Porez na dohodak - Dohodak od samostalne djelatnosti
Broj klase:410-01/07-01/721
Urudžbeni broj:513-07-21-01/07-2
Zagreb, 28.05.2007
Zatvaranje samostalne djelatnosti - utvrđivanje po osnovi evidentiranih potraživanja

Od odvjetnika "N.N.", primili smo upit koji se odnosi na utvrđivanje primitaka pri zatvaranju samostalne djelatnosti slobodnog zanimanja. U upitu je navedeno da je do 2006. godine odvjetnik obavljao samostalnu djelatnost slobodnog zanimanja i po toj je osnovi bio obveznik poreza na dohodak, nakon čega je zbog osnivanja odvjetničkog društva zatvorio samostalnu odvjetničku djelatnost. Pri zatvaranju samostalne odvjetničke djelatnosti u poslovnim su knjigama kao poslovni primici bila iskazana i nenaplaćena potraživanja, između ostalih i potraživanja od kupaca nad kojima je otvoren stečajni postupak. Postavljen je upit ima li obveznik poreza na dohodak pravo na otpis potraživanja i vrijednosno usklađenje duga, na način kako je to propisano propisima o porezu na dobit, jer prema tvrdnjama iz upita takve odgovarajuće odredbe nisu sadržane u propisima o porezu na dohodak. Nastavno odgovaramo.

 

Člankom 19. Zakona o porezu na dohodak ("Narodne novine" broj 177/04) propisano je da je dohodak od samostalnih djelatnosti razlika izmedu poslovnih primitaka i poslovnih izdataka nastalih u poreznom razdoblju. Člankom 20. stavak 3. toga Zakon propisano je da u poslovne primitke ulaze i primici ostvareni od prodaje i izuzimanja stvari i prava koja služe za obavljanje samostalne djelatnosti i koja se vode ili su se trebala voditi u popisu dugotrajne imovine, kao i primici ostvareni od otuđenja ili likvidacije djelatnosti.

 

Člankom 24. stavak 1. točka 4. Pravilnika o porezu na dohodak ("Narodne novine" broj 95/05, 96/06) propisano je da se poslovnim primicima po osnovi samostalne djelatnosti smatraju i primici od otuđenja ili likvidacije djelatnosti (radnje, obrta ili drugog oblika samostalne djelatnosti).

 

Člankom 31. stavak 3. točka 1.3. Pravilnika o porezu na dohodak propisano je da je u slučaju likvidacije obrta, slobodnog zanimanja i druge samostalne djelatnosti ili djelatnosti koja se oporezuje kao obrtnička, porezni obveznik dužan u poreznom razdoblju u kojemu je izvršena likvidacija u knjizi primitaka i izdataka između ostalog, kao poslovne primitke iskazati i nenaplaćene tražbine od kupaca.

 

Međutim, člankom 8. stavak 8. Pravilnika o porezu na dohodak propisano je da ako se porezni obveznik iz osobnih razloga odrekne potraživanja po osnovi prodane robe ill obavljenih usluga koja bi u poreznom razdoblju u kojemu se odrekao potraživanja ili kasnijim poreznim razdobljima dovela do primitaka, tada se iznos potraživanja utvrđuje kao primitak u godini u kojoj je donesena odluka o odricanju od potraživanja. Po osnovi potraživanja koja su se pokazala nenaplativima nakon provedenog sudskog postupka, zbog stecaja ili likvidacije dužnika, ne utvrđuje se primitak.

 

U skladu sa navedenim odredbama Pravilnika o porezu na dohodak, poslovni primici se ne utvrđuju po osnovi potraživanja koja su se pokazala nenaplativima nakon provedenog sudskog postupka zbog stečaja ili likvidacije dužnika.

 

Ako se u konkretnom slučaju potraživanja koja je obveznik poreza na dohodak imao od dužnika, pokažu kao nenaplativa nakon provedenog sudskog postupka zbog stečaja dužnika, a porezni je obveznik kao vjerovnik ta potraživanja iskazao kao poslovne primitke u skladu sa člankom 31. stavak 3. točka 1.3. Pravilnika o porezu na dohodak i to u poreznom razdoblju u kojemu je likvidirao svoju djelatnost te za to porezno razdoblje podnio prijavu poreza na dohodak po kojoj je prirnio rješenje Porezne uprave, ima mogućnost pokrenuti obnovu postupka za utvrđivanje poreza na dohodak za to porezno razdoblje u skladu s člankom 252. stavak 1. točka 1. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine" broj 53/91, 103/96 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske). Tim je odredbama propisano da stranka može tražiti obnovu postupka u slučaju iz članka 249. točka 1. Zakona o općem upravnom postupku i to u roku od mjesec dana, od dana kad je mogla iznijeti nove činjenice odnosno upotrijebiti nove dokaze.

Povratak na prethodnu stranicu