Porez na dohodak - Dohodak od samostalne djelatnosti
Broj klase:410-01/05-01/1459
Urudžbeni broj:513-07-21-01/05-2
Zagreb, 01.12.2005
Dohodak od samostalne djelatnosti ostvaren otuđenjem nekretnina
Od "A", primili smo upit klasa: 947-01/05-01/73, ur.broj: 2117/01-01-05-2 od 28. studenog 2005. godine. U upitu je navedeno da je u tijeku realizacije projekta Golfpark na Srđu tvrtka "B" d.o.o. sklopila predugovore sa više desetaka vlasnika i suvlasnika zemljišta, a pojedini od njih će na taj način prodati više od tri nekretnine. Nekretnine su izvorno stekli nasljeđivanjem ili sudskim utvrđivanjem prava vlasništva u raščišćavanju ranije neriješenih zemljišnoknjižnih odnosa. Postavljeno je pitanje podliježu li te prodaje porezu na dohodak. Nastavno odgovaramo.
Odredbama članka 18. stavak 1. točka 3. Zakona o porezu na dohodak („Narodne novine" broj 177/04) propisano je da se obrtom i s obrtom izjednačenim djelatnostima smatra i otuđenje (prodaja, zamjena i drugi prijenos) više od tri nekretnine ili više od tri imovinska prava iste vrste u razdoblju od pet godina, osim ako se nelcretnine izvlašćuju na temelju posebnog zakona. Razdoblje od pet godina počinje teći od dana otuđenja prve nekretnine, pri čemu je mjerodavan nadnevak kupoprodajnog ili drugog ugovora odnosno isprave o stjecanju vlasništva. Ako se otuđuje; zgrada sa više stanova ili poslovnih prostora ili građevinsko zemljište ili više zemljišnih čestica, jednom nekretninom smatra se svaki stan, poslovni prostor, gradilište ili zemljišna čestica.
U skladu sa člankom 19. stavak 2. Zakona o porezu na dohodak, dohodak od otuđenja nekretnina i imovinskih prava iz članka 18. stavak 1. točka 3. istoga Zakona ne oporezuje se ako je otuđenje izvršeno između bračnih drugova, predaka i potomaka u izravnoj liniji i drugih članova uže obitelji iz članka 36. stavak 7. istoga Zakona te između razvedenih bračnih drugova ako je otuđenje u izravnoj vezi s razvodom braka.
U skladu s člankom 20. stavak 3. Pravilnika o porezu na dohodak („Narodne novine" broj 95/05) obrtničkom djelatnosti iz članica 18. stavak l, točka 3. Zakona o porezu na dohodak ne smatra se otuđenje nekretnina i imovinskih prava stečenih u svezi s nasljeđivanjem.
Člankom 19. stavak 3. Z,akona o porezu na dohodak propisano je da ako su nekretnine iz članka 18. stavak 1. točka 3. istoga Zakona stečene darovanjem i otuđene u roku od pet godina od dana njihove nabave od strane darovatelja, darovatelju se utvrđuje dohodak od samostalne djelatnosti na način iiz članka 19. do 24. toga Zakona.
S obzirom da se u konkretnim slučajevima radi o kupoprodaji više od tri nekretnine (zemljišnih čestica) od prodavatelja. fizičkih osoba, dohodak od samostalne djelatnosti ne utvrđuje se samo ako se radi o nekretninama stečenim nasljeđivanjem, ako se nekretnine izvlašćuju na temelju posebnog zakona te ako se radi c prodanim nekretninama u okolnostima propisanim člankom 19. stavak 2. Zakona o porezu na dohodak.
U svim drugim slučajevima prodaje više od tri nekretnine u roku od pet godina fizička osoba koja je otuđite!) nekretnina prema članku 18. stavak l, točka 3. Zakona o porezu na dohodak, treba po toj osnovi utvrditi dohodak od samostalne djelatnosti na način propisan člancima od 19. do 24. istog Zakona, a koji podliježe obvezi plaćanja poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak.
Nadležna ispostava Porezne uprave će ovaj odgovor pisanim putem proslijediti podnositelju upita.
Povratak na prethodnu stranicu