Porez na dohodak - Dohodak od nesamostalnog rada
Broj klase:410-18/06-01/23
Urudžbeni broj:513-07-21-01/06-2
Zagreb, 02.08.2006
Tumačenje članka 13. stavak 2. točka 17. Pravilnika o porezu na dohodak

Od Agencije "A" primili smo slijedeći upit: mogu li se odredbe o neoporezivoj isplati pomorskog dodatka analogno primijeniti na radnike Agencije odnosno posadu ukrcanu na riječni brod koji je Vlada RH dala na korištenje Agenciji, a brod će ploviti unutarnjim vodama - Dunavom, Dravom i Savom? Budući da posada ukrcana na navedeni riječni brod radi pod istim uvjetima kao pomorci na moru, Agencija smatra da bi se i na njihove radnike trebalo primjenjivati pomorski dodatak kao neoporezivi dio primitka.

Člankom 10. stavkom 1. točkom 9. Zakona o porezu na dohodak ("Narodne novine" broj 177/04) propisano je da se porez na dohodak ne plaća na primitke radnika i fizičkih osoba iz članka 14. stavka 1. Zakona po osnovi naknada, potpora i nagrada koje im isplaćuje poslodavac i isplatitelj primitka, odnosno plaće, do propisanih iznosa.

Odredbama članka 13. stavka 1.12. točke 17. Pravilnika o porezu na dohodak ("Narodne novine" broj 95/05) propisano je da se primici po osnovi naknada, potpora, nagrada, dnevnica i otpremnina smatraju primicima od nesamostalnog rada ako prelaze propisane iznose. Svi drugi primici koji nisu navedeni u stavcima 2. i 3. ovoga članka smatraju se oporezivim primicima po osnovi nesamostalnog rada u ukupno isplaćenom iznosu. Neoporezivim primicima po osnovi nesamostalnog rada smatraju se iznosi što ih poslodavci isplaćuju svojim radnicima, i to: pomorski dodatak do 250,00 kuna dnevno.

Prema članku 13. stavku 6. Pravilnika o porezu na dohodak, pomorski dodatak u iznosu do 250,00 kuna dnevno primjenjuje se za pomorce na brodovima pod hrvatskom zastavom (duga plovidba, velika obalna plovidba - Mediteran i mala obalna plovidba -Jadran).

Budući da su odredbama Pravilnika o porezu na dohodak propisani uvjeti za primjenu neoporezivog dijela pomorskog dodatka na pomorce na brodovima pod hrvatskom zastavom (duga plovidba, velika obalna plovidba - Mediteran i mala obalna plovidba - Jadran), mišljenja smo da se odredbe o pomorskom dodatku kao neoporezivom primitku po osnovi nesamostalnog rada ne mogu primijeniti za posadu riječnog broda koji će ploviti unutarnjim vodama - Dunavom, Dravom i Savom.

Povratak na prethodnu stranicu