Porez na dohodak - Dohodak od samostalne djelatnosti
Broj klase:410-01/02-01/208
Urudžbeni broj:513-01/02-1
Zagreb, 01.03.2002
Porez na dohodak iz nagrade športašima
U svezi s vašim upitom koji se odnosi na način utvrđivanja poreza na dohodak iz nagrade koja se isplaćuje športašu za osvajanje olimpijske medalje, nastavno odgovaramo.
Odredbama članka 15. stavka 2. točke 4. Zakona o porezu na dohodak ("Narodne novine" broj 127/00.) propisano je da se samostalnim djelatnostima smatraju i djelatnosti slobodnih zanimanja novinara, umjetnika i športaša.
Dohodak koje ostvare fizičke osobe po toj osnovi utvrđuje se u skladu s odredbama članka 18. stavka 13. toga Zakona odnosno iz ukupno ostvarenog primitka, nakon umanjenja za izdatke u visini 25% od ostvarenog primitka. Od utvrđenog dohotka predujam poreza na dohodak plaća se po stopi od 35%, uz obvezu obračunavanja i plaćanja i prireza, ako porezni obveznik ima prebivalište ili uobičajeno boravište u gradu ili općini koja je propisala tu obvezu.
Prema tome, nagrada koju je u konkretnom slučaju osvojio športaš smatra se ostvarenim dohotkom od samostalne djelatnosti koji podliježe oporezivanju na navedeni način.
U konkretnom slučaju, a polazeći od utvrđenog neto iznosa nagrade, to znači da će ukupni trošak iznositi 869.250,28 kuna, a predujam poreza na dohodak 228.178,19 kuna i prireza porezu na dohodak 41.072,08 kuna ili ukupno porez i prirez 269.250,27 kuna.

Isplatitelj je obvezan u trenutku isplate nagrade porez i prirez, obračunati, obustaviti i uplatiti na propisani uplatni račun.
Međutim, ako se radi o športašu koji dohodak od samostalne djelatnosti slobodnog zanimanja utvrđuje na temelju poslovnih knjiga, a u skladu s odredbama članka 18. do 22. Zakona o porezu na dohodak, isplatitelj nagrade nije obvezan u trenutku isplate obračunati, obustaviti i uplatiti pripadajući porez na dohodak i prirez, već je obvezan nagradu doznačiti na žiro račun poreznog obveznika.
Povratak na prethodnu stranicu