Porez na dohodak - Dohodak od imovine i imovinskih prava
Broj klase:410-01/07-01/1255
Urudžbeni broj:513-07-21-01/07-2
Zagreb, 18.10.2007
Paušalni porez na dohodak od iznajmljivanja

U svezi upita Turističke zajednice općine Baška Voda o načinu razvrstavanja, obračuna i plaćanja paušalnog poreza na dohodak od iznajmljivanja u slučaju kad turističko mjesto nije razvrstano u određeni razred, u nastavku odgovaramo:

Odredbama Pravilnika o djelatnostima iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima te organiziranja kampova koje će se paušalno oporezivati, o visini paušalnog poreza i načinu plaćanja paušalnog poreza ('Narodne novine', broj 48/05) propisuju se djelatnosti iz članka 27. stavak 3. Zakona o porezu na dohodak ('Narodne novine', broj 177/04) koje će se paušalno oporezivati, visina i način utvrđivanja godišnjega paušalnog poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak, te druge odredbe bitne za provedbu paušalnog oporezivanja.

Člankom 3. stavkom 4. navedenog Pravilnika propisano da se koeficijent područja na kojem se pruža usluga građana u domaćinstvu određuje prema pripadnosti naselja u kojem se usluga pruža, razredu turističkog mjesta prema posebnom propisu i to:

-   za naselja razvrstana u razred A turističkih mjesta koeficijent je 1,00,

-   za naselja razvrstana u razred B turističkih mjesta koeficijent je 0,85,

-   za naselja razvrstana u razred C turističkih mjesta koeficijent je 0,70,

-  za naselja razvrstana u razred D turističkih mjesta koeficijent je 0,50.

Stavkom 5. istoga članka propisano je da za ona naselja koja nisu proglašena turističkim mjestom i koja nisu razvrstana u razred turističkih mjesta, kao koeficijent područja na kojem se usluga pruža primijenit će se koeficijent 0,50 odnosno koeficijent razreda D turističkih mjesta.

Povratak na prethodnu stranicu