Porez na dohodak - Dohodak od nesamostalnog rada
Broj klase:114-01/05-01/5
Urudžbeni broj:513-07-21-01/05-2
Zagreb, 28.11.2005
Isplata odštete u visini plaće
U vezi upita o poreznom tretmanu isplata odšteta u visini plaće, u nastavku odgovaramo:
Porezni obveznik dobio je 2001. godine izvanredni otkaz ugovora o radu. Pravovremeno je podnio tužbeni zahtjev za poništenje odluke o otkazu odnosno tražio je povratak na posao i isplatu odštete u visini plaće sa zakonskim zateznim kamatama i to za svaki mjesec izbivanja s posla sve do rješenja sudskog spora. Danas postoji obostrana volja tuženika i tužitelja da spor riješe izvansudskom nagodbom. Tuženik (trgovačko društvo) voljno je tužitelju isplatiti određeni iznos ovisno o dogovoru, na ime odštete s tim da tužitelj odustane od sudskog spora. Pitanje je da li isplaćeni iznos podliježe oporezivanju.
Člankom 14. stavkom 1. točkom 1. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 177/04; u daljnjem tekstu: Zakon) propisano je da se primicima po osnovi nesamostalnog rada (plaćom) smatraju svi primici koje poslodavac u novcu ili u naravi isplaćuje ili daje radniku po osnovi radnog odnosa, prema propisima koji uređuju radni odnos, a to su, sukladno podtočki 1.1. istoga članka, plaća koju poslodavac isplaćuje radnicima u svezi sa sadašnjim radom, prijašnjim radom po osnovi prijašnjeg radnog odnosa ili budućim radom po osnovi sadašnjeg radnog odnosa.
Temeljem iznesenog, primitak (plaća) koji će poslodavac isplatiti po izvansudskoj nagodbi radniku po osnovi prijašnjeg radnog odnosa smatra se primitkom od kojeg se, sukladno članku 13. Zakona, utvrđuje dohodak od nesamostalnog rada i obračunava i plaća predujam poreza prema članku 45. Zakona. Iz navedenog jest razvidno da se isplaćeni iznos ne može smatrati odštetom u smislu članka 9. stavka 2. točke 2.5. Zakona, obzirom daje primitak (plaća) u svezi s nesamostalnim radom.

Skrećemo pozornost da je člankom 13. stavkom 2. točkom 21. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 95/05) propisano da porezu na dohodak ne podliježu otpremnine koje poslodavac isplaćuje radniku zbog poslovno uvjetovanih otkaza i osobno uvjetovanih otkaza, prema Zakonu o radu, do visine 6.400,00 kuna za svaku navršenu godinu rada kod tog poslodavca i otpremnine zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti do visine 8.000,00 kuna za svaku navršenu godinu rada kod tog poslodavca. Sukladno navedenom, ako je otkaz radniku poslovno ili osobno uvjetovan sukladno odredbama Zakona o radu, na isplaćeni primitak (otpremninu) do propisanog iznosa ne plaća se porez na dohodak, a niti propisane zatezne kamate koje su obračunane i isplaćene po osnovi te otpremnine (u razmjernom dijelu ukupno obračunanih i isplaćenih propisanih zateznih kamata koje se odnose na otpremninu).
Nadalje, obzirom da se isplata primitka (plaće) obavlja po izvansudskoj nagodbi, propisane zatezne kamate isplaćene po toj osnovi smatraju se primitkom (plaćom) od kojeg se utvrđuje dohodak od nesamostalnog rada na prethodno navedeni način.
Molimo da o navedenom obavijestite podnositelja upita.
Povratak na prethodnu stranicu