Porez na dohodak - Dohodak od samostalne djelatnosti
Broj klase:410-01/07-01/138
Urudžbeni broj:513-07-21-01/07-2
Zagreb, 01.02.2007
Porez na dohodak - olakšice za hrvatske ratne vojne invalide iz Domovinskog rata

Primili smo upit koji se odnosi na mogućnost korištenja propisane olakšice na temelju priznatog stupnja invaliditeta (npr. 40%) pri utvrđivanju i oporezivanju dohotka hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata. Prema navodima iz upita hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskog rata bili su u proteklim godinama zaposleni odnosno u radnom odnosu u samostalnim djelatnostima obrta, a u 2006. godini su kao nasljednici obrta postali obveznici poreza na dohodak po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti obrta. Nastavno odgovaramo.

Člankom 53. stavak 1. Zakona o porezu na dohodak ("Narodne novine" broj 177/04) propisano je da fizičke osobe kojima je po posebnom propisu rješenjem utvrđen status hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata, ne plaćaju porez na dohodak od nesamostalnog rada i mirovina razmjerno stupnju utvrđene invalidnosti.

Iz navedene odredbe proizlazi da je olakšica odnosno smanjenje obveze poreza na dohodak, a time i prireza porezu na dohodak za uplatu i to za postotak koji odgovara postotku njihove invalidnosti utvrđene rješenjem, propisana samo za obveznike poreza na dohodak koji imaju status hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata i koji ostvaruju dohodak od nesamostalnog rada iz članka 14. Zakona o porezu na dohodak.

Prema tome, fizičkim osobama koje obavljaju samostalnu djelatnost obrta, slobodnog zanimanja te polioorivrede i šumarstva iz članka 18. Zakona o porezu na dohodak i po toj su osnovi obveziii i poreza na dohodak ne priznaje se olakšica propisana člankom 53. stavak 1. toga Zakona.

Međutim, fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost obrta, slobodnog zanimanja te poljoprivrede i šumarstva iz članka 18. Zakona o porezu na dohodak, a po toj su osnovi obveznici poreza na dobit prema Zakonu o porezu na dobit ("Narodne novine" broj 177/04, 90/05, 57/06) i Pravilniku o porezu na dobit ("Narodne novine" broj 95/05), a isplaćuju si poduzetničku plaću iz članka iz članka 14. stavak 1. točka 2. Zakona o porezu na dohodak, koja ulazi u rashode pri utvrđivanju dobiti, priznaje se olakšica iz članka 53. stavak 1. Zakona o porezu na dohodak, pa porez na dohodak i prirez porezu na dohodak iz poduzetničke plaće ne plaćaju razmjerno stupnju njihove invalidnosti utvrđene rješenjem.


Povratak na prethodnu stranicu