Porez na dohodak - Dohodak od samostalne djelatnosti
Broj klase:410-01/07-01/1404
Urudžbeni broj:513-07-21-01/07-2
Zagreb, 18.10.2007
Porezni tretman djelatnosti sakupljanja i prodaje gljiva

Povodom upita zajedničkog knjigovodstvenog obrta "A", koji se odnosi na porezni tretman primitaka koje ostvaruju fizičke osobe kao "komercijalni sakupljači" samoniklih gljiva, nastavno odgovaramo.

Člankom 18. stavak 3. Zakona o porezu na dohodak ("Narodne novine" broj 177/04) i člankom 22. Pravilnika o porezu na dohodak ("Narodne novine" broj 95/05, 96/06, 68/07) propisano je da djelatnost poljoprivrede i šumarstva obuhvaća korištenje prirodnih bogatstava zemlje i prodaju odnosno zamjenu od tih djelatnosti dobivenih proizvoda u neprerađenom stanju. Fizičke su osobe obveznici poreza na dohodak po osnovi djelatnosti poljoprivrede i šumarstva ako su po toj osnovi obveznici poreza na dodanu vrijednost prema posebnom zakonu te ako ostvaruju poticaje na način i pod uvjetima propisanim posebnim zakonima. Navedem uvjeti ne moraju biti kumulativno ispunjeni odnosno fizička osoba je obveznik poreza na dohodak od djelatnosti poljoprivrede i šumarstva ako je ispunjen jedan ili oba uvjeta.

U sladu sa odredbama članka 2. točke 1. Zakona o poljoprivredi ("Narodne novine" broj 66/01, 83/02) poljoprivreda jest gospodarska djelatnost koja obuhvaća bilinogojstvo, stočarstvo i s njima povezane usluže djelatnosti sukladno skupinama 01.1, 01.2, 01.3 i 01.4 Nacionale klasifikacije djelatnosti. U skladu sa Odlukom o nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 20076. - NKD 2007. ("Narodne novine" broj 58/07) sakupljanje šumskih plodova i proizvoda, osim šumskih sortimenata smatra se djelatnosti šumarstva i sječe drva.

Prema odredbama članka 2. Pravilnika o zaštiti gljiva ("Narodne novine" broj 34/02) "sakupljač gljiva za osobne potrebe" je fizička osoba koja sakuplja samonikle gljive (gljive koje spontano rastu na prirodnim, poluprirodnim i kultiviranim staništima) za svoje potrebe i za potrebe svoga domaćinstva, a "komercijalni sakupljač" je fizička osoba koja sakuplja samonikle gljive u svrhu prerade, trgovine i drugog prometa. Člankom 10. toga Pravilnika propisano je da komercijalno sakupljanje gljiva može obavljati osoba koja posjeduje iskaznicu komercijalnog sakupljača gljiva koju izdaje nadležno ministarstvo na vrijeme od 10 godina. Iskaznica se izdaje komercijalnom sakupljaču na temelju obrtnice za obavljanje djelatnosti sakupljača gljiva ili na temelju potvrde o stručnoj osposobljenosti za komercijalnog sakupljača gljiva koju izdaje ovlaštena stručna institucija ili udruga.

Člankom 18. Pravilnika o zaštiti gljiva propisano je da komercijalni sakupljač smije samonikle gljive sakupljene u svrhu prerade, trgovine i drugog prometa, prodavati samo pravnoj ili fizičkoj osobi koja obavlja djelatnost otkupa samoniklih gljiva i koja ima dopuštenje nadležnog ministarstva, ili na registriranoj tržnici ako za to ima dopuštenje ovlaštenog tijela. Komercijalni sakupljač smije dnevno prodati samo onu količinu samoniklih gljiva koju smije dnevno sakupit.

Obveze otkupljivača samoniklih gljiva propisane su člankom 20. Pravilnika o zaštiti gljiva, a između ostalih obveza im je voditi evidenciju o otkupu gljiva na otkupnom bloku propisanog sadržaja.

U skladu s navedenim odredbama posebnih propisa fizička osoba koja je komercijalni sakupljač samoniklih gljiva u svrhu prerade, trgovine i drugog prometa, a propisanu iskaznicu komercijalnog sakupljača gljiva je dobila na temelju obrtnice ili potvrde o stručnoj osposobljenosti za komercijalnog sakupljača gljiva, smatra se u skladu s odredbama članka 18. stavak 3. Zakona o porezu na dohodak osobom koja obavlja samostalnu djelatnost poljoprivrede i šumarstva, koja je obveznik poreza na dohodak po toj osnovi pod uvjetom da je po osnovi djelatnosti komercijalnog sakupljanja samoniklih gljiva i/ili po osnovi drugih poljoprivrednih djelatnosti i djelatnosti šumarstva obveznik poreza na dodanu vrijednost ili ako ostvaruje poticaje za djelatnost poljoprivrede i šumarstva pod uvjetom i na način propisan posebnim zakonima.

Povratak na prethodnu stranicu