Porez na dohodak - Dohodak od nesamostalnog rada
Broj klase:410-01/06-01/483
Urudžbeni broj:513-07-21-01/06-2
Zagreb, 10.05.2006
Primici koji se ne smatraju primicima od nesamostalnog rada
Oddruštva "A" iz Huma na Sutli, primili smo upit koji se odnosi na tumačenje članka 15. stavka 1. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine broj 177/05). U upitu je navedeno da bi društvo svojim radnicima tijekom rada omogućilo konzumiranje hladnih napitaka (voda, mineralna voda, sokovi i slično), budući da se u konkretnom slučaju radi o radnim mjestima s posebnim uvjetima rada, gdje su radnici izloženi visokim temperaturama te trebaju konzumirati tekućinu, a propisi iz zaštite na radu obvezuju poslodavca na davanje napitaka radnicima.

Pitanje je da li se hladni napitci mogu tretirati kao izdatak poslodavca koji se smatra porezno priznatim rashodom,, a da se istodobno ne smatra primitkom radnika od kojeg se utvrđuje oporeziv dohodak.

Odredbama članka 15. stavak 1. Zakona o porezu na dohodak propisano je da se primicima od nesamostalnog rada ne smatraju primici koje poslodavac i isplatitelj primitka odnosno plače iz članka 14. stavak 1. toga Zakona omogućuje radnicima i fizičkim osobama koje ostvaruju primitke od kojih se utvrđuje dohodak od nesamostalnog rada u interesu obavljanja djelatnosti poslodavca i isplatitelja primitka odnosno plaće, a osobito:
- uređenje i opremanje radnih prostora i prostora za odmor i prehranu,
- posebni radna odjeća obilježena nazivom ili znakom poslodavca ili isplatitelja primitka odnosno plaće,
- obvezni liječnički pregledi prema posebnim propisima,
- sistematski kontrolni liječnički pregledi ako su omogućeni svim radnicima i fizičkim osobama koje ostvaruju primitke po osnovi nesamostalnog rada,
- školovanje i stručno usavršavanje koje je u svezi s djelatnosti poslodavca i isplatitelja primitka od nesamostalnog rada.

U skladu s navedenim, izdaci za nabavu vode namijenjene za piće radnika tijekom radnog vremena, bez obzira radi li se o vodi iz vodovodne mreže ili o vodi koja je pročišćena i ambalažirana, mogu se smatrati izdacima koji su u interesu obavljanja djelatnosti poslodavca, pa se prema tome smatraju porezno priznatim rashodima odnosno izdacima poslodavca, a istodobno nisu primitak radnika od kojega se utvrđuje oporeziv dohodak od nesamostalnog rada.

Međutim, konzumacija sokova i slično, koje bi poslodavac na svoj teret omogućavao radnicima za vrijeme radnog vremena, smatraju se primicima radnika u naravi prema članku 14. stavak 3. Zakona o porezu na dohodak i podliježu oporezivanju na način propisan člankom 45. toga Zakona i člankom 61. stavci 1., 2., 4., 5., 6., 9. i 14. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine broj 95/05).
Povratak na prethodnu stranicu