Porez na dohodak - Dohodak od nesamostalnog rada
Broj klase:410-01/07-01/632
Urudžbeni broj:513-07-21-01/07-2
Zagreb, 20.07.2007
Zatezne kamate pri obračunu i isplati plaća po sudskoj presudi

Primili smo upit koji se odnosi na eventualnu obvezu obračuna i uplate zakonske zatezne kamate na porez na dohodak i doprinose za obvezna osiguranja koji se obračunavaju i plaćaju pri isplati plaće po sudskoj presudi i nagodbi u tijeku sudskog postupka, pri čemu je sudska presuda ili u konkretnom slučaju nagodba u tijeku sudskog postupka donesena odnosno postignuta na bruto iznos plaća. Nastavno odgovaramo.

1. Obveza obračuna zateznih kamata na porez na dohodak i prirez porezu na dohodak

U skladu s člankom 45. stavci 1. i 2. Zakona predujam poreza na dohodak ('Narodne novine' broj 177/04) obračunava, obustavlja i uplaćuje poslodavac, isplatitelj primitka iz članka 14. istog Zakona ili sam porezni obveznik i to prilikom svake isplate prema propisima koji važe na dan isplate.

Odredbama članka 45. stavci 4. i 5. Zakona i članka 61. stavci 1. i 9. Pravilnika o porezu na dohodak ('Narodne novine' broj 95/05, 96/06, 68707) propisano je da se predujam poreza na dohodak od nesamostalnog rada obračunava tijekom istog mjeseca svakog poreznog razdoblja isplaćenog primitka od nesamostalnog rada iz članka 14. toga Zakona i članaka 11., 12. i 15. toga Pravilnika, umanjenog za obračunane i uplaćene doprinose za obvezna osiguranja iz primitka po posebnim propisima i umanjenog za iznos uplaćenih premija osiguranja iz članka 12. stavak 9. i članka 16. stavak 2. toga Zakona te umanjenog za osobni odbitak iz članka 36. stavci 1. i 2. istoga Zakona. Obračunani predujam poreza isplatitelj obustavlja i uplaćuje istodobno sa isplatom primitka od nesamostalnog rada, kao porez po odbitku. Predujam poreza obračunava se kumulativno (osim za mirovine koje isplaćuje Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje), pri svakoj isplati tijekom jednog kalendarskog mjeseca primjenom propisanih poreznih stopa iz članka 45. stavak 5. Zakona o porezu na dohodak.


Člankom 61. stavak 10. Pravilnika o porezu na dohodak propisana je iznimka u načinu obračuna predujma poreza na dohodak iz plaća koje se isplaćuju po sudskoj presudi. Prema toj odredbi predujam poreza na dohodak po osnovi plaće ostvarene u prethodnim poreznim razdobljima, a koja se isplaćuje po sudskoj presudi, obračunava se prema propisima koji su važili na dan kada je plaća trebala biti isplaćena, pod uvjetom da utuženi iznos primitka (plaće) sadrži iznos doprinosa za obvezna osiguranja iz primitka prema posebnim propisima, porez na dohodak i prirez porezu na dohodak (dakle bruto iznos plaće). Iz Upute o oporezivanju plaća po sudskoj presudi i nagodbi u tijeku sudskog postupka i izvansudskoj nagodbi, Klasa: 411-01/05-01/68, Ur.broj: 513-07-21-01/06-2 od 24. ožujka 2006. godine koju je dala Porezna uprava, Središnji ured, proizlazi da se obračun poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak iz plaća koje se isplaćuju za prethodna porezna razdoblja, a na temelju nagodbe u tijeku sudskog postupka, sastavlja prema propisima koji su važili na dan kada je plaća trebala biti isplaćena i to ako je plaća bila utužena u bruto iznosu.

Prema tome, plaće ostvarene u proteklim poreznim razdobljima, a koje su utužene u bruto iznosu i koje po pravomoćnoj sudskoj presudi ili nagodbi postignutoj u tijeku sudskog postupka isplaćuje poslodavac, podliježu oporezivanju prema propisima koji su važili na dan kada je plaća trebala biti isplaćena.

U skladu sa navedenim odredbama poreznih propisa poslodavac će prilikom utvrđivanja obveze poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak primijeniti propise o oporezivanju dohotka koji su vrijedili u trenutku kado su plaće trebale biti isplaćene.

