Porez na dohodak - Dohodak od nesamostalnog rada
Broj klase:140-01/06-01/35
Urudžbeni broj:513-07-21-01/06-3
Zagreb, 08.05.2006
Obračun naknade plaće osobama koje pružaju njegu i pomoć HRVI iz Domovinskog rata
Povodom dopisa Klasa: 140-01/06-0001/4 Ur. broj: 519-09-06-4 od 10. travnja 2006.
i upita o obvezama poreza na dohodak i doprinosa za obvezna osiguranja prema naknadi što
je Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti isplaćuje osobama koje pružaju pomoć i njegu HRVI iz Domovinskog rata, prema odredbama Zakona o pravima
hrvatskih branitelja iz domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine, broj
174/04) i to - njegovateljima koji nisu prijavljeni na mirovinsko i na
zdravstveno osiguranje i istovremeno su korisnici mirovine dajemo mišljenje u nastavku.

l. Obveza poreza na dohodak

Prema odredbi članka 5. stavka 2. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 177/04. - u daljnjem tekstu: Zakon) dohoci koji se oporezuju, prema izvoru dohotka jesu: dohodak od nesamostalnog rada, dohodak od samostalne djelatnosti, dohodak od imovine i imovinskih prava, dohodak od kapitala, dohodak od osiguranja te drugi dohodak.
U slučaju naknade što je Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti isplaćuje osobama koje pružaju pomoć i njegu HRVI iz Domovinskog rata, bez obzira na činjenici ako primatelj nije prijavljen na mirovinsko i na zdravstveno osiguranje po toj osnovi, riječ je o primitku od kojega se utvrđuje dohodak od nesamostalnog rada prema članku 13. Zakona i to kao razlika između primitka u skladu s odredbom članka 14. Zakona i izdataka nastalih u istom razdoblju u skladu s odredbom članka 16. Zakona jer se, prema odredbi članka 14. stavka 1. točka 5. Zakona primitkom od nesamostalnog rada smatra i „naknada plaće osobama koje pružaju njegu i pomoć hrvatskim ratnim vojnim invalidima iz Domovinskog rata I. skupine, prema posebnom propisu".
Prema odredbi članka 16. Zakona izdacima koji se oduzimaju od primitaka iz članka 14. Zakona pri utvrđivanju dohotka od nesamostalnog rada smatraju se uplaćeni doprinosi za obvezna osiguranja iz plaće, odnosno iz primitka te uplaćene premije osiguranja prema članku 12. stavku 9. Zakona koje radnici i fizičke osobe koje ostvaruju primitke iz članka 14. Zakona uplaćuju na svoj teret a isplatitelj ih obustavlja i uplaćuje pri isplati primitka.

2. Obveza doprinosa

Obvezna osiguranja u Republici Hrvatskoj te prava i obveze iz obveznih osiguranja uređuju posebni propisi a to su:
Zakon o mirovinskom osiguranju (Narodne novine, broj 102/98, 127/00, 59/01,
109/01, 147/02, 117/0.3, 30/04, 177/04 i 92/05) te
Zakon o zdravstvenom osiguranju (Narodne novine, broj 94/01, 88/02, 149/02,
117/03, 30/04 i 177/0^)1
Zakon o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti
(Narodne novine, broj 32/2002 i 114/03),
a sva pitanja vezana uz doprinose za obvezna osiguranja uređena su Zakonom o doprinosima za obvezna osiguranja (Narodne novine, broj 147/02, 175/03 i 177/05).
Prema navedenim propisima iz oblasti obveznih osiguranja obvezno se (između
ostalih osnova osiguranja) osiguravaju i osobe koje pružaju pomoć i njegu HRVI iz
Domovinskog rata ali i osobe koje ostvaruju primitke od kojih se, prema propisima o porezu
na dohodak, utvrđuje drugi dohodak a prema Zakonu o doprinosima za obvezna osiguranja
različito su uređene i obveze doprinosa za obvezna osiguranja (osnovica za obračun i
vrste doprinosa) te način izvješćivanja o obračunanim i uplaćenim doprinosima kada
je riječ o osiguranju temeljem svojstva osobe koja pruža pomoć i njegu HRVI iz
Domovinskog rata u odnosu na osiguranje i/ili prava iz osiguranja po osnovi primitaka
od kojih se drugi dohodak, odnosno:
kada je riječ o osiguraniku - osobi koja pruža pomoć i njegu HRVI iz
Domovinskog rata osnovica za obračun doprinosa je naknada plaće prema kojoj je propisana obveza doprinosa za mirovinska osiguranja te doprinosa za osnovno zdravstveno osiguranje i posebnog doprinosa za zdravstveno osiguranje za prava u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti i doprinosa za zapošljavanje, a
kada je riječ o osiguraniku s osnove „primitka od kojega se utvrđuje drugi dohodak“ osnovica za obračun doprinosa je primitak od kojega se utvrđuje drugi dohodak i propisana je obveza doprinosa za mirovinska osiguranja te doprinosa za osnovno zdravstveno osiguranje (ali ne i obveza posebnog doprinosa za zdravstveno osiguranje za prava u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti niti obveza doprinosa za zapošljavanje).
Kako je u ovom slučaju riječ o osobama koje ostvaruju primitke - naknadu plaće a nisu prijavljeni na mirovinski i na zdravstveno osiguranje po toj osnovi a istovremeno su korisnici mirovine, iako se predujam poreza obračunava na način propisan za dohodak od nesamostalnog rada (kako je gore navedeno), pri utvrđivanju obveze doprinosa za obvezna osiguranja treba primijeniti načela propisana Zakonom o doprinosima za obvezna osiguranja za obveznika doprinosa te osnovicu i vrste doprinosa propisanima prema primitku od kojega se utvrđuje drugi dohodak.

