Porez na dohodak - Dohodak od samostalne djelatnosti
Broj klase:410-01/07-01/1199
Urudžbeni broj:513-07-21-01/07-2
Zagreb, 29.08.2007
Porezni tretman primljenih potpora za obavljanje djelatnosti obrta

Republika Hrvatska, Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva proslijedilo nam je na postupanje upit  u vezi poreznog tretmana potpora u svrhu poticanja i očuvanja tradicionalnih i umjetničkih obrta, koje obrtnicima dodjeljuje Grad  "A" u određenom mjesečnom iznosu bez posebno naznačene namjene, a i potpora koje jednokratno dodjeljuje Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva sa svrhom nabave strojeva i opreme potrebnih za obavljanje samostalne djelatnosti ("državne potpore male vrijednosti"). Nastavno odgovaramo.

Člankom 18. stavak 1. točka 1. Zakona o porezu na dohodak ("Narodne novine" broj 177/04) propisano je da se obrtom i s obrtom izjednačenim samostalnim djelatnostima (obrtničkim djelatnostima) u smislu toga Zakona smatraju djelatnosti iz članka 1. Zakona o obrtu i sve drage posebno nenavedene gospodarstvene djelatnosti koje se obavljaju samostalno u svrhu stjecanja dohotka, neovisno je li nadležno tijelo odobrilo djelatnost ili nije i osnovna su djelatnost poreznog obveznika prema članku 20. stavak 2. Pravilnika o porezu na dohodak ("Narodne novine" broj 95/05, 96/06, 68/07).

Člankom 19. stavak 1. Zakona o porezu na dohodak i člankom 23. Pravilnika o porezu na dohodak propisano je da se dohodak od samostalnih djelatnosti, pa i dohodak od djelatnosti obrta, utvrđuje kao razlika između poslovnih primitaka i poslovnih izdataka nastalih u poreznom razdoblju (načelno kalendarskoj godini).

U skladu s člankom 20. stavak 1. Zakona o porezu na dohodak i članka 24. stavak 1. točka l. Pravilnika o porezu na dohodak, poslovnim primicima smatraju se sva dobra (novac, stvari, materijama prava, usluge i drugo) koja su poreznom obvezniku pritekla u poreznom razdoblju u okviru njegove samostalne djelatnosti. Člankom 24. stavak 1. točka 2. Pravilnika o porezu na dohodak propisano je da se poslovnim primicima po osnovi samostalne djelatnosti smatraju i iznosi državnih potpora, poticaja i potpora za samostalnu djelatnost odnosno djelatnost koja se oporezuje kao samostalna djelatnost.

Prema tome potpore i poticaji u novcu ili u drugim djelatnostima koje namjenski ili nenamjenski dobivaju porezni obveznici za obavljanje samostalne djelatnosti obrta iz državnog proračuna, proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i drugih izvora, smatraju se poslovnim primicima ostvarenim u okviru samostalne djelatnosti i kao takvi evidentiraju u propisanim poslovnim knjigama (Knjizi primitaka i izdataka - Obrazac KPI) u trenutku kada su ostvareni odnosno primljeni.

Povratak na prethodnu stranicu