Porez na dohodak - Dohodak od nesamostalnog rada
Broj klase:410-01/06-01/637
Urudžbeni broj:513-07-21-01/06-2
Zagreb, 13.11.2006
Oporezivanje plaća po sudskoj presudi

Porezna uprava, Područni ured Zagreb, dostavila nam je upit Ispostave temeljen na upitu Škole iz Zagreba. U upitu je navedeno daje Općinski sud u Zagrebu donio presudu prema kojoj je tuženoj Školi naložena isplata naknade za smjenski rad radniku te škole kao tužitelju i to za razdoblje od 15. travnja 2002. do 15. travnja 2005. godine, a koja je bila utužena u bruto iznosu od ukupno 7.791,84 kune. Istodobno je tuženoj presudom naložena isplata naknade troška parničnog postupka te isplata zatezne kamate od 26. listopada 2005. godine do dana isplate. Budući da tužena Škola nije izvršila sudsku presudu, Općinski sud u Zagrebu je proveo ovrhu na žiro računu tužene te potom radniku škole kao tužitelju isplatio ukupno dosuđeni iznos bruto naknade za smjenski rad, na njegov tekući račun pri poslovnoj banci. S obzirom da Općinski sud u Zagrebu nije od tužene, a ni od Porezne uprave zatražio obračun dužnih doprinosa za obvezna osiguranja, poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak, te da te obveze nisu ni uplaćene pri isplati naknade, tužena Škola postavila je upit tko je u ovom slučaju obvezan izvršiti obračun i uplatu obveza za navedena javna davanja i na čiji teret. Nastavno odgovaramo.

Odredbama članka 45. stavci 4. i 5. Zakona o porezu na dohodak ('Narodne novine' broj 177/04) i članka 61. stavci 1.19. Pravilnika o porezu na dohodak ('Narodne novine' broj 95/05) propisano je da se predujam poreza na dohodak od nesamostalnog rada obračunava tijekom istog mjeseca svakog poreznog razdoblja isplaćenog primitka od nesamostalnog rada iz članka 14. toga Zakona i članaka 11., 12. i 15. toga Pravilnika, umanjenog za obračunane i uplaćene doprinose za obvezna osiguranja iz primitka po posebnim propisima i umanjenog za iznos uplaćenih premija osiguranja iz članka 12. stavak 9. i članka 16. stavak 2. toga Zakona te umanjenog za osobni odbitak iz članka 36. stavci 1.12. istog Zakona. Obračunani predujam poreza isplatitelj obustavlja i uplaćuje istodobno sa isplatom primitka od nesamostalnog rada, kao porez po odbitku. Predujam poreza obračunava se kumulativno (osim za mirovine koje isplaćuje Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje na način iz članka 45. stavak 3. Zakona o porezu na dohodak), pri svakoj isplati tijekom jednog kalendarskog mjeseca primjenom propisanih poreznih stopa iz članka 45. stavak 5. toga Zakona.

Međutim, člankom 61. stavak 10. Pravilnika o porezu na dohodak propisana je od 11. kolovoza 2005. godine iznimka u načinu obračuna predujma poreza na dohodak iz plaća koje se isplaćuju po sudskoj presudi. Prema toj odredbi predujam poreza na dohodak po osnovi plaće ostvarene u prethodnim poreznim razdobljima, a koja se isplaćuje po sudskoj presudi, obračunava se prema propisima koji su važili na dan kada je plaća trebala biti isplaćena, pod uvjetom da utuženi iznos primitka (plaće) sadrži iznos doprinosa za obvezna osiguranja iz primitka prema posebnim propisima, porez na dohodak i prirez porezu na dohodak (dakle bruto iznos plaće).

Odredba članka 61. stavka 10. Pravilnika o porezu na dohodak može se pod drugim propisanim uvjetima početi primjenjivati od navedenog datuma, što znači da se može primijeniti pri isplati plaće koje su utužene u bruto iznosu i prije 11. kolovoza 2005. godine, a koje se isplaćuju po sudskoj presudi ili postignutoj nagodbi u tijeku sudskog postupka nakon 11. kolovoza 2005. godine.