3. Obračun predujma poreza na dohodak i izvješćivanje

Predujam poreza na dohodak obračunava se na način kako je to propisano člankom 45. Zakona, a prema odredbi stavka 3. toga članka, iznos predujma obračunava se od porezne osnovice koju čini iznos primitka prema članku 14. Zakona (naknade plaće) umanjen za iznos izdataka prema članku 16. Zakona (koji su uplaćeni) i umanjen za iznos mjesečnog osobnog odbitka iz članka 36. stavaka l. i 2. Zakona.
U ovom slučaju:
izdatak su doprinosi iz osnovice za mirovinska osiguranja obračunani po stopi 20%
(odnosno po stopama 15% i 5%) a
pri utvrđivanju osnovice za obračun predujma poreza na dohodak odnosno
mogućnosti umanjenja za osobni odbitak treba voditi računa o činjenici da osoba
koja je korisnik mirovine mjesečni osobni odbitak koristi po osnovi mirovine te
da isplatitelju naknade plaće nije predana porezna kartica - Obrazac PK (jer je
istovremeno kod isplatitelja mirovine), tako da se dohodak od nesamostalnog rada
ne umanjuje za iznos osobnog odbitka.
Iznos predujma poreza na dohodak obračunava se primjenom stopa poreza na dohodak propisanih člankom 45. stavkom 5. Zakona a to su:
stopa 15% na iznos mjesečne osnovice do visine dvostrukog iznosa osnovnog
osobnog odbitka (mjesečna osnovica do 3.200,00 kuna) te
stopa 25% na iznos mjesečne osnovice - razliku između dvostrukog i peterostrukog
iznosa osnovnoga osobnog odbitka (slijedećih 4.800,00 kuna) te
stopa 35% na iznos mjesečne osnovice - razliku između peterostrukog i 14-erostrukog
iznosa osnovnoga osobnog odbitka (slijedećih 14.400,00 kuna) te
stopa 45%. na iznos mjesečne osnovice iznad 14-erostrukog osnovnoga
osobnog odbitka.
Na obračunani iznos predujma poreza obračunava i prirez porezu na dohodak
primjenom stope za obračun prireza ovisno o prebivalištu poreznog obveznika. Predujam
poreza i porezu na dohodak plaća se u korist uplatnog računa za plaćanje
zajedničkih prihoda državnoga, županijskih te gradskih i općinskih proračuna i
pozivom na šifru uplatnog računa 1406.
O isplaćenoj naknadi plaće te o obračunanom predujmu poreza i prireza treba izvijestiti Poreznu upravu na Obrascu ID, popunjavanjem samo podataka pod II. tog izvješća koje se popunjava na posebnom obrascu (različitom od izvješća za ostale primatelje naknade koji su prijavljeni na osiguranje). Kao identifikator na obrascu upisuje oznaku „9" a podatak o isplaćenoj naknadi te o obračunanim i uplaćenim doprinosima iz osnovice i uplaćenom predujmu poreza i prireza porezu na dohodak treba unijeti i na Obrazac IP primatelja na koji se upisuje indikator „2" (isplatitelju nije predana porezna kartica - Obrazac PK).

4. Obračun doprinosa za obvezna osiguranja i izvješćivanje

Iznosi doprinosa obračunavaju se prema osnovici propisanoj člankom 9. Zakona o doprinosima za obvezna osiguranja (za drugi dohodak) a to je iznos naknade plaće. Vrste i stopa doprinosa propisane su člankom 35. toga Zakona i to:
1. doprinos iz osnovice za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti po stopi 20% odnosno po stopi 15% (kada je primatelj naknade osiguranik II. stupa) i
2. doprinos iz osnovice za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje po stopi 5% (kada je primatelj naknade osiguranik II. stupa) te
3. doprinos na osnovicu za osnovno zdravstveno osiguranje po stopi 15%.

Iznosi doprinosa pod 1. i pod 3. plaćaju se u korist računa 1001005-1863000160 Državni proračun Republike Hrvatske a pri uplati doprinosa upisuju se oznake (šifre) uplatnih računa za plaćanje obveznih doprinosa i to:
šifra 8290 za doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti šifra 8664 za doprinos za osnovno zdravstveno osiguranje.
Iznos doprinosa pod 2. plaća se u korist računa 1001005-1700036001 Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje a pri uplati tog doprinosa upisuje se oznaka (Šifra) uplatnog računa 2194.
O isplaćenoj naknadi plaće te obračunanim i uplaćenim doprinosima prema drugom dohotku treba izvijestiti Poreznu upravu na Obrascu IDD, popunjavanjem podataka u stupcu 3. izvješća, na posebnom obrascu (različitom od izvješća za ostale primatelje) ali se ne popunjavaju podaci redaka 6., 7., 8., 9. i 10. toga stupca.
O isplaćenoj naknadi plaće te obračunanim i uplaćenim doprinosima za mirovinska osiguranja treba izvijestiti Središnji registar osiguranika (REGOS) na Obrascu R-Sm na način propisan Pravilnikom o sadržaju Obrasca R-Sin (Narodne novine, broj 38/05) vodeći pri tome računa da su doprinosi obračunani prema „drugom dohotku".
Povratak na prethodnu stranicu