Porez na dohodak - Dohodak od imovine i imovinskih prava
Broj klase:410-20/06-01/72
Urudžbeni broj:513-07-21-01/06-2
Zagreb, 30.10.2006
Dohodak od otuđenja nekretnine stečene temeljem ugovora o doživotnom uzdržavanju

Odvjetnica je postavila upit o poreznom tretmanu prodaje stana stečenog dana 10. travnja 2006. godine temeljem ugovora o doživotnom uzdržavanju zaključenog 3. ožujka 1997. godine. Prodavatelji nisu bili prijavljeni na adresi predmetnog stana niti su u istome živjeli.

Prema članku 27. stavak 1., 5., 6. i 7. Zakona o porezu na dohodak ('Narodne novine' broj 177/04), dohotkom od imovine i imovinskih prava smatra se i dohodak koji porezni obveznik ostvari od otuđenja nekretnina i imovinskih prava. Otuđenjem se smatra prodaja, zamjena i drugi prijenos. Dohodak čini razlika između primitka utvrđenog prema tržišnoj vrijednosti nekretnine ili imovinskog prava koje se otuđuje i nabavne vrijednosti uvećane za rast proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda. Troškovi otuđenja mogu se odbiti kao izdaci.

Dohodak od otuđenja nekretnine ne oporezuje se ako je:

1.   nekretnina služila za stanovanje poreznom obvezniku ili uzdržavanim članovima njegove uže obitelji,

2.   nekretnina ili imovinsko pravo otuđeno nakon tri godine od

      dana nabave,

3.  otuđenje izvršeno između bračnih drugova i srodnika u prvoj liniji i drugih članova uže obitelji,

4.   otuđenje   izvršeno   između   razvedenih   bračnih   drugova,   a   otuđenje  je   u neposrednoj svezi s razvodom braka,

5.  otuđenje u neposrednoj svezi s nasljeđivanjem nekretnina.

 

   

Prema odredbama Zakona o nasljeđivanju ("Narodne novine" broj52/71, 47/78 i 56/00), koji je bio na snazi u vrijeme zaključenja ugovora o doživotnom   uzdržavanju, ugovorom o doživotnom uzdržavanju obvezuje se jedan ugovaratelj) uzdržavati svoga suugovaratelja ili neku treću osobu do njihove smrti, a suugovaratelj zauzvrat daje sve ili dio svojih nekretnina koje mu pripadaju u času zaključenja ugovora, predaja kojih se odgađa do njegove smrti.

 

      Dakle, porezni obveznici su stekli vlasništvo stana 10. travnja  2006.  godine temeljem ugovora o doživotnom uzdržavanju, te  ako bi isti prodali odnosno otuđili u roku od tri godine od dana   nabave odnosno stjecanja, porezni obveznici bi ostvarili dohodak od imovine i imovinskih prava po osnovi otuđenja nekretnina.

 

    

 

Povratak na prethodnu stranicu