Porez na dohodak - Dohodak od nesamostalnog rada
Broj klase:410-01/07-01/276
Urudžbeni broj:513-07-21-01/07-2
Zagreb, 06.03.2007
Porezni tretman dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja

Od društva 'A' primili smo upit koji se odnosi na porezni tretman premija dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja koje poslodavci plaćaju za svoje zaposlenike. U upitu je navedeno da je društvo 'A' sklopilo Ugovor o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju i pružanju sistematskih kontrolnih liječničkih pregleda i drugih zdravstvenih usluga sa društvom 'A' predmet kojega su ugovorene medicinske usluge u okviru programa preventivne zaštite (ciljani sistematski pregled ili preventivni sistematski pregled) i kurativne zaštite (specijalistički pregledi, dijagnostička i laboratorijska obrada) osiguranika koji su radnici društva "A". Prema navedenom ugovoru društvo 'A' kao ugovaratelj obvezno je uplatiti ugovoreni iznos za preventivnu te ugovoreni iznos za kurativnu zaštitu osiguravatelju i to mjesečno prema ispostavljenim zasebnim fakturama. Nastavno odgovaramo.

Člankom 15. stavak 1. točka 4. Zakona o porezu na dohodak ('Narodne novine' broj 177/04) propisano je da se primicima po osnovi nesamostalnog rada ne smatraju primici koje poslodavac i isplatitelj primitka odnosno plaće iz članka 14. stavak 1. istoga Zakona omogućuje radnicima i fizičkim osobama iz članka 14. stavak 1. istoga Zakona, a u interesu obavljanja djelatnosti poslodavca i isplatitelja primitka odnosno plaće, a između ostalih primicima po osnovi nesamostalnog rada ne smatraju se ni sistematski kontrolni liječnički pregledi ako su omogućeni svim radnicima i fizičkim osobama koje ostvaruju primitke iz članka 14. stavak 1. toga Zakona.

Člankom 14. stavak 1. točka 1.4. Zakona o porezu na dohodak propisano je da se primicima po osnovi nesamostalnog rada (plaćom) smatraju svi primici koje poslodavac u novcu ili u naravi isplaćuje ili daje radniku po osnovi radnog odnosa, prema propisima koji uređuju radni odnos, a između ostalih i premije osiguranja koje poslodavci plaćaju za svoje radnike po osnovi životnog osiguranja, dopunskog i privatnog (sada dodatnog) zdravstvenog osiguranja, dobrovoljnog mirovinskog osiguranja i osiguranja njihove imovine.


U skladu sa navedenim odredbama Zakona o porezu na dohodak premije dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja odnosno naknade koje poslodavci plaćaju osiguravateljima za svoje radnike i to u dijelu koji se odnosi na preventivnu zdravstvenu zaštitu (sistematske liječničke preglede) koja je omogućena svim radnicima, ne smatraju se primicima po osnovi nesamostalnog rada i ne podliježu utvrđivanju i oporezivanju dohotka od nesamostalnog rada osiguranika koji su njihovi radnici.

Međutim, premije dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja odnosno naknade koje poslodavci plaćaju osiguravateljima za svoje radnike i to u dijelu koji se odnosi na kurativnu zdravstvenu zaštitu (specijalističke preglede, dijagnostičku i laboratorijsku obradu), smatraju se u skladu sa člankom 14. stavak 1. točka 1.4. Zakona o porezu na dohodak primicima po osnovi nesamostalnog rada osiguranih radnika, od kojih je poslodavac u obvezi, u trenutku plaćanja premije osiguranja odnosno naknade osiguravatelju, utvrditi dohodak od nesamostalnog rada svakog radnika koji je osiguranik te obračunati, obustaviti i uplatiti predujam poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak na način propisan člankom 45. stavci 1., 2., 4. i 5. istoga Zakona te doprinose za obvezna osiguranja prema posebnom zakonu.

Povratak na prethodnu stranicu