Porez na dohodak - Dohodak od samostalne djelatnosti
Broj klase:410-20/06-01/16
Urudžbeni broj:513-07-21-01/06-2
Zagreb, 23.08.2006
Prodaja nekretnina i porez na dohodak
Odvjetnik "N.N.", Pula, dostavio nam je upit koji se odnosi na porezne obveze u svezi sa primicima koje fizička osoba ostvari prodajom više od tri nekretnine. U upitu je navedeno da prodavatelj fizička osoba ima u vlasništvu 6 nekretnina, u naravi građevinskih zemljišta i to od 1962. godine u 2/3 dijela, a 1/3 dijela je naslijedio u posljednje vrijeme od pokojnog oca. Tijekom 2006. godine je kao jedini vlasnik prodao kupcu 3 nekretnine, a uskoro namjerava istom kupcu prodati i preostale 3 nekretnine. Postavljena su pitanja je li fizička osoba po toj osnovi obveznik poreza na dohodak, ako jest u kojem dijelu odnosno na koji dio primitka od otuđenja nekretnina. Nastavno odgovaramo.

Odredbama članka 18. stavak 1. točka 3. Zakona o porezu na dohodak ("Narodne novine" broj 177/04) i članka 20. stavak 3. Pravilnika o porezu na dohodak ("Narodne novine" broj 95/05) propisano je da se obrtom i s obrtom izjednačenim djelatnostima (obrtničkim djelatnostima) smatra otuđenje (prodaja, zamjena i drugi prijenos) više od tri nekretnine ili više od tri imovinska prava iste vrste u razdoblju od pet godina, osim ako se nekretnine izvlašćuju na temelju posebnog zakona. Razdoblje od pet godina počinje teći od dana otuđenja prve nekretnine, pri čemu je mjerodavan nadnevak kupoprodajnog ili drugog ugovora odnosno isprave o stjecanju vlasništva. Ako se otuđuje zgrada s više stanova ili poslovnih prostora ili građevinsko zemljište ili više zemljišnih čestica, jednom nekretninom smatra se svaki stan, poslovni prostor, građevinsko zemljište ili zemljišna čestica. Ako je na otuđenje nekretnina iz članka 18. stavak 1. točka 3. Zakona o porezu na dohodak plaćen porez na dohodak od imovine i imovinskih prava, a naknadno se ispune uvjeti za oporezivanje toga dohotka kao dohotka od samostalne djelatnosti, ranije plaćeni porez na dohodak od imovine uzet će se u obzir pri utvrđivanju poreza na dohodak od samostalne djelatnosti. Obrtničkom djelatnosti ne smatra se otuđenje nekretnina i imovinskih prava stečenih u svezi s nasljeđivanjem.

U skladu s člankom 19. stavak 1. Zakona o porezu na dohodak i člankom 20. stavak 3. Pravilnika o porezu na dohodak, dohodak od samostalne djelatnosti utvrđuje se za sve otuđene nekretnine odnosno imovinska prava iste vrste kao razlika između poslovnih primitaka i poslovnih izdataka na način propisan člancima 19. do 24. Zakona o porezu na dohodak.

S obzirom da u konkretnom slučaju fizička osoba unutar roka od pet godina od dana otuđenja prve nekretnine, prodaje ukupno šest nekretnina iste vrste (građevinskih zemljišta), a da pri tome nisu ispunjeni uvjeti propisani člankom 19. stavak 2. Zakona o porezu na dohodak, fizička je osoba obveznik poreza na dohodak od samostalne djelatnosti po osnovi otuđenja svih šest nekretnina u skladu s člankom 18. stavak 1. točka 3. Zakona o porezu na dohodak.

S obzirom da je fizička osoba bila prvobitni vlasnik 2/3 tih nekretnina, a da je vlasnikom preostalog dijela od 1/3 nekretnina postala nasljeđivanjem, mišljenja smo da se dohodak po toj osnovi treba utvrditi kao razlika između ostvarenih primitaka prodajom nekretnina i to samo u dijelu 2/3 ostvarenih primitaka te izdataka koji će fizičkoj osobi nastati pri otuđenju tih nekretnina.

Predujam poreza na dohodak utvrdit će nadležna ispostava Porezne uprave rješenjem, a u skladu sa člankom 47. Zakona o porezu na dohodak i člankom 71. Pravilnika o porezu na dohodak.
Povratak na prethodnu stranicu