Porez na dohodak - Dohodak od samostalne djelatnosti
Broj klase:410-01/07-01/288
Urudžbeni broj:513-07-21-01/07-2
Zagreb, 05.04.2007
Paušalno oporezivanje

Od Područnog ureda Rijeka primili smo upit koji se odnosi na mogućnost paušalnog oporezivanja djelatnosti iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima uz istodobno paušalno oporezivanje samostalne djelatnosti obrta.

Pitanje se odnosi na poreznog obveznika koji plaća paušalni porez na dohodak za djelatnost iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima temeljem Pravilnika o djelatnostima iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima te organiziranja kampova koje će se paušalno oporezivati, o visini paušalnog poreza i načinu plaćanja paušalnog poreza, a koji bi istodobno započeo i sa obavljanjem obrtničke djelatnosti u skladu sa Pravilnikom o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti (primjerice frizerska djelatnost), uz pretpostavku da ukupni primici po obje djelatnosti u poreznom razdoblju ne prelaze 85.000,00 kuna. Može li porezni obveznik istodobno plaćati paušalni porez za djelatnost iznajmljivanja temeljem rješenja Ureda za turizam i paušalni porez temeljem rješenja Ureda za gospodarstvo? Moguć je i obrnuti slučaj, odnosno da porezni obveznik plaća paušalni porez za dohodak od samostalne djelatnosti, a bavio bi se i djelatnošću iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima za koju bi također plaćao paušalni porez.

Paušalno oporezivahje dohotka od iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima i organizjranja kampova propisano je odredbama članka 27. stavka 3. i članka 44. Zakona o porezu na dohodak ('Narodne novine' broj 177/04; u daljnjem tekstu - Zakon), članka 40. stavka 2. Pravilnika o porezu na dohodak ('Narodne novine' broj 95/05 i 96/06) te Pravilnikom o djelatnostima iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima te organiziranja kampova koje će se paušalno oporezivati, o visini paušalnog poreza i načinu plaćanja paušalnog poreza ('Narodne novine' broj 48/05; u daljnjem tekstu - Pravilnik o djelatnostima iznajmljivanja stanova, soba i postelja).


Iz navedenih odredbi, a posebice iz članka 2. Pravilnika o djelatnostima iznajmljivanja stanova, soba i postelja proizlazi da građani koji na temelju odobrenja nadležnog ureda pružaju usluge građana u domaćinstvu iznajmljivanjem stanova, soba i postelja putnicima i turistima te organiziranjem kampova:

a)   moraju dohodak utvrđivati na temelju poslovnih knjiga, ako po nekoj drugoj osnovi već vode poslovne knjige prema člancima 19. - 24. Zakona o porezu na dohodak odnosno ako su po nekoj drugoj osnovi u sustavu poreza na dodanu vrijednost,

b)  mogu dohodak utvrđivati na temelju poslovnih knjiga ako podnesu prijavu u registar poreznih obveznika te se izjasne da dohodak žele utvrđivati na temelju poslovnih knjiga,

c)   ako dohodak ne utvrđuju na način naveden pod a) i b), plaćaju godišnji paušalni porez i prirez porezu na dohodak na temelju rješenja Porezne uprave.

Paušalno oporezivanje dohotka od samostalne djelatnosti propisano je odredbama članka 44. Zakona o porezu na dohodak te Pravilnikom o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti ('Narodne novine' broj 143/06).

Prema članku 2. stavak 1. Pravilnika o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti, obveznik poreza na dohodak kojemu se dohodak može utvrđivati u paušalnom iznosu je fizička osoba koja ostvaruje primitke od obavljanja samostalne djelatnosti obrta iz članka 18. stavka 1. točke 1. Zakona u skladu s propisima o obrtu i samostalne djelatnosti poljoprivrede i šumarstva iz članka 18. stavka 3. Zakona, koja ispunjava sljedeće uvjete:

a)   da nije obveznik PDV-a prema Zakonu o porezu na dodanu vrijednost,

b)  da samostalnu djelatnost ne obavlja u supoduzetništvu i

c)   da nema izdvojenih poslovnih jedinica niti proizvodnih pogona.

S obzirom da, u konkretnom slučaju, porezni obveznik udovoljava uvjetima za paušalno oporezivanje djelatnost iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima temeljem Pravilnika o djelatnostima iznajmljivanja stanova, soba i postelja, a udovoljava i uvjetima za paušalno oporezivanje samostalne djelatnosti prema Pravilniku o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti, nema zapreke za istodobno plaćanje paušalnog poreza od obavljanja djelatnosti iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima i plaćanje paušalnog poreza od obavljanja samostalne djelatnosti, uz uvjet da ukupni primici po obje djelatnosti u poreznom razdoblju ne prelaze 85.000,00 kuna. U tom slučaju nadležna ispostava Porezne uprave donosi dva rješenja o godišnjem porezu u paušalnom iznosu: jedno za djelatnost iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima, a drugo za samostalnu djelatnost.

Povratak na prethodnu stranicu