Porez na dohodak - Dohodak od samostalne djelatnosti
Broj klase:410-01/06-01/905
Urudžbeni broj:513-07-21-01/06-2
Zagreb, 12.10.2006
Dugotrajna imovina u obrtničkim djelatnostima

Obrt "A" dostavio je upit koji se odnosi na mogućnost kupnje profesionalnog fotoaparata na teret obrta, s obzirom da prema navodima iz upita taj obrt treba fotografirati svoje modele radi prezentacije u časopisima, na plakatima i putem interneta. Nastavno odgovaramo.

Člankom 21. stavak 1. Zakona o porezu na dohodak ("Narodne novine" broj 177/04) propisano je da se poslovnim izdacima u samostalnim djelatnostima obrta i s obrtom izjednačenim djelatnostima iz članka 18. toga Zakona smatraju svi odljevi dobara poreznog obveznika tijekom poreznog razdoblja radi stjecanja, osiguranja i očuvanja poslovnih primitaka. U poslovne izdatke tih poreznih obveznika ulaze oni izdaci koji su izravno vezani za obavljanje djelatnosti.

U tom smislu se u skladu s člankom 21. stavak 9. toga Zakona o porezu na dohodak poslovnim izdacima smatraju i izdaci otpisa dugotrajne imovine prema članku 24. stavak 4. istog Zakona, na način i prema stopama propisanim Zakonom o porezu na dobit. Odredbama članka 25. stavak 1. točka 3. Pravilnika o porezu na dohodak ("Narodne novine" broj 95/05, 96/06) propisano je da se poslovnim izdacima po osnovi samostalne djelatnosti smatra i otpis dugotrajne imovine, jer se izdaci za dugotrajnu imovinu ne utvrđuju primjenom načela blagajne, već se ti izdaci raspoređuju kroz vijek trajanja potrošive odnosno istrošive dugotrajne imovine kao otpis (amortizacija) u skladu sa Zakonom o porezu na dobit.

Člankom 24. stavci 1. i 2. Zakona o porezu na dohodak propisano je da se u popis dugotrajne imovine koji služi za utvrđivanje izdataka otpisa (amortizacije) dugotrajne imovine, unose stvari i prava čije su nabavne cijene odnosno troškovi proizvodnje (nabavna vrijednost) veći od 2.000,00 kuna i ako je njihov vijek trajanja dulji od godinu dana.

Člankom 25. stavak 2. Pravilnika o porezu na dohodak propisano je da se kao poslovni izdaci mogu priznati samo oni izdaci o kojima postoje uredne isprave i koji su izravno vezani uz ostvarivanje primitaka, a između primitaka i izdataka mora postojati međuzavisnost u smislu da se učinjeni izdatak treba odraziti na ostvarivanje (povećanje) tekućih ili budućih primitaka.

U skladu s navedenim odredbama propisa o porezu na dohodak mišljenja smo da se u predmetnom slučaju kupljeni fotoaparat pod propisanim uvjetima može smatrati dobrom dugotrajne imovine. Ako se to dobro upiše u propisanu evidenciju Popis dugotrajne imovine (Obrazac Dl), obveznica poreza na dohodak može u Knjizi primitaka i izdataka (Obrazac KPI) evidentirati izdatke otpisa a način propisan člankom 12. Zakona o porezu na dobit ("Narodne novine" broj 177/04, 90/05, 57/06).

Povratak na prethodnu stranicu