Porez na dohodak - Dohodak od nesamostalnog rada
Broj klase:410-01/07-01/556
Urudžbeni broj:513-07-21-01/07-2
Zagreb, 27.04.2007
Neoporezive isplate naknada radnicima izaslanim na rad u Republiku Hrvatsku

Od društva "A" primili smo upit koji se odnosi na mogućosti neoporezive isplate naknade za upotrebu vlastitog automobila za dolazak na rad u Republiku Hrvatsku i odlazak kući te terenskog dodatka za rad u Republici Hrvatskoj i to radnicima koji su od društva koji im je poslodavac sa sjedištem u Republici Austriji, izaslani na rad u Republiku Hrvatsku u društvo čiji je osnivač austrijsko društvo (taj poslodavac), a na razdoblje duže od 183 dana. U upitu je navedeno da će se plaća za rad izaslanih radnika isplaćivati u Republici Austriji, a da će se porez na dohodak i eventualni prirez porezu na dohodak plaćati u Republici Hrvatskoj u skladu sa odredbama bilateralnog ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i na imovinu koji je u primjeni sa Republikom Austrijom. Nastavno odgovaramo.

Prema navodima iz upita u predmetnom slučaju će dio radnika koji su izaslani na rad u Republiku Hrvatsku u društvo povezano sa inozemnim društvom koji im je poslodavac i to na razdoblje duže od 183 dana, steći prema tuzemnim propisima u Republici Hrvatskoj uobičajeno boravište, iako se u skladu sa člankom 4. Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i na imovinu koji Republika Hrvatska primjenjuje sa Republikom Austrijom smatraju rezidentima Republike Austrije. Dio radnika već ima u Republici Hrvatskoj prebivalište koje im je središte životnih interesa, pa se u skladu sa člankom 4. Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i na imovinu koji Republika Hrvatska primjenjuje sa Republikom Austrijom smatraju rezidentima Republike Hrvatske.

Člankom 10. točka 9. Zakona o porezu na dohodak ("Narodne novine" broj 177/04) propisano je da se porez na dohodak ne plaća na primitke radnika i fizičkih osoba iz članka 14. stavak 1. istoga Zakona po osnovi naknada, potpora i nagrada koje im isplaćuje poslodavac i isplatitelj primitka odnosno plaće, do iznosa koji su propisani člankom 13. stavak 2. Pravilnika o porezu na dohodak ("Narodne novine" broj 95/05, 96/06). Člankom 13. stavci 3., 4., 5., 6., 7., 8. i 9. Pravilnika o porezu na dohodak propisani su uvjeti pod kojima se do propisanih iznosa mogu neoporezivo isplatiti dnevnice za službena putovanja u zemlji i inozemstvu, terenski dodatak u tuzemstvu i u inozemstvu, pomorski dodatak te naknada za odvojeni život od obitelji.

Člankom 13. stavak 9. Pravilnika o porezu na dohodak propisao je da se u skladu sa člankom 10. točka 9. Zakona o porezu na dohodak, oporezivim primicima po osnovi nesamostalnog rada ne smatraju naknade iz članka 13. stavka 2. točke 1., 2., 3., 4., 5., 13. i 14. istoga Pravilnika, koje tuzemni isplatitelj isplaćuje fizičkim osobama koje su izaslane na rad u Republiku Hrvatsku po nalogu inozemnog poslodavca i to ako su u svezi sa obavljanjem djelatnosti tuzemnog poslodavca.

Prema članku 13. stavak 9., a u svezi sa člankom 13. stavak 2. točke 3. i 4. Pravilnika, oporezivim primicima po osnovi nesamostalnog rada ne smatraju se naknade troškova prijevoza na posao i s posla mjesnim javnim prijevozom u visini stvarnih izdataka, prema cijeni mjesečne odnosno pojedinačne prijevozne karte, a ni naknade troškova prijevoza na posao i s posla međumjesnim javnim prijevozom u visini stvarnih izdataka, prema cijeni mjesečne odnosno pojedinačne karte koje tuzemni isplatitelj isplaćuje izaslanim radnicima na rad u Republiku Hrvatsku, ako su u svezi sa obavljanjem djelatnosti toga tuzemnog isplatitelja.

U skladu sa navedenim neoporezive naknade troškova prijevoza na posao i s posla za radnike izaslane iz Republike Austrije na rad kod tuzemnog isplatitelj a u Republici Hrvatskoj, tuzemni isplatitelj može isplaćivati tim izaslanicima samo ako se radi o mjesnom i međumjesnom prijevozu koji su obavili od mjesta svojega uobičajenog boravišta odnosno prebivališta u Republici Hrvatskoj do mjesta rada u Republici Hrvatskoj i obratno, a ne dakle i za njihov odlazak iz Republike Hrvatske u Republiku Austriju te povratak iz Republike Austrije na rad u Republiku Hrvatsku (npr. vikendom, blagdanima, pri korištenju godišnjih odmora i drugog).

Člankom 13. stavak 2. točka 5. i stavak 9. Pravilnika o porezu na dohodak propisano je da se oporezivim primicima po osnovi nesamostalnog rada ne smatra ni naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe do 2,00 kune po prijeđenom kilometru, što ju tuzemni isplatitelj isplaćuje fizičkim osobama koje su izaslane na rad u Republiku Hrvatsku po nalogu inozemnog poslodavca, ako je ta naknada u svezi sa obavljanjem djelatnosti tuzemnog isplatitelja.

Tuzemni isplatitelj ima namjeru izaslanim radnicima isplaćivati naknadu prijevoznih troškova učinjenih njihovim osobnim automobilima, a za odlazak u Republiku Austriju i povratak na rad u Republiku Hrvatsku (npr. vikendom i drugim sličnim povodima) i to u visini 2,00 kune po prijeđenom kilometru. Kako se u tim slučajevima ne radi o naknadi za upotrebu osobnog automobila u vlasništvu izaslanih radnika za službene svrhe tuzemnog isplatitelj a, već se radi o naknadi koja bi se isplaćivala za privatne potrebe tih izaslanih radnika, proizlazi da se isplaćena naknada treba smatrati oporezivim primitkom izaslanih radnika u skladu sa člankom 14. stavak 1. točka 3. Zakona o porezu na dohodak, iz kojega je tuzemni isplatitelj obvezan obračunati, obustaviti i uplatiti predujam poreza na dohodak (te eventualno prireza porezu na dohodak) na način propisan člankom 45. stavci 1., 2., 4. i 5. Zakona o porezu na dohodak.


Budući da člankom 13. stavak 9. Pravilnika o porezu na dohodak za radnike izaslane na rad u Republiku Hrvatsku po nalogu inozemnog poslodavca, nije tuzemnim isplatiteljima propisana mogućnost neoporezive isplate terenskog dodatka u zemlji i u inozemstvu iz članka 13. stavak 2. točka 15. i 16. istoga Pravilnika, proizlazi daje tuzemni isplatitelj) obvezan pri isplati terenskog dodatka izaslanim radnicima obračunati, obustaviti i uplatiti predujam poreza na dohodak (te eventualno prireza porezu na dohodak) na način propisan člankom 45. stavci 1., 2., 4. i 5. Zakona o porezu na dohodak.

Povratak na prethodnu stranicu