Porez na dohodak - Dohodak od imovine i imovinskih prava
Broj klase:410-18/06-01/22
Urudžbeni broj:513-07-21-01/06-2
Zagreb, 22.09.2006
Porez na dohodak od imovine

Na upit poreznog obveznika "A" smatra li se otuđenjem nekretnine, u smislu utvrđivanja dohotka od imovine prema odredbama Zakona o porezu na dohodak, kada vlasnik nekretnine unosi svoju nekretninu u temeljni kapital društva čiji je osnivač, u nastavku odgovaramo.

Članak 27. stavak 1. Zakona o porezu na dohodak ("Narodne novine" broj 177/04, dalje: Zakon) propisuje da se dohotkom od imovine i imovinskih prava smatra razlika između primitaka po osnovi najamnine, zakupnine, iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima i organiziranja kampova, primitaka od vremenski ograničenog ustupa autorskih prava, prava industrijskog vlasništva i drugih imovinskih prava, primitaka od otuđenja nekretnina i imovinskih prava i izdataka koji su poreznom obvezniku u poreznom razdoblju nastali u svezi s tim primicima.

Prema članku 27. stavak 5. Zakona, dohotkom od imovine smatra se i dohodak koji porezni obveznik ostvari od otuđenja nekretnina i imovinskih prava. Otuđenjem se smatra prodaja, zamjena i drugi prijenos. Dohodak čini razlika između primitka utvrđenog prema tržišnoj vrijednosti nekretnine ili imovinskog prava koje se otuđuje i nabavne vrijednosti uvećane za rast proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda. Troškovi otuđenja mogu se odbiti kao izdaci.

Prema članku 27. stavak 6. Zakona, dohodak od otuđenja nekretnine ne oporezuje se ako je nekretnina služila za stanovanje poreznom obvezniku ili uzdržavanim članovima njegove uže obitelji, a i u slučaju ako je nekretnina ili imovinsko pravo otuđeno nakon tri godine od dana nabave.

Shodno navedenom, dohotkom od imovine smatra se i primitak od otuđenja nekretnina, dok se otuđenjem smatra prodaja, zamjena i drugi prijenos. Kako dakle otuđenje nekretnine pretpostavlja da vlasnik otuđi nekretninu na bilo koji pravno dopušteni način dakle i prodajom, zamjenom, darovanjem i na ostale načine koje zakon dopušta, to i u slučaju kada vlasnik nekretnine nekretninu unosi kao osnivač u temeljni kapital društva, dolazi do otuđenja nekretnine. Ako je otuđenje izvršeno unutar rok od tri godine otuđitelj je obveznik poreza na dohodak od imovine po osnovi otuđenja nekretnina.

Povratak na prethodnu stranicu