Porez na dohodak - Dohodak od imovine i imovinskih prava
Broj klase:410-20/06-01/50
Urudžbeni broj:513-07-21-01/06-2
Zagreb, 25.09.2006
Porez na dohodak od imovine po osnovi otuđenja nekretnina
Na upit porezne obveznice podliježe li obvezi poreza na dohodak od imovine po osnovi otuđenja nekretnina obzirom da otuđuje nekretninu koju je stekla na temelju pravomoćnog rješenja o nasljeđivanju, u nastavku odgovaramo.
Članak 27. stavak 1. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine broj 177/04, dalje: Zakon) propisuje da se dohotkom od imovine i imovinskih prava smatra razlika između primitaka po osnovi najamnine, zakupnine, iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima i organiziranja kampova, primitaka od vremenski ograničenog ustupa autorskih prava, prava industrijskog vlasništva i drugih imovinskih prava, primitaka od otuđenja nekretnina i imovinskih prava i izdataka koji su poreznom obvezniku u poreznom razdoblju nastali u svezi s tim primicima.
Prema članku 27. stavak 5. Zakona, dohotkom od imovine smatra se i dohodak koji porezni obveznik ostvari od otuđenja nekretnina i imovinskih prava. Otuđenjem se smatra prodaja, zamjena i drugi prijenos. Dohodak čini razlika između primitka utvrđenog prema tržišnoj vrijednosti nekretnine ili imovinskog prava koje se otuđuje i nabavne vrijednosti uvećane za rast proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda. Troškovi otuđenja mogu se odbiti kao izdaci.
Prema članku 27. stavak 6. Zakona dohodak od otuđenja nekretnine ne oporezuje se ako je nekretnina služila za stanovanje poreznom obvezniku ili uzdržavanim članovima njegove uže obitelji, a i u slučaju ako je nekretnina ili imovinsko pravo otuđeno nakon tri godine od dana nabave.
Prema članku 27. stavak 7. Zakona dohodak od otuđenja nekretnina ne oporezuje se ako je otuđenje izvršeno između bračnih drugova i srodnika u prvoj liniji i drugih članova uže obitelji te između razvedenih bračnih drugova ako je otuđenje u neposrednoj svezi s razvodom braka te nasljeđivanjem nekretnina i imovinskih prava.
Shodno navedenom, dohotkom od imovine smatra se i primitak od otuđenja nekretnina, dok se otuđenjem smatra prodaja, zamjena i drugi prijenos. Međutim
odredbama Zakona propisano je da se dohodak od otuđenja nekretnina ne oporezuje ako je otuđenje nekretnina u svezi s nasljeđivanjem nekretnina. Obzirom da se u konkretnom upitu navodi da se radi o otuđenju nekretnina stečenih nasljeđivanjem u navedenom slučaju dohodak od otuđenja nekretnina ne oporezuje se.
Povratak na prethodnu stranicu