Prema tome, odredba članka 61. stavak 10. Pravilnika o porezu na dohodak može se primijeniti pri obračunu obveza za javna davanja iz naknade plaće za smjenski rad koja je utužena u bruto iznosu, isplata koje je tuženoj naložena sudskom presudom donesenom 26. listopada 2005. godine.

Porezna uprava, Središnji ured, dala je Uputu o oporezivanju plaća po sudskoj presudi i nagodbi u tijeku sudskog postupka i izvansudskoj nagodbi, klasa: 411-01/05-01/68, ur.broj: 513-07-21-01/06-2 od 24. ožujka 2006. godine. U toj Uputi pod točkom 1. dan je način postupanja u slučajevima kada plaće po sudskoj presudi ili nagodbi u tijeku sudskog postupka isplaćuje poslodavac, a u točki 2. način postupanja u slučajevima kada plaće u ovršnom postupku isplaćuje sud.

Iz točke 2. navedene Upute proizlazi da ako sud provodi ovršni postupak u skladu sa člankom 433.a Zakona o parničnom postupku ('Narodne novine' broj 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03), naplaćeni iznos od ovršenika po računu kod banke, banka je obvezna položiti na poseban račun i o tome obavijestiti sud. Nakon što se u cijelosti li djelomično naplati tražbina utvrđena u rješenju o ovrsi, sud o tome obavještava Područni ured Porezne uprave nadležan prema sjedištu poslodavca, uz zahtjev da iz naplaćenog iznosa obračuna porez, prirez, doprinose za obvezna osiguranja iz plaće, uključujući i doprinos za individualnu kapitaliziranu štednju. Uz taj zahtjev, sud treba nadležnom Područnom uredu Porezne uprave prema sjedištu poslodavca dostaviti i ovršnu presudu. Područni ured Porezne uprave nadležan prema sjedištu poslodavca treba presliku zahtjeva suda i ovršne presude dostaviti Područnom uredu Porezne uprave koji je mjesno nadležan prema mjestu prebivališta ili uobičajenog boravišta radnika kojemu se isplaćuju plaće u ovršnom postupku. Područni ured Porezne uprave nadležan prema mjestu prebivališta ili uobičajenog boravišta radnika treba u suradnji sa nadležnom ispostavom Porezne uprave sastaviti obračun poreza na dohodak, prireza porezu na dohodak i to prema propisima koji su bili na snazi i u primjeni u vrijeme kada je plaća, koju obračunava iz ovrhom naplaćenog iznosa, trebala biti isplaćena, a doprinose za obvezna osiguranja iz plaće na način opisan u točki 1.1. spomenute Upute. Područni ured Porezne uprave nadležan prema mjestu prebivališta ili uobičajenog boravišta radnika treba sastavljen obračun poreza na dohodak, prireza porezu na dohodak i doprinosa za obvezna osiguranja po svakom poreznom razdoblju te rekapitulaciju dostaviti Područnom uredu Porezne uprave nadležnom prema mjestu sjedišta poslodavca. Područni ured Porezne uprave nadležna prema mjestu sjedišta poslodavca zaprimljen obračun treba dostaviti nadležnom sudu, a u slučaju ovršnog postupka za plaće više radnika sa prebivalištem ili uobičajenim boravištem u nadležnosti različitih Područnih ureda Porezne uprave, treba sastaviti rekapitulaciju tih obračuna.

Porezna uprava sastavlja na zahtjev suda obračun poreza na dohodak, prireza porezu na dohodak i doprinosa za obvezna osiguranja iz plaće, po postupku i na način opisan u točkama 1.1., 1.2. i 1.3., koristeći se podacima o primicima od nesamostalnog rada koje je radnik ostvario u tim prethodnim poreznim razdobljima te osobnom odbitku koji je eventualno za ta razdoblja iskoristio, a kojima za prethodne godine raspolaže (iz podnesenih i obrađenih godišnjih poreznih prijava, poreznih kartica na obrascima PK-1 i PK-2 odnosno izvješća IP počevši od 2005. godine).

