Porez na dohodak - Dohodak od nesamostalnog rada
Broj klase:410-18/05-01/87
Urudžbeni broj:513-07-21-01/06-2
Zagreb, 26.06.2006
Porezni tretman troškova smještaja za stranca
Od društva "A" primili smo upit koji se odnosi na porezni tretman smještaja za fizičku osobu - stranca, a na teret tuzemnog društva u kojem radi. U upitu je navedeno da je državljanin Republike Austrije sklopio ugovor o radu na neodređeno vrijeme sa tuzemnim društvom u kojemu radi, a na temelju radne dozvole koja vrijedi za razdoblje od 1.3.2005. do 1.3.2006. godine. U tuzemstvu ima privremeni boravak, ne posjeduje stan, već od utorka do petka koristi hotelski smještaj, ako ne obavlja poslove u drugim hrvatskim gradovima, gdje po potrebi također koristi hotelski smještaj. U dane vikenda boravi u Republici Austriji gdje ima prebivalište. Postavljena su pitanja poreznog tretmana troškova hotelskog smještaja u mjestu u kojemu radi, a i onih koje nastaju u drugim mjestima u tuzemstvu, a na koja nastavno odgovaramo.

Fizička osoba koja je u skladu s odredbama članka 4. Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i na imovinu ("Narodne novine" - Međunarodni ugovori broj 3/01), obveznik je poreza na dohodak u Republici Hrvatskoj po osnovi plaće i sličnih primanja koja ostvari nesamostalnim radom u republici Hrvatskoj, a prema članku 15. stavak 1. toga Ugovora.

Iz plaće koju ostvari nesamostalnim radom u Republici Hrvatskoj i koja pada na teret tuzemnog poslodavca, porez na dohodak obračunava, obustavlja i uplaćuje tuzemni poslodavac na način propisan člankom 14. stavak 1. točka 1. i člankom i člankom 45. Zakona o porezu na dohodak ("Narodne novine" broj 177/04).

Primicima po osnovi nesamostalnog rada (plaćom) smatra se u skladu s člankom 14 stavak 1. točka 1.5. Zakona o porezu na dohodak i plaćanje računa hotelskih organizacija za smještaj rezidenta Republike Austrije i to u mjestu sjedišta tuzemnog poslodavca, u kojemu je ta osoba zaposlena. Prema tome, i iz tih primitaka poslodavac je obvezan obračunati, obustaviti i uplatiti predujam poreza na dohodak na način propisan člankom 45. toga Zakona.

S obzirom da se plaćanje troškova stanovanja za rezidenta Republike Austrije smatra isplatom plaće, pri čemu je poslodavac obvezan obračunati, obustaviti i uplatiti predujam poreza na dohodak, taj se trošak smatra porezno priznatim rashodom odnosno izdatkom poslodavca pravne ili poslodavca fizičke osobe.

Odredbama članka 36. stavak 23. Zakona o porezu na dohodak propisano je da se rezidentima osobni odbitak može u poreznom razdoblju uvećati i za iznos plaćene slobodno ugovorene najamnine za potrebe stanovanja u stambenom prostoru najmodavca.

U konkretnom slučaju fizička osoba nije rezident Republike Hrvatske, već je rezident Republike Austrije, a u Republici Hrvatskoj ostvaruje plaću, između ostalog i po osnovi plaćenih troškova hotelskog smještaja na teret poslodavca, u mjestu u kojemu obavlja rad. Osim toga, plaćanje troškova smještaja u hotelu ne smatra se plaćanjem najamnine za potrebe stanovanja u stambenom prostoru najmodavca (uz zaključeni ugovor o najmu). Zbog navedenih razloga, iznos plaće po osnovi plaćenih troškova hotelskog smještaja na teret poslodavca, ne može se smatrati dijelom osobnog odbitka, koji umanjuje poreznu osnovicu u konačnom godišnjem obračunu poreza na dohodak na temelju podnesene godišnje porezne prijave.

Troškovi hotelskog smještaja koje tuzemni poslodavac plaća za radnika koji je rezident Republike Austrije i to u mjestima izvan mjesta u kojemu ta osoba radi, ne smatraju se oporezivim primitkom od nesamostalnog rada, ako su nastali u svezi sa obavljanjem službenih putovanja za potrebe tuzemnog poslodavca i ako se plaćaju u skladu s člankom 13. stavak 2. točka 2. Pravilnika o porezu na dohodak ("Narodne novine" broj 95/05).

Ako ti troškovi ne rastaju u svezi sa obavljenim službenim putovanjima za potrebe tuzemnog poslodavca, smatraju se primitkom (plaćom) od kojeg se utvrđuje i oporezuje dohodak od nesamostalnog rada na način propisan člankom 14. stavak 1. točka 1.5. i člankom 45. Zakona o porezu na dohodak.
Povratak na prethodnu stranicu