Porez na dohodak - Dohodak od nesamostalnog rada
Broj klase:410-01/05-01/1428
Urudžbeni broj:513-07-21-01/05-2
Zagreb, 12.12.2005
Primici u naravi - darovanje radnika
Od "A" d. o. o., primili smo upit u svezi darovanja radnika u naravi u vrijednosti do 400,00 kn, prigodom predstojećih blagdana. Pitanje je da li se „poklon kartica" od Privredne banke Zagreb d.d., koja se može koristiti za plaćanje kao i ostale kartice (kreditne i debilne), može tretirati kao darovanje radnika u naravi.
Odredbama člair-:a 14. stavka 1. točke 1. i stavka 3. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine broj 177/04) propisano je da se primicima po osnovi nesamostalnog rada (plaćom) smatraju svi primici koje poslodavac u novcu ili u naravi isplaćuje ili daje radniku po osnovi radne g odnosa, prema propisima koji uredjju radni odnos. Primicima u naravi smatraju se korištenje zgrada, prometnih sredstava, povoljnije kamate pri odobravanju kredita i druge pogodnosti koje poslodavci i isplatitelji primitka, odnosno plaće iz stavka 1. i 2. ovoga članka daju radnicima i fizičkim osobama koje ostvaruju primitke iz stavka l. i 2, ovoga članka.
U članku 15. sigvku 1. točka 3. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine broj 9'i/05) propisano jt: da <;.e primicima po osnovi nesamostalnog rada smatraju i primici radnika i osoba koji ostvaruju primitke iz članka 14. Zakona u stvarima i uslugama koje imaju novčanu vrijednost (cobra. usluge, prava i ostala primanja u naravi), u koje u i a/e primici ostvareni u dobrima i uslugama bez naknade ili uz djelomičnu naknadu, te raznim darovima i ugošćenjima,

Člankom 16. stavkom 1.13. točkom 7. Pravilnika o porezu na dohodak propisano je da se vrijednost primitaka iz članka 15, ovoga Pravilnika utvrđuje prema tržišnoj vrijednosti tih primitaka koja je važeća u mjestu davanja (s uključenim porezom na dodanu vrijednost). Vrijednost primitaka pri davanju darova, usluga bez naknade i slično čija je pojedinačna vrijednost preko 400,00 kuna po pojedinom radniku i osobama koje ostvaruju primitke iz članka 14. 2'akona godišnje, utvrđuje s;e na vrijednost iste ili slične vrste stvari odnosno usluge prema tržnim cijenama u mjestu davanja dara ili usluge. Pod darovima se u smislu ovoga Pravilnika, smatraju samo davanja u naravi.
Slijedom navedenog, „poklon kartice" koje glase na i;oios do 400,00 kuna mogu se tretirati kao darovanje radnika u naravi u vrijednosti do 400,00 kn, te se smatraju neoporezivim primicima po osnovi nesamostalnog rada.
Molimo da s navedenim mišljenjem upoznate podnositelja upita.
Povratak na prethodnu stranicu