Porez na dohodak - Dohodak od samostalne djelatnosti
Broj klase:410-01/06-01/589
Urudžbeni broj:513-07-21-01/06-2
Zagreb, 14.06.2006
Obračun amortizacije
Od Porezne uprave, Područni ured Varaždin, primili smo upit klasa: 410-23/06-01/6, Urbroj: 513-07-05/06-1 od 7. lipnja 2006., koji se odnosi na obvezu iskazivanja izdataka po osnovi obračunatog otpisa (amortizacije) dobara dugotrajna imovine propisanim poslovnim knjigama. U upitu je navedeno da je tijekom verifikacije godišnjih poreznih prijava za 2005. godinu uočeno da su neki porezni obveznici koji obavljaju samostalne djelatnosti (obrtnici) izvršili obračun amortizacije dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine, ali nisu iskazali izdatke po toj osnovi, pa je u poreznim prijavama iskazan veći dohodak ili manji gubitak ostvaren obavljanjem djelatnosti. Postavljeno je pitanje mogu li se obrtnici odreći izdatka po osnovi amortizacije. Nastavno odgovaramo.

Člankom 24. stavak 4. Zakona o porezu na dohodak ("Narodne novine" broj 177/04) propisano je da se nabavna vrijednost dobara dugotrajne imovine koja su unesena u popis dugotrajne imovine, otpisuje u skladu sa Zakonom o porezu na dobit.

Člankom 12. Zakona o porezu na dobit ("Narodne novine" broj 177/04) propisan je način obračuna amortizacije dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine i godišnje amortizacijske stope prema amortizacijskom vijeku te imovine, a koje se priznaju za svrhe oporezivanja.

Međutim, Zakonom o porezu na dobit propisane su najviše porezno dopustive stope amortizacije dobara dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine, ali ne i obveza poreznom obvezniku prema kojoj u poslovnim knjigama ne bi mogao iskazati izdatke utvrđene obračunom po nižim amortizacijskim stopama, ili pak da te izdatke uopće ne iskaže.

Prema tome, obveznik poreza na dohodak koji obavlja samostalnu djelatnost iz članka 18. Zakona o porezu na dohodak, ovisno o svojoj poslovnoj politici, može odlučiti da u pojedinom poreznom razdoblju u popisu dugotrajne imovine i knjizi primitaka i izdataka koje vodi, ne iskaže izdatke otpisa (amortizacije) dugotrajne imovine koja služi za obavljanje djelatnosti i upisana je u taj popis.
Povratak na prethodnu stranicu