Porez na dohodak - Dohodak od samostalne djelatnosti
Broj klase:410-01/09-01/185
Urudžbeni broj:513-07-21-01/09-2
Zagreb, 06.03.2009
Priznavanje neoporezivog dijela umjetničkog autorskog honorara

Društvo 'A' dostavilo nam je upit koji se odnosi na priznavanje neoporezivog dijela umjetničkog autorskog honorara. U upitu je navedeno da je ured ovlaštenog arhitekta registriran kao obveznik poreza na dohodak po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti slobodnog zanimanja arhitekta te da dohodak utvrđuje kao razliku između poslovnih primitaka i poslovnih izdataka, na temelju podataka iz propisanih poslovnih knjiga, a član je Udruženja hrvatskih arhitekata Zagreb. Postavljen je upit ima li u tom slučaju pravo poslovne primitke umanjiti za 25% neoporezivog dijela umjetničkog autorskog honorara, a ako ima, odnosi li se to pravo na sve poslovne primitke ili samo na one za koje raspolaže potvrdom odgovarajućeg strukovnog umjetničkog udruženja. Nastavno odgovaramo.

Člankom 22. Zakona o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva (Narodne novine" broj 43/96, 44/96 - ispravak) propisano je da se neoporezivi dio umjetničkog autorskog honorara za umjetničko djelo priznaje u visini 25%, a umjetničko djelo određuje se potvrdom nadležne strukovne umjetničke udruge ili ovlaštene agencije prilikom naplate autorskog honorara.

Člankom 19. stavak 1. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine" broj 177/04, 73/08) i člankom 23. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine" broj 95/05, 96/06, 68/07, 146/08, 2/09, 9/09 - ispravak) propisano je da se dohodak od samostalnih djelatnosti iz članka 18. toga Zakona utvrđuje kao razlika između poslovnih primitaka i poslovnih izdataka nastalih u poreznom razdoblju. Poslovnim primitkom fizičkih osoba koje obavljaju samostalnu djelatnost umjetnika Jz članka 18. stavak 2. točka 4. Zakona o porezu na dohodak, ne smatra se u skladu s člankom 24. stavak 3. Pravilnika o porezu na dohodak iznos u visini 25% ostvarenog umjetničkog autorskog honorara, a prema članku 22. Zakona o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva.

U skladu s navedenim odredbama propisa o porezu na dohodak, a i posebnog propisa, obvezniku poreza na dohodak koji obavlja samostalnu djelatnost slobodnog zanimanja arhitekta i dohodak po toj osnovi utvrđuje na temelju podataka iz propisanih poslovnih knjiga prema člancima od 19. do 24. Zakona o porezu na dohodak, ne oporezuje se iznos u visini 25% ostvarenog primitka od umjetničkih autorskih honorara, uz uvjet da posjeduje potvrdu nadležne umjetničke strukovne udruge odnosno potvrdu Udruženja hrvatskih arhitekata, Zagreb i to po svakom pojedinom umjetničkom autorskom djelu odnosno umjetničkom autorskom honoraru. Dakle, neoporezivanje iznosa u visini 25% umjetničkog autorskog honorara ne može se primijeniti na sve ostvarene poslovne primitke u poreznom razdoblju, već samo na one koji su ostvareni za umjetnička autorska djela, a za koja je umjetnička strukovna udruga izdala odgovarajuću potvrdu.

Povratak na prethodnu stranicu