Porez na dohodak - Dohodak od nesamostalnog rada
Broj klase:410-01/05-01/990
Urudžbeni broj:513-07-21-01/06-2
Zagreb, 14.08.2006
Obveza plaćanja poreza na dohodak i obveze prireza za nerezidente

U svezi upita društva "A" o izuzeću od plaćanja pune obveze poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak za nerezidenta kojem se u Republici Hrvatskoj isplaćuje dohodak od nesamostalnog rada, u nastavku odgovaramo:

Društvo "A"  namjerava zaposliti stranog državljanina koji u Hrvatskoj ne bi imao ni prebivalište ni uobičajeno boravište, a većina njegova posla bila bi obavljena izvan Hrvatske. Budući da se očekuje da u Hrvatskoj neće boraviti više od dva mjeseca u razdoblju od jedne kalendarske godine, postavlja se pitanje da li je obvezan plaćati prirez porezu na dohodak za grad Zagreb.

Člankom 37. stavkom 1. Općeg poreznog zakona ("Narodne novine" broj 127/00, 86/01 i 150/02) propisano je da porezni obveznik ima prebivalište ondje gdje ima stan u vlasništvu ili posjedu neprekidno najmanje 183 dana u jednoj ili u dvije kalendarske godine. Boravak u stanu nije obvezan.

Člankom 37. stavkom 4. Općeg poreznog zakona propisano je da uobičajeno boravište u smislu ovoga Zakona ima porezni obveznik u onom mjestu u kojem se zadržava pod okolnostima na temelju kojih se može zaključiti da on u tom mjestu ili na tom području ne boravi samo privremeno. Uobičajenim boravištem u smislu ovoga Zakona smatra se stalan ili vremenski povezan boravak u trajanju od najmanje 183 dana u jednoj ili u dvije kalendarske godine. Za određivanje uobičajenog boravišta nisu važni kratkotrajni prekidi boravka koji ne traju dulje od jedne godine.

Člankom 30a. stavkom 2. Zakona o financiranju jedinica lokalne uprave i područne (regionalne) samouprave ("Narodne novine" broj 117/93, 33/00, 73/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02 i 147/03) propisano je da se prirez porezu na dohodak plaća se po stopi koju utvrdi općina ili grad i pripada općini ili gradu na području kojih je prebivalište ili uobičajeno boravište obveznika prireza.

Strani državljanin imat će ugovor o radu s tvrtkom kojoj je sjedište u Zagrebu, njegova ukupna plaća (za rad u Hrvatskoj i Srbiji i Crnoj Gori) bit će isplaćivana u Hrvatskoj kroz „hrvatski sustav isplate plaće", a doprinosi za obvezna osiguranja bit će obustavljeni i isplaćivani istovremeno s isplatom plaće. Postavlja se pitanje da li postoji obveza obračunavanja, obustavljaaija i uplate poreza na dohodak u cjelokupnom iznosu ili samo na 20% mjesečne plaće koja se odnosi na posao obavljen u Hrvatskoj budući da će preostali dio biti oporezivan u zemlji njegove nerezidentnosti.

Na mjesto oporezivanja dohotka od nesamostalnog rada primjenjuju se odredbe članka 15. Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Savezne Vlade Savezne Republike Jugoslavije o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i na imovinu ("Narodne novine" -Međunarodni ugovori, broj 3/03) koji je stupio na snagu 22. travnja 2004., a primjenjuje se od 1. siječnja 2005. godine. Navedenim člankom propisano je da plaće i druga slična primanja, koje rezident države ugovornice ostvari nesamostalnim radom, oporezuju se samo u toj državi, osim ako je riječ o nesamostalnom radu u drugoj državi ugovornici. Ako se radi o takvom nesamostalnom radu, primanja koja se od toga ostvaruju mogu se oporezivati u toj drugoj državi. Neovisno o tim odredbama, primanja koja rezident države ugovornice ostvaruje od nesamostalnog rada u drugoj državi ugovornici oporezuju se samo u prvospomenutoj državi ako:

1) primatelj boravi u drugoj državi u razdoblju ili razdobljima koja ne traju duže od ukupno 183 dana u bilo kojem dvanaestomjesečnom razdoblju koje počinje ili završava u predmetnoj poreznoj ili kalendarskoj godini,

2) primanje isplati poslodavac koji nije rezident druge države ili se ono isplati u njegovo ime,

3) primanje ne tereti stalnu poslovnu jedinicu ili stalno sjedište koje poslodavac ima u toj drugoj državi.

Slijedom navedenog, porezni obveznik koji u Hrvatskoj nema prebivalište ni uobičajeno boravište nije obveznik plaćanja prireza porezu na dohodak, a porez na dohodak od nesamostalnog rada plaća se prema Zakonu o porezu na dohodak ("Narodne novine" broj 177/04) ili Ugovoru između Vlade Republike Hrvatske i Savezne Vlade Savezne Republike Jugoslavije o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i na imovinu.

Povratak na prethodnu stranicu