Porez na dohodak - Dohodak od nesamostalnog rada
Broj klase:410-01/12-01/1789
Urudžbeni broj:513-07-21-01/13-3
Zagreb, 19.02.2013
Oporezivanje mirovina iz inozemstva

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 22/12) koji je na snagu stupio 1. ožujka 2012., propisana je odredba prema kojoj mirovine rezidenata ostvarene u inozemstvu više nisu oslobođene oporezivanja, te se od 1. ožujka 2012. i mirovine rezidenata ostvarene u inozemstvu smatraju primicima od nesamostalnog rada i oporezuju na način koji je propisan i za mirovine ostvarene u tuzemstvu, odnosno na način propisan za dohodak od nesamostalnog rada kojeg rezidenti ostvare u inozemstvu, osim ako ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, odnosno međunarodnim ugovorima nije drugačije propisano.

 

Međutim, u većini Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja koje primjenjuje Republika Hrvatska vrijedi pravilo da se mirovine oporezuju u državi rezidentnosti, tako Hrvatska ima pretežno pravo oporezivanja mirovine rezidenta ostvarene iz:

Albanije, Armenije, Austrije, Bjelorusije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Crne Gore, Češke, Čilea, Estonije, Francuske, Grčke, Irana, Irske, Islanda, Italije (iznimno plaćanja uslijed prekida radnog odnosa, periodične naknade ili slične gotovinske isplate prema Ugovoru s Italijom oporezuje Italija), Izraela, Jordana, Koreje, Kuvajta, Latvije, Litve, Mađarske, Malezije, Malte, Moldove, Norveške, Rusije, Sirije, Slovačke, Slovenije, Srbije, Španjolske, Švicarske, Turske, Ujedinjenog Kraljevstva i Ukrajine.

 

Za dohodak od nesamostalnog rada kojeg porezni obveznici ostvare izravno iz inozemstva obvezni su sami obračunati predujam poreza na dohodak prema članku 45. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 177/04, 73/08,  80/10, 114/11, 22/12 i 144/12) i uplatiti ga u roku od osam dana od dana primitka dohotka, te sukladno članku 46. stavcima 4. i 5. toga Zakona i članku 63. i 65. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 95/05, 96/06, 68/07, 146/08, 2/09, 9/09, 146/09, 123/10 i 137/11) dostaviti Poreznoj upravi nadležnoj prema njihovom prebivalištu ili uobičajenom boravištu izvješće na Obrascu ID do 15. u mjesecu za isplate u prethodnom mjesecu, te godišnje izvješće na Obrascu IP najkasnije do 31. siječnja tekuće za prethodnu kalendarsku godinu.

 

Slijedom navedenog, porezni obveznici koji ostvaruju mirovinu iz inozemstva koju Republika Hrvatska ima pravo oporezivati, su za 2012. godinu obvezni dostaviti ID obrasce počevši od isplata u mjesecu ožujku pa do kraja godine, te IP obrazac. Međutim, za one porezne obveznike koji ostvaruju mirovinu manju od 3.400,00 kuna po osnovi koje su temeljem podataka iz porezne kartice dohodak umanjili za osobni odbitak te nije bilo porezne obveze, a podnijeli su godišnju poreznu prijavu, može se primijeniti načelo ekonomičnosti poreznog postupka iz članka 87. Općeg poreznog zakona (Narodne novine, broj 147/08, 18/11, 78/12 i 136/12), te ih se iznimno za prvu godinu primjene ne mora pozvati da podnesu ID i IP obrasce jer će podaci biti dostupni putem porezne prijave.

 

Ako porezni obveznik ostvaruje u poreznom razdoblju samo mirovinu iz inozemstva po toj osnovi nije obvezan podnijeti godišnju poreznu prijavu pod uvjetom da su uplaćeni predujmovi poreza na dohodak u tijeku poreznog razdoblja po toj osnovi u propisanim iznosima (ako Republika Hrvatska ima pravo oporezivanja te mirovine sukladno Ugovoru), ali  ako je na istu mirovinu platio i porez u inozemstvu (primjerice u slučaju da nije u primjeni ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja), tada može podnijeti godišnju poreznu prijavu sukladno članku 40. Zakona u kojoj će iskazati ukupno ostvareni dohodak i u poreznu obvezu uračunati porez plaćen u inozemstvu sukladno članku 82. Pravilnika o porezu na dohodak.

 

Međutim, ako uz mirovinu iz inozemstva koju Republika Hrvatska ima pravo oporezivati istodobno ostvaruje primjerice i mirovinu u Republici Hrvatskoj, tada je obvezan sukladno članku 39. stavku 1. Zakona podnijeti godišnju poreznu prijavu i u istoj iskazuje dohodak za koji je obvezan podnijeti godišnju poreznu prijavu i dohodak od nesamostalnog rada.

 

Napominjemo da je Porezna uprava dužna poreznim obveznicima pružiti potrebnu pomoć u ispunjavanju poreznih obveza kako bi im olakšali i omogućili da svoje obveze izvrše bez, odnosno uz minimalne  troškove. Stoga upućujemo službenike Porezne uprave da, posebice u slučaju mirovina iz inozemstva, budu na raspolaganju poreznim obveznicima i pruže im pravodobne i ažurne informacije te pomoć pri obračunu predujma poreza na dohodak kao i ispunjavanju propisanih obrazaca, a za sve nejasnoće i nedoumice mogu se obratiti savjetnicima u svojim Područnim uredima.

 

Povratak na prethodnu stranicu