Porez na dohodak - Dohodak od nesamostalnog rada
Broj klase:410-01/09-01/29
Urudžbeni broj:513-07-21-01/08-2
Zagreb, 29.01.2009
Oporezivanje dohotka od nesamostalnog rada člana posade broda u međunarodnoj plovidbi

Primili smo upit koji se odnosi na oporezivanje dohotka od nesamostalnog rada člana posade broda u međunarodnoj plovidbi, u dijelu koji se odnosi na računanje razdoblja plovidbe, preračunavanje primitka ostvarenog u stranoj valuti u kunsku protuvrijednost te isprava koje se prilažu uz prijavu poreza na dohodak člana posade broda u međunarodnoj plovidbi, na koji nastavno odgovaramo.

Odredbe članka 128. Pomorskog zakonika (Narodne novine" broj 181/04, 76/07, 146/08) koje se odnose na oporezivanje dohotka od nesamostalnog rada članova posade broda u međunarodnoj plovidbi stupile su na snagu 1. siječnja 2008. godine. Stoga je i člankom 93. stavak 6. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine" broj 95/05, 96/06, 68/07, 146/08, 2/09) propisano da se prava i obveze propisane člankom 128. Pomorskog zakonika i tim Pravilnikom, a koje se odnose na utvrđivanje i oporezivanje dohotka od nesamostalnog rada što ga ostvaruju porezni obveznici rezidenti radom kao članovi posade broda u međunarodnoj plovidbi, primjenjuju i u postupku podnošenja godišnje porezne prijave za 2008. godinu. Članovima posade broda u međunarodnoj plovidbi se u razdoblje duže od 183 dana ne uračunavaju dani po osnovama iz članka 128. stavak 2. Pomorskog zakonika iz poreznog razdoblja koja su prethodila 2008. godini.

Dakle, u predmetnom slučaju se poreznom obvezniku rezidentu koji je kao član posade broda u međunarodnoj plovidbi ostvario dohodak od nesamostalnog rada, za svrhe obveznog podnošenja prijave poreza na dohodak za 2008. godinu te (ne)oporezivanja tako ostvarenog dohotka, u razdoblje duže odnosno kraće od 183 dana računaju samo dani počevši od 1. siječnja 2008. godine.

Člankom 81.a navedenog Pravilnika propisani su obrasci i isprave koje su porezni obveznici rezidenti obvezni priložiti uz podnesenu prijavu poreza na dohodak za porezno razdoblje u kojemu su ostvarili dohodak od nesamostalnog rada kao

članovi posade broda u međunarodnoj plovidbi. U tom smislu su ti porezni obveznici dužni priložiti Potvrdu o danima u međunarodnoj plovidbi - Obrazac DPOM, koji sastavlja i dostavlja nadležna lučka kapetanija te Evidenciju o primicima od nesamostalnog rada - Obrazac EPOM, koji sastavlja svaki član posade broda u međunarodnoj plovidbi. Obrasci DPOM i EPOM sastavni su dio navedenog Pravilnika. Osim, navedenih obrazaca, članovi posade broda u međunarodnoj plovidbi obvezni su uz prijavu poreza na dohodak priložiti i potvrdu tuzemnog poslodavca iz članka 65.a Pravilnika o porezu na dohodak ili potvrdu o isplaćenim primicima u poreznom razdoblju za rad u svojstvu člana posade broda u međunarodnoj plovidbi koji nije u vlasništvu tuzemne osobe iz članka 81.a stavak 8. točka 4. istog Pravilnika.

Člankom 8. stavak 4. Pravilnika o porezu na dohodak propisano je da se oporezivi primici od kojih je porezni obveznik dužan platiti porez u tuzemstvu, a ostvareni su u inozemstvu (izravno ili neizravno) u stranoj valuti, preračunavaju u kunsku protuvrijednost prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke važećem na dan primitka. Iznimno, ako se dan primitka tijekom poreznog razdoblja ne može točno utvrditi, preračunavanje na srednji tečaj Hrvatske narodne banke obavlja se s 31.12. godine u kojoj je oporezivi primitak u inozemstvu ostvaren, a u slučaju razdoblja kraćeg od kalendarske godine, na posljednji dan u mjesecu s kojim završava to kraće porezno razdoblje.

Povratak na prethodnu stranicu