Porez na dohodak - Dohodak od imovine i imovinskih prava
Broj klase:410-01/06-01/619
Urudžbeni broj:513-07-21-01/06-2
Zagreb, 17.07.2006
Utvrđivanje dohotka po osnovi iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima
Obratio nam se "A" iz Podstrane, sa slijedećim upitom: porezni obveznik obavlja djelatnost iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima te mu je po toj osnovi za 2005. godinu za 20 kreveta koje iznajmljuje doneseno porezno rješenje i utvrđen godišnji paušalni porez na dohodak i prirez porezu na dohodak. Dana 5. siječnja 2006. godine porezni obveznik podnosi nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema svom prebivalištu/uobičajenom boravištu Prijavu u registar obveznika poreza na dodanu vrijednost, obzirom da je u 2005. godini ostvario vrijednost obavljenih usluga veću od 85.000,00 kuna. Porezni obveznik podnio je i Prijavu u registar obveznika poreza na dohodak zbog obveze utvrđivanja dohotka od imovine ostvarenog od iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima na način propisan za samostalnu djelatnost na temelju propisanih poslovnih knjiga. Postavlja se pitanje obveze otvaranja obrta za navedenu djelatnost kao uvjeta za upis u registar obveznika poreza na dohodak. U nastavku odgovaramo:

Odredbama članka 29. stavka 1. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 177/04; u daljnjem tekstu: Zakon) propisano je da porezni obveznik koji dohodak od imovine ostvaruje izdavanjem u najam ili zakup nekretnina i pokretnina, iznajmljivanjem stanova, soba i postelja putnicima i turistima i organiziranjem kampova, a obveznik je poreza na dodanu vrijednost prema Zakonu o porezu na dodanu vrijednost, utvrđuje dohodak od imovine u skladu sa člancima od 19. do 24. Zakona odnosno na način propisan za samostalne djelatnosti.

Člankom 62. stavkom 1. Zakona propisano je da su radi osiguranja podataka potrebnih za utvrđivanje poreza, porezni obveznici odnosno opunomoćenici dužni ispostavi Porezne uprave nadležnoj prema njihovom prebivalištu ili uobičajenom boravištu podnijeti prijavu radi upisa u registar obveznika poreza na dohodak. Prijava radi upisa u registar poreznih obveznika podnosi se, prema članku 62. stavku 2. točki 1. Zakona, i za dohodak od obrtničke djelatnosti, djelatnosti slobodnih zanimanja, djelatnosti poljoprivrede i šumarstva te druge djelatnosti koje se oporezuju kao obrtničke prema članku 18. Zakona.

Odredbama članka 8. stavka 1. točke 5. Pravilnika o djelatnostima iznajmljivanja stanova, soba i postelja te organiziranja kampova koje će se paušalno oporezivati, o visini paušalnog poreza i načinu plaćanja paušalnog poreza (Narodne novine, broj 48/05) propisano je da je Prijavu u registar poreznih obveznika obvezan ispostavi područnog ureda Porezne uprave nadležnoj prema mjestu prebivališta ili uobičajenog boravišta, podnijeti porezni obveznik koji temeljem odobrenja nadležnog ureda pruža usluge građana u domaćinstvu i želi prijeći na utvrđivanje dohotka prema člancima 19. - 24. Zakona, odnosno na temelju poslovnih knjiga. U skladu s člankom 8. stavkom 3. toga Pravilnika, prijava u registar podnosi se do kraja kalendarske godine za iduću kalendarsku godinu.

Prema odredbama članka 2. stavka 1. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (Narodne novine, broj 48/95, 20/97, 46/97, 68/98, 76/99, 92/01, 117/01, 4/02, 49/03 - pročišćeni tekst i 117/03), ugostiteljska djelatnost je pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane, pripremanje i usluživanje pića i napitaka i pružanje usluga smještaja. Ugostiteljsku djelatnost, sukladno člkanku 3. istoga Zakona, mogu obavljati trgovačka društva, zadruge, trgovci pojedinci i obrtnici koji ispunjavaju uvjete propisane za obavljanje te djelatnosti.

U skladu s člankom 36. stavkom 1. točkom 1. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, pod uvjetima utvrđenim istima Zakonom i drugim propisima, građanin smije iznajmljivati gostima sobe, apartmane i kuće za odmor, kojih je vlasnik, do ukupno najviše 10 soba, odnosno 20 postelja. Nadležni ured, u skladu s člankom 37. stavkom 3. istoga Zakona, na zahtjev građana utvrđuje jesu li ispunjeni minimalni uvjeti i uvjeti za kategoriju za navedene objekte.

Za pružanje usluga iz članka 36. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, građanin je dužan pribaviti odobrenje nadležnog ureda (članak 41. stavak 1. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti). O navedenom odobrenju, u skladu s člankom 42. stavkom 1. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, nadležni ured rješava rješenjem u roku od 15 dana od dana uredno podnesenog zahtjeva.

Temeljem iznesenog, u navedenom slučaju porezni obveznik koji je u tijeku poreznog razdoblja (2005. godine) obavio oporezive isporuke dobara i usluga iznad propisanog iznosa od 85.000,00 kuna, postaje, u skladu s člankom 40. stavkom 1. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, broj 60/96 do 153/05) obveznik poreza na dodanu vrijednost od 1. siječnja iduće godine (od 1. siječnja 2006, godine) i najkasnije do 15. siječnja te godine obvezan je Poreznoj upravi podnijeti prijavu radi upisa u registar obveznika poreza na dodanu vrijednost. Porezni obveznik obvezan je i najkasnije do isteka tekuće 2005. godine podnijeti nadležnoj ispostavi Porezne uprave i prijavu u Registar obveznik poreza na dohodak te je obvezan od 1. siječnja 2006. godine dohodak od te djelatnosti utvrđivati na način propisan za samostalnu djelatnost prema člancima 19. do 24. Zakona o porezu na dohodak.

Nadalje, fizička osoba - građanin koji iznajmljuje putnicima i turistima stanove, sobe i postelje do ukupno najviše 10 soba, odnosno 20 postelja, pod uvjetima i u skladu s Zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti, dakle na temelju izdanog rješenja o odobrenju obavljanja djelatnosti te pod drugim propisanim uvjetima, u svrhe utvrđivanja dohotka od te djelatnosti i plaćanja poreza na dohodak, nije obvezan za obavljanje te djelatnosti otvarati obrt pod uvjetima i na način propisan Zakonom o obrtu (Narodne novine, broj 77/93, 90/96, 102/98, 64/01, 71/01 i 49/03 - pročišćeni tekst). Navedeno se odnosi samo za slučajeve u kojima obvezno otvaranje obrta nije uvjetovano Zakonom o obrtu, Zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti ili drugim propisima.
Povratak na prethodnu stranicu