Porez na dohodak - Dohodak od imovine i imovinskih prava
Broj klase:410-01/05-01/59
Urudžbeni broj:513-07-21-01/04-2
Zagreb, 21.01.2005
Isplate u gotovu novcu
Na upit Državnog izbornog povjerenstva, Zagreb, u svezi isplata naknada u gotovu novcu za rad biračkih odbora, za najam kuće ili stambenog objekta na dan održavanja izbora za predsjednika Republike Hrvatske te kućepaziteljima i domarima, u nastavku odgovaramo:
Odredbama članka 61. Zakona o porezu na dohodak („Narodne novine" br. 177/04; u daljnjem tekstu: Zakon) propisano je da tijela državne uprave i sudbene vlasti i druga državna tijela, tijela i službe jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, zavodi, neprofitne organizacije, poduzetnici - pravne i fizičke osobe, obavljaju isplate primitaka koji se smatraju dohotkom obveznicima poreza na dohodak na žiro-račun kod ovlaštene organizacije za platni promet, a iznimno i u gotovom novcu na propisan način.
U navedenom slučaju, mišljenja smo da se isplate za rad biračkih odbora, za najam stambenog objekta te naknade kućepaziteljima i domarima u svezi održavanja izbora za predsjednika Republike Hrvatske, mogu isplatiti u gotovu novcu.
Isplatitelj primitka obvezan je, na način propisan odredbama članka 32. i 48. Zakona, obračunati, obustaviti i uplatiti predujam poreza na dohodak i prirez porezu na dohodak kao porez po odbitku (ako se ne radi o primicima prema članku 14.,18.,27.,30. i 31. Zakona) odnosno sam porezni obveznik do posljednjeg dana u mjesecu u kojem je isplata izvršena ako se predujam poreza na dohodak plaća prema rješenju Porezne uprave prema članku 27. stavku l. i 2. i članku 50. stavku l. Zakona (najam stambenog objekta).
Iznimno u navedenom slučaju, za najam stambenog objekta na dan održavanja izbora porezni obveznici predujam poreza na dohodak od imovine prema članku 27. stavku 1. i 2. i članku 50. Zakona plaćaju prema rješenju Porezne uprave jednokratno na pojedinačno ostvareni primitak umanjen za 30% porezno priznatih izdataka i primjenom porezne stope 15%.

Povratak na prethodnu stranicu