Obračun plaća koje se isplaćuju iz sredstava naplaćenih ovrhom, s podacima o iznosu poreza na dohodak, prireza porezu na dohodak i doprinosa za obvezna osiguranja iz plaće te neto plaći (plaći nakon umanjenja za doprinose iz plaće, porez na dohodak i prirez porezu na dohodak), nadležan Područni ured Porezne uprave sastavlja prema točki 2. Upute po svakom radniku i po mjesecima svakog poreznog razdoblja. Osim tih podataka, obračun treba sadržavati i podatak o ukupno obračunatom iznosu svake pojedine obveze za javna davanja za ukupno razdoblje obračuna, s naznakom propisanih uplatnih računa na koje se obračunane obveze trebaju uplatiti. Uz obračun Porezna uprava prilaže i popunjene naloge za prijenos sredstava sa računa kod banke odnosno sa računa kod suda na uplatne račune propisane za uplatu navedenih obveza za javna davanja.

Iako u predmetnom slučaju Općinski sud u Zagrebu koji je proveo ovrhu na sredstvima ovršenika te isplatio naknadu plaće za smjenski rad radniku, nije postupio na navedeni način, jer navedene Upute u vrijeme donošenja sudske presude i provođenja ovrhe nije bilo, mišljenja smo da bi Područni ured Zagreb i Ispostava koja je mjesno nadležna prema mjestu prebivališta ili uobičajenog boravišta radnika, trebali izvršiti obračun obveza za javna davanja iz naknada bruto plaće koje su isplaćene u ovršnom postupku putem suda u cijelosti na način propisan točkom 2. navedene Upute.

Međutim, obračun obveza iz plaće u konkretnom slučaju ne treba dostaviti Općinskom sudu u Zagrebu, već ovršeniku koji je poslodavac. Poslodavac će obračunane iznose doprinosa za obvezna osiguranja iz plaće, poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak obustaviti prilikom iduće isplate plaće od radnika u skladu s člankom 94. Zakona o radu ('Narodne novine' broj 137/04 - pročišćeni tekst, 68/05- Odlika Ustavnog suda) ili će mu radnik dati na raspolaganje utvrđenu svotu za namirenje tih obveza, te je dužne iznose obvezan uplatiti na odgovarajuće uplatne račune propisane Naredbom o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2006. godini ('Narodne novine' broj 154/05,41/06,46/06).

Napominjemo da je poslodavac pri tome obvezan obračunati i uplatiti i doprinose za obvezna osiguranja na plaću na način propisan u točki 1.1. Upute o oporezivanju plaća po sudskoj presudi i nagodbi u tijeku sudskog postupka i izvansudskoj nagodbi.

U dijelu koji se odnosi na izvješćivanje i evidentiranje podataka o obračunanim i uplaćenim doprinosima za obvezna osiguranja, porezu na dohodak i prirezu porezu na dohodak iz plaće koju je sud u ovršnom postupku isplatio u bruto iznosu radnicima, Porezna uprava će postupiti na način opisan u točki 2. pod 1., 2., 3. i 4. navedene Upute, osim u dijelu koji se odnosi na obvezu dostavljanja rješenja o namirenju javnih davanja kobga sud u tim slučajevima ne donosi. Dakle, Područni ured Porezne uprave nadležan prema sjedištu poslodavca treba presliku obračuna javnih davanja, nakon obavljenih np ata, dostaviti nadležnim zavodima i Središnjem registru osiguranika te poslodavcu koji je ovršenik. Obračun javnih davanja iz bruto plaća isplaćenih u ovršnom postupku u bruto iznosu, temelj je evidentiranja zaduženja poslodavca u poreznom knjigovodstvu i to nakon što poslodavac uplati obračunane obveze doprinosa iz plaće, poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak.

Povratak na prethodnu stranicu