Porez na dohodak - Dohodak od nesamostalnog rada
Broj klase:410-01/06-01/599
Urudžbeni broj:513-07-21-01/06-2
Zagreb, 14.06.2006
Potvrde o cijeni karata - vjerodostojne isprave
Od Porezne uprave, Područni ured Zagreb, ispostava Zagreb za poreze građana, primili smo dopis 410-01/06-01/199, Ur.broj: 513-07-01-06/06-2 od 6. lipnja 2006. godine, kojim nam je proslijeđen upit Hrvatskog zavoda za poljoprivrednu savjetodavnu
službu od 15. 12,2005. godine. U predmetnom upitu je navedeno da se prema pisanom mišljenju Porezne uprave, Središnjeg ureda, vjerodostojnom ispravom za priznavanje troška prijevoza iznimno, u pojedinačnim izvanrednim okolnostima, može smatrati
potvrda o cijeni prijevoznih karata, pa je postavljen upit može li se ta potvrda smatrati
vjerodostojnom ispravom i u slučaju kada radnik službeni put obavlja vlastitim prijevozom, a za obavljanje službenog putovanja mu je odobreno korištenje sredstava javnog prometa. Nastavno odgovaramo.

Člankom 14. stavak 2. Pravilnika o porezu na dohodak ("Narodne novine" broj 95/05) propisano je da se izdaci za službena putovanja iz članka 13. istoga Pravilnika (dnevnice, naknade prijevoznih troškova, naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe, troškovi noćenja i drugo), priznaju na temelju urednog i vjerodostojnog putnog naloga i priloženih isprava kojima se dokazuju izdaci i drugi podaci navedeni na putnom nalogu. Za svrhe oporezivanja putni nalog kao vjerodostojna isprava treba sadržavati osobito: nadnevak izdavanja, ime i prezime osobe koja se upućuje na službeno putovanje, mjesto u koje se upućuje, svrhu putovanja, vrijeme trajanja putovanja, vrijeme kretanja na put, podatke o prijevoznom sredstvu kojim se putuje, vrijeme povratka s puta, potpis ovlaštene osobe, pečat, obračun troškova, likvidaciju obračuna te izvješće s puta. Uz putni se nalog obvezno prilažu isprave kojima se dokazuju nastali izdaci i to osobito: računi za utrošeno gorivo ako se putuje osobni automobilom, računi za cestarine, preslike ili potvrde putnih karata, računi za smještaj i drugo.

Člankom 14. stavak 1. Pravilnika o porezu na dohodak propisano je da se neoporezive isplate iz članka 13. toga Pravilnika priznaju na temelju vjerodostojnih isprava (računa, obračuna, odluka, potvrda o cijeni karata i drugog).

Prema navedenim odredbama toga Pravilnika iznimno je moguće vjerodostojnom ispravom smatrati i potvrde o cijeni prijevoznih karata izdane od ovlaštenih prijevoznika čija su prometna sredstva korištena za prijevoz na pojedinom službenom putovanju, ali samo u pojedinačnim izvanrednim okolnostima, kao što su na primjer gubitak izvornog računa, njegovo uništenje, krađa i slično, a o čemu smo dali i pisano mišljenje klasa: 410-18/05-01/125, ur.broj: 513-07-21-01/05-2 od 15. prosinca 2005. godine.

Zbog navedenog, mišljenja smo da se u slučaju kada je radniku u nalogu za službeno putovanje odobren prijevoz sredstvom javnog prometa, a radnik službeni put obavi vlastitim automobilom, potvrde o cijeni karata sredstvima javnog prijevoza ne mogu smatrati vjerodostojnim ispravama o nastalim troškovima službenih putovanja.
Povratak na prethodnu stranicu