Porez na dohodak - Dohodak od imovine i imovinskih prava
Broj klase:410-01/07-01/388
Urudžbeni broj:513-07-21-01/07-2
Zagreb, 03.04.2007
Oporezivanje dohotka nerezidenta od davanja u zakup nekretnina

Od poreznog obveznika primili smo zahtjev za utvrđivanje porezne obveze na temelju ugovora o zakupu poslovnog prostora sklopljenog između državljanina Sjedinjenih Američkih Država kao zakupodavca i hrvatskog državljanina kao zakupoprimca. Podnositelj navodi da se navedeni ugovor o zakupu poslovnog prostora pojavio na sudu u parnici koju su državljanin Sjedinjenih Američkih Država  i podnositelj vodili radi vlasništva nad kućom koja je pravomoćno završena na način da su obojica suvlasnici kuće 40% naprema 60%. Zakupoprimac još uvijek koristi poslovni prostor iz ugovora, protiv volje suvlasnika koji je na nadležnom sudu pokrenuo postupak za naknadu štete i iseljenje zakupoprimca iz poslovnog prostora. Podnositelj navodi da su navedene činjenice poznate Ispostavi Porezne uprave, te traži da se zakupoprimcu utvrdi porezna obveza i osigura naplata poreza na dohodak od imovine po osnovi davanja u zakup nekretnina.

Odredbama članka 2. stavak 1. Zakona o porezu na dohodak ('Narodne novine' broj 177/04) propisano je daje porezni obveznik fizička osoba koja ostvaruje dohodak. Nerezident je, sukladno članku 4. Zakona o porezu na dohodak, fizička osoba koja u Republici Hrvatskoj nema ni prebivalište ni uobičajeno boravište, a u Republici Hrvatskoj ostvaruje dohodak koji se oporezuje prema odredbama tog Zakona.

Prema članku 27. stavak 1. i 2. Zakona o porezu na dohodak, dohotkom od imovine i imovinskih prava smatra se razlika između primitaka po osnovi najamnine ili zakupnine i izdataka koji su poreznom obvezniku u poreznom razdoblju nastali u svezi s tim primicima (30% od ostvarene najamnine ili zakupnine). Odredbama članka 40. stavak 1. Pravilnika o porez na dohodak (Narodne novine broj 95/05 i 96/06) propisano je da se dohotkom od imovine i imovinskih prava smatra dohodak koji porezni obveznik ostvari od davanja u zakup ili najam nekretnina i pokretnina u svojem vlasništvu i/ili suvlasništvu, bez obzira na njihovu veličinu, količinu i/ili broj. Predujmovi poreza se, u skladu s člankom 50. stavak 1. Zakona o porezu na dohodak, plaćaju prema rješenju Porezne uprave i to do posljednjeg dana u mjesecu za tekući mjesec. Pri utvrđivanju predujma poreza ne uzima se u obzir osobni odbitak poreznog obveznika iz članka 36. Zakona. Predujam poreza na dohodak plaća porezni obveznik po postupku i na način iz članka 47. Zakona, a po stopi od 15 %.

Prema članku 62. Zakona o porezu na dohodak te članku 91. stavak 4. Pravilnika o porezu na dohodak, porezni obveznici odnosno opunomoćenici dužni su ispostavi Porezne uprave nadležnoj prema njihovom prebivalištu ili uobičajenom boravištu podnijeti prijavu radi upisa u registar poreznih obveznika za dohodak od imovine prema članku 27. Zakona, u roku od osam dana od dana početka obavljanja djelatnosti odnosno početka ostvarivanja primitaka. Porezni obveznici koji ostvaruju dohodak od imovine i imovinskih prava, osim dohotka od iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima i organiziranja kampova na koji se plaća porez u paušalnom iznosu, obvezni su u prilogu prijave radi upisa u registar poreznih obveznika dati i podatke:

1.        o izvoru odnosno vrsti dohotka, adresi ostvarivanja dohotka, nadnevku početka i prestanka ostvarivanja dohotka,

2.        o osobama s kojima zajednički ostvaruju dohodak - imena i prezimena, matični brojevi građana, adrese prebivališta ili uobičajenog boravišta, nadležne ispostave Porezne uprave i udjeli u dohotku.

Slijedom navedenog, fizička osoba - nerezident, koja ostvaruje dohodak od imovine po osnovi davanja u zakup ili najam nekretnina u svojem vlasništvu i/ili suvlasništvu u Republici Hrvatskoj, dužna je nadležnoj ispostavi Porezne uprave podnijeti prijavu radi upisa u registar poreznih obveznika, a nadležna ispostava Porezne uprave treba provesti postupak utvrđivanja poreza na dohodak u skladu s odredbama Zakona o porezu na dohodak i Općeg poreznog zakona ('Narodne novine' broj 127/00, 86/01 i 150/02).

Povratak na prethodnu stranicu