Porez na dohodak - Dohodak od nesamostalnog rada
Broj klase:410-01/06-01/1053
Urudžbeni broj:513-07-21-01/06-2
Zagreb, 07.11.2006
Tumačenje članka 13. stavak 2. točka 17. i 18. Pravilnika o porezu na dohodak

 Primili smo slijedeći upit: mogu li se odredbe o neoporezivoj isplati pomorskog dodatka primijeniti na pomorce koji plove u kategorijama plovidbe koje se shodno Naredbi o kategorijama plovidbe pomorskih brodova ("Narodne novine" broj 46/06) smatraju nacionalnom plovidbom, na primjer pomorci i ribari koji plove teritorijalnim morem, unutarnjim morskim vodama, zaštićenim područjima unutarnjih morskih voda te povezanim lučkim bazenima koji predstavljaju jedinstvenu geografsku i prometnu cjelinu, lukama i zaljevima Republike Hrvatske.

Člankom 10. stavkom 1. točkom 9. Zakona o porezu na dohodak ("Narodne novine" broj 177/04) propisano je da se porez na dohodak ne plaća na primitke radnika i fizičkih osoba iz članka 14. stavka 1. Zakona po osnovi naknada, potpora i nagrada koje im isplaćuje poslodavac i isplatitelj) primitka, odnosno plaće, do propisanih iznosa.

Odredbama članka 13. stavka 1. i 2. točke 17. i 18. Pravilnika o porezu na dohodak ("Narodne novine" broj 95/05) propisano je da se primici po osnovi naknada, potpora, nagrada, dnevnica i otpremnina smatraju primicima od nesamostalnog rada ako prelaze propisane iznose. Svi drugi primici koji nisu navedeni u stavcima 2. i 3. ovoga članka smatraju se oporezivim primicima po osnovi nesamostalnog rada u ukupno isplaćenom iznosu. Neoporezivim primicima po osnovi nesamostalnog rada smatraju se iznosi što ih poslodavci isplaćuju svojim radnicima, i to: pomorski dodatak do 250,00 kuna dnevno te pomorski dodatak na brodovima međunarodne plovidbe do 400,00 kuna dnevno.

Prema članku 13. stavku 6. Pravilnika o porezu na dohodak, pomorski dodatak u iznosu do 250,00 kuna dnevno primjenjuje se za pomorce na brodovima pod hrvatskom zastavom (duga plovidba, velika obalna plovidba - Mediteran i mala obalna plovidba -Jadran). Pomorski dodatak na brodovima međunarodne plovidbe primjenjuje se i za pomorce na brodovima pod stranom zastavom na temelju potvrde stranog isplatitelja o isplaćenim primanjima koju porezni obveznici prilažu uz svoju godišnju poreznu prijavu (članak 13. stavak 7. Pravilnika).

Budući da su odredbama Pravilnika o porezu na dohodak propisani uvjeti za primjenu neoporezivog dijela pomorskog dodatka na pomorce na brodovima pod hrvatskom zastavom (duga plovidba, velika obalna plovidba - Mediteran i mala obalna plovidba - Jadran), mišljenja smo da se odredbe o pomorskom dodatku kao neoporezivom primitku po osnovi nesamostalnog rada ne mogu primijeniti na pomorce koji plove u kategorijama plovidbe koje se shodno Naredbi o kategorijama plovidbe pomorskih brodova smatraju nacionalnom plovidbom.

Povratak na prethodnu stranicu