Porez na dohodak - Dohodak od samostalne djelatnosti
Broj klase:410-10/06-01/39
Urudžbeni broj:513-07-21-01/06-2
Zagreb, 10.07.2006
Promjena načina oporezivanja - prijelaz sa poreza na dohodak na porez na dobit
Područni ured Sisak zaprimio je upit poreznog obveznika "A.A." iz Novske, vezano za promjenu načina oporezivanja. Porezni obveznik započeo je u svibnju 2006. godine obavljati ljekarničku djelatnost - privatna ljekarna, te uskoro očekuje poslovanje u sastavu ljekarničke ustanove, a želi odmah na početku obavljanja samostalne djelatnosti voditi poslovne knjige i plaćati porez na dobit prema odredbama Zakona o porezu na dobit, umjesto plaćanja poreza na dohodak. U nastavku odgovaramo:

Temeljem članka 26. stavka 1. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine broj 177/04; dalje: Zakon) porezni obveznik iz članka 18. Zakona može na vlastiti zahtjev plaćati porez na dobit umjesto poreza na dohodak ili je obvezan plaćati porez na dobit umjesto poreza na dohodak ako ispunjava zakonske uvjete za oporezivanje dobiti na način i pod uvjetima propisanim člankom 2. stavkom 4. Zakona o porezu na dobit (Narodne novine 177/04, 90/05 i 57/06).

Prema članku 26. stavku 2. Zakona pisani zahtjev iz stavka 1. istog članka Zakona kojim se na vlastiti zahtjev traži promjena načina oporezivanja dostavlja se nadležnoj Ispostavi Porezne uprave do kraja tekuće godine za iduću kalendarsku godinu. U skladu sa stavkom 3. istog članka Zakona, rješenje kojim se usvaja zahtjev iz stavka 2. obvezuje poreznog obveznika sljedećih pet godina. U opravdanim slučajevima Porezna uprava može odobriti i kraći rok prelaska s plaćanja poreza na dohodak na porez na dobit i obratno.

Porezni obveznik, prema članku 2. stavku 3. Zakona o porezu na dobit, je i fizička osoba, koja ostvaruje dohodak prema propisima o oporezivanju dohotka, ako izjavi da će plaćati porez na dobit umjesto poreza na dohodak.

U skladu sa člankom 2. stavkom 4. Zakona o porezu na dobit, porezni obveznik je i poduzetnik fizička osoba koja ostvaruje dohodak od obrta i s obrtom izjednačenih djelatnosti ako je u prethodnom poreznom razdoblju ostvario ukupni primitak veći od 2.000.000,00 kuna ili ako je u prethodnom poreznom razdoblju ostvario dohodak veći od 400.000,00 kuna ili ako ima dugotrajnu imovinu u vrijednosti većoj od 2.000.000,00 kuna ili ako u prethodnom poreznom razdoblju prosječno zapošljava više od 15 radnika.

Temeljem navedenog, poreznom obvezniku, koji započinje obavljati samostalnu djelatnost u tijeku kalendarske godine, može se, na njegov vlastiti zahtjev, odobriti plaćanje poreza na dobit umjesto poreza na dohodak s danom početka obavljanja samostalne djelatnosti.

Porezni obveznik koji počinje obavljati djelatnost ne plaća predujmove do prve porezne prijave u skladu sa člankom 34. stavkom 3. Zakona.

Prema članku 48. stavku 9. Pravilnika o porezu na dobit (Narodne novine, broj 95/05), porezni obveznik, koji prema članku 34. stavku 3. Zakona nije dužan plaćati predujmove, može ih plaćati prema vlastitoj odluci.

U slučaju da porezni obveznik obavlja samostalnu djelatnost i plaća porez na dohodak tijekom poreznog odnosno poreznih razdoblja, tada će isti zahtjev da želi plaćati porez na dobit umjesto poreza na dohodak odnosno zahtjev za promjenom načina oporezivanja dostaviti nadležnoj ispostavi Porezne uprave do kraja tekuće godine za iduću kalendarsku godinu.
Povratak na prethodnu stranicu