Porez na dohodak - Dohodak od samostalne djelatnosti
Broj klase:410-20/07-01/54
Urudžbeni broj:513-07-21-01/08-2
Zagreb, 11.04.2008
Prodaja više od tri nekretnine u pet godina

Primili smo upit obveznika poreza na dohodak koji se odnosi na utvrđivanje primitaka po osnovi prodaje više od tri  nekretnine u razdoblju od pet godina. U upitu je navedeno da je porezni obveznik prodao četiri poljoprivredne parcele, od kojih dvije u 2005., jednu u 2006. te jednu u 2007. godini, pa je postavio upit je li obvezan kao primitke po toj osnovi iskazati samo one ostvarene od prodaje nekretnine u 2007. ili one ostvarene po prodanim parcelama u ranijim godinama. Nastavno odgovaramo.

Člankom 18. stavak 1. Zakona o porezu na dohodak ('Narodne novine' broj 177/04) propisano je da se dohotkom od samostalne djelatnosti obrta i s obrtom izjednačenim djelatnostima smatra i otuđenje (prodaja, zamjena i drugi prijenos) više od tri nekretnine više od tri imovinska prava iste vrste u razdoblju od pet godina, osima ako se nekretnine izvlašćuju na temelju posebnog zakona. razdoblje od pet godina počinje teći od dana otuđenja prve nekretnine, pri čemu je mjerodavan nadnevak kupoprodajnog ili drugog ugovora odnosno isprave o stjecanju vlasništva.

Dohodak od samostalne djelatnosti po osnovi otuđenja nekretnina i imovinskih prava utvrđuje se u skladu s člancima od 19. do 24. Zakona o porezu na dohodak, pri čemu se prema članku 20. stavak 1. toga Zakona poslovnim primicima smatraju sva dobra (novac, stvari, materijalna prava, usluge i drugo) koja su poreznom obvezniku pritekla u poreznom razdoblju u okviru njegove samostalne djelatnosti.

Obzirom da u slučaju utvrđivanja i oporezivanja dohotka od samostalne djelatnosti kojega porezni obveznik ostvari pod propisanim uvjetima od otuđenja nekretnina i imovinskih prava, porezna obveza nastupa u trenutku prodaje četvrte nekretnine iste vrste, a da je predmet oporezivanja dohodak po toj osnovi utvrđen od primitaka od prodaje svih (četiri i više) prodanih nekretnina  iste vrste u propisanom razdoblju od pet godina, to se odhodak od samostalne djelatnosti po toj osnovi utvrđuje u poreznom razdoblju u kojem je porezna obveza nastupila, a od primitka koje je porezni obveznik ostvario od prodanih nekretnina u razdoblju unutar toga razdoblja od pet godina.

Dakle, u predmetnom slučaju se dohodak po toj osnovi utvrđuje u 2007. godini i to od primitaka od prodanih nekretnina u tekućem i u prethodnim poreznim razdobljima odnosno od primitaka koje je porezni obveznik ostvario prodajom dvije nekretnine u 2005., jedne u 2006. i jedne u 2007. godini.

 

Povratak na prethodnu stranicu