Porez na dohodak - Dohodak od samostalne djelatnosti
Broj klase:410-20/05-01/85
Urudžbeni broj:513-07-21-01/06-2
Zagreb, 21.02.2006
Utvrđivanje dohotka od otuđenja nekretnina
Na upit "A", te ostalih suvlasnika,
podliježe li obvezi plaćanja poreza na dohodak prodaja devet čestica zemljišta, koje se
nalaze u jednom zemljišnoknjižnom ulošku i predstavljaju jednu cjelinu, a prodaju se
jednom kupcu putem jednog kupoprodajnog ugovora, odnosno smatra li se to jednini
prometom ili prometom devet istovrsnih nekretnina, u nastavku odgovaramo.
Člankom 18. stavkom l. točkom 3. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine broj 177/04) propisano je da se obrtom i s obrtom izjednačenim djelatnostima (obrtničkim djelatnostima) smatra otuđenje (prodaja, zamjena i drugi prijenos) više od tri nekretnine ili više od tri imovinska prava iste vrste u razdoblju od pet godina, osim ako se nekretnine izvlašćuju na temelju posebnog zakona. Razdoblje od pet godina počinje teći od dana otuđenja prve nekretnine, pri čemu je mjerodavan nadnevak kupoprodajnog ili drugoga ugovora odnosno isprave o stjecanju vlasništva. Ako se otuđuje zgrada s više stanova ili poslovnih prostora ili građevinsko zemljište ili više zemljišnih čestica, jednom nekretninom smatra se svaki stan, poslovni prostor, gradilište ili zemljišna čestica.
Člankom 19. stavkom 2. i 3. Zakona o porezu na dohodak propisano je da se dohodak od otuđenja nekretnina i imovinskih prava ne oporezuje ako je otuđenje izvršeno između bračnih drugova, predaka i potomaka u izravnoj liniji i drugih članova uže obitelji iz članka 36. stavka 7. ovoga zakona te između razvedenih bračnih drugova, ako je otuđenje u izravnoj vezi s razvodom braka. Ako su nekretnine stečene darovanjem i otuđene u roku od pet godina od dana njihove nabave od strane darovatelja, darovatelju se utvrđuje dohodak od samostalne djelatnosti na način iz članka 19. - 24. ovoga Zakona.

Prema članku 20. stavku 3. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine broj 95/05), obrtničkom djelatnosti ne smatra se otuđenje više od tri nekretnine ili više od tri imovinska prava iste vrste u razdoblju od pet godina, ako se nekretnine izvlašćuju temeljem posebnog zakona. Obrtničkom djelatnosti ne smatra se niti otuđenje nekretnina i imovinskih prava stečenih u svezi s nasljeđivanjem.
Člankom 20. stavkom 4. Pravilnika o porezu na dohodak propisano je da se nekretnine (zemljišta i građevine) smatraju istovrsnima ovisno o njihovim obilježjima i namjenama i to:
1. zemljišta - poljoprivredna, građevinska i druga zemljišta,
2. građevine - stambene, poslovne i sve druge zgrade, te njihovi dijelovi.
Shodno navedenom, bez obzira što više suvlasnika temeljem jednog kupoprodajnog ugovora prodaje devet zemljišnih cestica koje se nalaze u jednom zemljišnoknjižnom ulošku i predstavljaju jednu Cjelinu, riječ je o prodaji devet nekretnina iste vrste. Dohodak od samostalne djelatnosti neće se utvrditi samo ako se radi o nekretninama stečenim nasljeđivanjem, ako se nekretnine izvlašćuju na temelju posebnog zakona, ili ako se radi o nekretninama prodanim u okolnostima propisanim člankom 19. stavkom 2. Zakona o porezu na dohodak. U svim drugim slučajevima otuđenja više od tri nekretnine u roku od pet godina utvrđuje se dohodak od samostalne djelatnosti na način propisan člancima 19. do 24. Zakona o porezu na dohodak, koji podliježe obvezi plaćanja poreza na dohodak I prireza porezu na dohodak.
Povratak na prethodnu stranicu