Porez na dohodak - Dohodak od samostalne djelatnosti
Broj klase:410-18/06-01/18
Urudžbeni broj:513-07-21-01/06-2
Zagreb, 29.06.2006
Porez na dohodak od obavljanja djelatnosti turističkog vodiča
Na Vaš upit može li se stalno ili povremeno pružanje usluga turističkog vodiča obavljati kao slobodno zanimanje u smislu članka 18. stavka 2. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 177/04; u daljnjem tekstu: Zakon), u nastavku odgovaramo:

Člankom 18. stavkom 2. točkom 1. Zakona propisano je da se djelatnostima slobodnih zanimanja smatraju profesionalne djelatnosti fizičkih osoba koje su po toj osnovi obvezno osigurane prema propisima koji uređuju obvezna osiguranja odnosno djelatnosti fizičkih osoba kojima su to osnovne djelatnosti i koje su po toj osnovi upisane u registar poreznih poreza na dohodak, a djelatnostima slobodnih zanimanja, između ostalih, smatraju se i djelatnosti turističkih vodiča.

Porezni obveznik - turistički vodič, može, u skladu s člankom 32. stavkom 6. Zakona, na vlastiti zahtjev, upisom u registar poreznih obveznika, utvrđivati dohodak u skladu s člancima 19. do 24. Zakona odnosno na način propisan za samostalne djelatnosti. Zahtjev (Obrazac RPO) porezni obveznik obvezan je podnijeti na početku ostvarivanja dohotka, na početku obavljanja djelatnosti ili do kraja tekuće godine za iduću godinu i to nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema svom prebivalištu/uobičajenom boravištu.

Napominjemo da je navedeno utvrđivanje dohotka od djelatnosti turističkog vodiča kao dohodak od samostalne djelatnosti, propisano uz uvjet da porezni obveznik primitke po osnovi djelatnosti turističkog vodiča ne ostvaruje po osnovi rada u radnom odnosu u kojem slučaju se ti primici smatraju primicima od nesamostalnog rada (plaćom) i dohodak od nesamostalnog rada utvrđuje se sukladno odredbama članka 13. Zakona.
Povratak na prethodnu stranicu