Obračun poreza na dohodak i eventualno prireza poslodavac je obvezan obaviti za svaki mjesec svakog poreznog razdoblja, za koje se obračun i isplata plaće obavlja, a po tada važećim poreznim propisima odnosno uzeti u obzir sve za obračun tada relevantne podatke i to: doprinose za obvezno osiguranje iz plaće, osobni odbitak (ako je u tom razdoblju bio u posjedu porezne kartice na obrascu PK toga radnika) te tada propisane porezne stope na dijelove porezne osnovice koje su bile propisane u trenutku kada je svaka pojedina plaća trebala biti isplaćena i to po postupku i na način kako je to pojašnjeno spomenutom Uputom Porezne uprave, Središnji ured.

S obzirom da se isplaćene plaće koje su bile utužene u bruto iznosu, koje poslodavci i drugi isplatitelji isplaćuju radnicima i drugim fizičkim osobama na temelju sudske presude ili nagodbe u tijeku sudskog postupka oporezuju prema propisima koji su bili na snazi i u primjeni u vrijeme kada su te plaće trebale biti isplaćene te dijelom i iskazuju u propisanim obrascima sa posebno propisanim identifikatorom te ne iskazuju u prijavi poreza na dohodak za porezno razdoblje u kojemu su isplaćene, proizlazi da se stvarno pripisuju u primitak radnika i drugih fizičkih osoba u poreznom razdoblju u kojemu su trebale biti isplaćene, a ne u poreznom razdoblju u kojemu su stvarno isplaćene.

Odredbama članka 63. stavci 1. i 2. Pravilnika o porezu na dohodak propisano je da poslodavci i isplatitelji plaće i mirovine ili sami porezni obveznici sastavljaju i Poreznoj upravi dostavljaju mjesečno izvješće o isplaćenim primicima od


nesamostalnog rada, o dohotku i o obračunanom i uplaćenom predujmu poreza na dohodak prema članku 46. stavak 5. Zakona o porezu na dohodak, a i obveznici obračunavanja i plaćanja doprinosa za obvezna osiguranja u skladu s odredbama članka 78. stavak 1. točka 2. Zakona o doprinosima za obvezna osiguranja, o obračunanim doprinosima za obvezna osiguranja prema člancima 66. i 67. toga Zakona, obvezni su sastavljati i Poreznoj upravi dostavljati mjesečno izvješće.

U skladu s navedenim i poslodavci koji su obveznici obračunavanja i uplaćivanja predujma poreza na dohodak i prireza te doprinosa za obvezna osiguranja pri isplati plaće radnicima, obvezni su i pri isplati plaće po sudskoj presudi i nagodbi u tijeku sudskog postupka za prethodna poreza razdoblja sastaviti i Poreznoj upravi dostaviti Obrazac lD - Izvješće o primicima od nesamostalnog rada (plaći i mirovini), porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja, a koji treba sadržavati podatke o ukupno isplaćenim plaćama u izvještajnom mjesecu (o redovnoj mjesečnoj isplati plaće i o isplati plaće po sudskoj presudi) i to na način propisan odredbom članka 63. Pravilnika.

Posljedica takvog načina izvješćivanja je da se u poreznom knjigovodstvu poslodavci i drugi isplatitelji plaća po sudskim presudama i nagodbama u tijeku sudskog postupa (ako su plaće bile utužene u bruto iznosu), zadužuju za obračunane doprinose za obvezna osiguranja, predujam poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak iz plaće za mjesec u kojemu su plaće za protekla porezna razdoblja stvarno i isplatili. Ako su u istom mjesecu dužne iznose utvrđenih obveza za porez na dohodak i prirez porezu na dohodak po toj osnovi uplatili u istom mjesecu, posljedica je da se tada ne obračunavaju i ne naplaćuju zatezne kamate zbog nepravodobno obračunanog i uplaćenog poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak, niti se poslodavac zadužuje za iznos zateznih kamata.

Zakonske zatezne kamate zbog neblagovremeno uplaćenog poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak po tim osnovama ne obračunavaju i ne naplaćuju zbog činjenice da se radi o isplati plaće koja je izvršena u određenom mjesecu tekućeg poreznog razdoblja, u kojem trenutku dospijevaju za uplatu po osnovi predujma poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak, neovisno o tome što se obavlja isplata plaće koja se odnosi na prethodna porezna razdoblja i neovisno o tome što se pri tome u obračunu iznimno primjenjuju propisi koji su bili važeći u vrijeme kada su plaće trebale biti isplaćene.

