreznom obvezniku nastali u svezi s tim primicima.

U skladu s člankom 27. stavak 5. Zakona o porezu na dohodak otuđenjem nekretnina i imovinskih prava smatra se prodaja, zamjena i drugi prijenos, a dohodak po toj osnovi čini razlika između primitka utvrđenog prema tržišnoj vrijednosti nekretnine ili imovinskog prava koje se otuđuje i nabavne vrijednosti uvećane za rast proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda, pri čemu se troškovi otuđenja mogu odbiti kao izdaci.

Člankom 27. stavci 6. i 7. Zakona o porezu na dohodak propisano je da se dohodak od otuđenja nekretnine ne oporezuje ako je nekretnina služila za stanovanje poreznom obvezniku ili uzdržavanim članovima njegove uže obitelji iz članka 36. stavak 7. toga Zakona, ako je nekretnina ili imovinsko pravo otuđeno nakon tri godine od dana nabave, ako je otuđenje izvršeno između bračnih drugova i srodnika u prvoj liniji i drugih članova uže obitelji iz članka 36. stavak 7. toga Zakona te između razvedenih bračnih drugova ako je otuđenje u neposrednoj svezi s razvodom braka, a i ako je otuđenje u svezi s nasljeđivanjem nekretnina i imovinskih prava.

Iz predmetnog upita proizlazi da će fizička osoba u temeljni kapital trgovačkog društva unijeti nekretninu, a koji se ulog upisuje u sudski registar, čime će trgovačko društvo taj ulog steći i njime neograničeno raspolagati, a fizička će osoba unosom te nekretnine ostvariti udjel u tom trgovačkom društvu. Ako u trenutku unosa nekretnine (zemljišta) u temeljni kapital trgovačkog društva neće biti ispunjeni uvjeti propisani člankom 27. stavci 6. i 7. Zakona o porezu na dohodak, a temeljno neće proći razdoblje od tri godine od dana nabave te nekretnine, otuđitelju fizičkoj osobi se po toj osnovi treba utvrditi dohodak od imovine i imovinskih prava koji podliježe plaćanju poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak na način propisan člankom 50. stavak 3. Zakona o porezu na dohodak.

Povratak na prethodnu stranicu