Porez na dohodak - Dohodak od samostalne djelatnosti
Broj klase:410-01/04-01/105
Urudžbeni broj:513-07-21-01/05-2
Zagreb, 11.02.2005
Otkup povlastice za obavljanje ribolova na moru
U svezi upita Porezne uprave, Područnog ureda Rijeka u svezi oporezivanja porezom na dohodak fizičkih osoba koje su stekle pravo na otkup povlastice i primile navedena sredstva na svoj žiroračun, u nastavku odgovaramo:
Člankom 9. Pravilnika o načinu korištenja sredstava ostvarenih od naknada za obavljanje ribolova na moru (Narodne novine, broj 144/03 i 90/04) propisano je da se za otkup povlastice mogu natjecati pravne i fizičke osobe kojima je izdana povlastica za obavljanje ribolova pridnenim povlačnim alatima i za brodove porivne snage stroja do 184 kW (250 KS) ako udovoljavaju slijedećim uvjetima:
- da aktivno obavljaju ribolov pridnenim povlačnim alatima što mogu dokazati evidencijom ulova u zadnje tri godine;
- da obavljaju ribolov pridnenim povlačnim alatima najmanje 30 dana u godini (prosjek za trogodišnje razdoblje) u ribolovnim zonama A, E, F i G.
Budući daje člankom 11. istog Pravilnika propisano da fizičke osobe, uz zahtjev za otkup povlastice, prilažu obrtnicu, razvidno je da su te osobe obveznici poreza na dohodak od obavljanja samostalne djelatnosti koje dohodak ostvaruju na temelju poslovnih knjiga.
Člankom 20. stavkom 1. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 177/04) propisano je da su poslovni primici sva dobra (novac, stvari, materijalna prava, usluge i drugo) koja su poreznom obvezniku u okviru njegove samostalne djelatnosti pritekla u poreznom razdoblju.
Slijedom navedenog, poreznom obvezniku koji je stekao pravo na otkup povlastice i kojem je novac, po toj osnovi, uplaćen na žiroračun, isti predstavlja primitak koji se knjiži u propisane poslovne knjige.
Povratak na prethodnu stranicu