2. Obračun doprinosa i zatezne kamate na obveze doprinosa

Obveza doprinosa (teret) te obveza obračunavanja, obveza plaćanja, osnovica za obračun doprinosa, vrste i stope za obračun doprinosa, nastanak obveze obračuna i dospijeće za uplatu, obveza izvješćivanja i ostala pitanja vezana uz doprinose za obvezna osiguranja uređena su Zakonom o doprinosima za obvezna osiguranja ('Narodne novine', broj 147/02, 175/03, 177/04). Kada je riječ o osiguraniku po osnovi radnog odnosa obveza doprinosa propisana je radniku (doprinosi iz osnovice) ali i poslodavcu (doprinosi na osnovicu) a obveza obračunavanja te obveze plaćanja i izvješćivanja poslodavcu koji je, sukladno odredbi članka 27. Općeg poreznog zakona ('Narodne novine', broj 127/00, 86/01 i 150/02), solidarni jamac. Odredbe toga Zakona primjenjuju se s početkom od 1. siječnja 2003., a s početkom njegove primjene prestale su se primjenjivati odredbe do tada važećih propisa o doprinosima za obvezna osiguranja.

Ovim je Zakonom uređena i nadležnost Porezne uprave za sve poslove vezane uz ubiranje doprinosa s početkom od 1. siječnja 2003.

Međutim, i prije početka primjene ovoga Zakona, Porezna uprava imala je nadležnost za obavljanje poslova nadzora pravilnosti i pravodobnosti obračuna i plaćanja doprinosa te mogućnost obavljanja poslova evidentiranja i prisilne naplate doprinosa i to:

-  prema odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Poreznoj upravi ('Narodne novine', broj 71/99) koje su bile u primjeni od 3. srpnja 1999. i primjenjivale su se zaključno do 21. srpnja 2001. te, nastavno,

- prema odredbama Zakona o Poreznoj upravi ('Narodne novine', broj 67/2001.) koje su u primjeni s početkom od 21. srpnja 2001.

Kako je Porezna uprava, pozivom na gore navedene ovlasti, poslove evidentiranja te naplate, prisilne naplate i ovrhe i to u dijelu poslova koji se odnose na obveze doprinosa što su ih utvrđivali poslodavci (za osiguranike po osnovi radnog odnosa) preuzela s početkom od 1. srpnja 2000. obveze odnosno doprinosa počevši od obveze prema plaći (stažu osiguranja) koja se odnosi na mjesec srpanj 2000., to cijenimo da Porezna uprava može dati uputu o postupanju vezanu za obvezu i način obračunavanja zateznih kamata prema obvezi nastaloj počevši od plaće za srpanj 2000. te o tome pišemo u nastavku.

Člankom 87. stavkom 1. Zakona o doprinosima za obvezna osiguranja propisano je da se doprinosi obračunavaju prema propisima koji vrijede u vrijeme nastanka obveze ali je stavkom 2. toga članka propisano da se, iznimno, prema osnovicama koje se odnose na staž osiguranja za razdoblje do zaključno 31. prosinca 2002., doprinosi obračunavaju u skladu s propisima koji su vrijedili na dan 31. prosinca 2002.

Radi navedenoga, u konkretnom slučaju, obveza doprinosa i obračun zateznih kamata utvrđuju se odvojeno, ovisno o tome na koje se razdoblje (staž osiguranja) plaća odnosi a to su:

- razdoblje s početkom od 1. srpnja 2000. do 31. prosinca 2002. i

- razdoblje s početkom od 1. siječnja 2003. do prestanka radnog spora.

2.1. Doprinosi za staž osiguranja s početkom od 1. srpnja 2000. do zaključno 31. prosinca 2002.

Prema plaći koja se odnosi na razdoblje do 31. prosinca 2002. doprinosi se obračunavaju u skladu s propisima koji su vrijedili na dan 31. prosinca 2002. Ti su propisi pojedinačno navedeni pod 1.1.1. Upute Porezne uprave - Središnjeg ureda Klasa: 411-01/05-01/68 Ur. broj 513-07-21-01/06-2 od 24. ožujka 2006., i prema istima, u bitnome:

- obveza uplate doprinosa nastaje istovremeno s isplatom plaće ali

- za razdoblje od 1. srpnja 2000. do 31. prosinca 2002. u primjeni su bile zakonske odredbe prema kojima je, poslodavac koji nije isplatio plaću do 15. dana u mjesecu za prethodni mjesec, imao obvezu uplatiti doprinose za mirovinsko i za zdravstveno osiguranje (bez doprinosa za zapošljavanje) na najnižu mjesečnu osnovicu i to do 15. dana u mjesecu za prethodni mjesec te

- u slučaju kada plaća nije bila isplaćena a doprinosi su plaćeni prema najnižoj mjesečnoj osnovici tada je pri naknadnoj isplati zaostale plaće obveza obračunati doprinose prema stvarnoj plaći ali uplatiti samo razliku između konačne obveze i prethodno utvrđene i plaćene obveze prema najnižoj mjesečnoj osnovici.

Kako poslodavac, u konkretnom slučaju, nije postupio na opisani način i nije obračunao niti uplatio doprinose prema plaći niti prema najnižoj mjesečnoj osnovici to pri isplati plaće po sudskoj presudi ili nagodbi treba postupiti na slijedeći način:

a) za svakih mjesec dana staža osiguranja obračunati doprinose prema stvarnoj plaći za taj mjesec i to vrste obveznih doprinosa i po stopama pojedinačno navedenima pod 1.1.1. Upute Porezne uprave - Središnjeg ureda Klasa: 411-01/05-01/68 Ur. broj 513-07-21-01/06-2 od 24. ožujka 2006.,

b) za svakih mjesec dana staža osiguranja unutar razdoblja koje počinje s 1. srpnja 2000. do zaključno 31. prosinca 2002. obračunati doprinose za mirovinsko i osnovno zdravstveno osiguranje na najnižu mjesečnu osnovicu važeću za određenu godinu i mjesec a te su:

Razdoblje staža osiguranja

 

Iznos najniže mjesečne osnovice

 

od 1. srpnja 2000. do 31. ožujka 2002.

 

1.700,00 kuna

 

od 1. travnja 2002. do 31. prosinca 2002.

 

1.800,00 kuna

 

c) za svaku mjesečnu obvezu utvrđenu na način kao pod b) obračunati zatezne kamate i to za razdoblje s početkom od 15. dana u mjesecu iza mjeseca na koji se doprinosi odnose sve do dana plaćanja doprinosa i to:

za doprinose dospjele za uplatu unutar razdoblja od 1. srpnja 2000. do 30. lipnja 2002. kamate se obračunavaju po stopi 18% na glavnicu, a

za doprinose dospjele za uplatu s početkom od od 1. srpnja 2002. kamate se obračunavaju po stopi 15% na glavnicu (bez promjena).

d) doprinose obračunane kao pod a) i kamate obračunane kao pod c) uplatiti u korist uplatnog računa državnog proračuna pozivom na šifru vrste doprinosa prema Naredbi o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2007. ('Narodne novine', broj 144/06 i 38/07).

2.2. Obveza doprinosa za staž osiguranja s početkom od 1. siječnja 2003.

Na obvezu doprinosa, osnovicu, vrste i stope doprinosa i ostala pitanja vezana uz doprinose za obvezna osiguranja a odnose se na staž osiguranja s početkom od 1. siječnja 2003. primjenjuju se odredbe Zakona o doprinosima za obvezna osiguranja, a kada je riječ o osiguraniku po osnovi radnog odnosa, u bitnome, dospijeće - obveza za uplatu - propisano je člankom 71. toga Zakona i to istovremeno s isplatom plaće (stavak 1. toga članka) odnosno, ako plaća za određeni mjesec nije isplaćena tada doprinosi dospijevaju za plaćanje do zadnjega dana u mjesecu koji slijedi iza mjeseca na koji se plaća odnosi (stavak 2. toga članka).


Kako poslodavac, u konkretnom slučaju, nije postupio na opisani način i nije obračunao niti uplatio doprinose to pri isplati plaće po sudskoj presudi ili nagodbi ima postupiti na slijedeći način:

a) za svakih mjesec dana staža osiguranja utvrditi mjesečnu osnovicu -stvarnu plaću (bez moguće obračunanih kamata radi neisplate plaće) uzevši pri tome u obzir odredbe o najnižoj i najvišoj mjesečnoj osnovici,

b) prema mjesečnoj osnovici utvrditi obveze doprinosa prema vrstama doprinosa i stopama za obračun propisanima člancima 29. i 30. Zakona,

c) za svaku mjesečnu obvezu utvrđenu na način pod b) obračunati zatezne kamate po stopi 15% i to za razdoblje s početkom od zadnjega dana u mjesecu u kojemu je dospjela obveza doprinosa sve do dana plaćanja doprinosa,

d) doprinose obračunane kao pod b) i zatezne kamate obračunane kao pod c) uplatiti u korist uplatnog računa državnog proračuna pozivom na šifru vrste doprinosa prema Naredbi o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2007. ('Narodne novine', broj 144/06 i 38/07).

Povratak na prethodnu stranicu