Porez na dohodak - Dohodak od nesamostalnog rada
Broj klase:471-02/05-01/16
Urudžbeni broj:513-07-21-01/05-2
Zagreb, 15.11.2005
Isplata zaostalih plaća radnicima
Od "A", primili smo upit o načinu isplate zaostalih plaća radnicima „HOTELA SREBRENO" D.D. Podnositeljica upita smatra da su radnici višestruko oštećeni, budući da su 23.12.2004. godine izvršene isplate plaća za 2000., 2001. i 2002. godinu, a osobni odbici i olakšice se priznaju za samo jednu godinu. Radi jednokratne isplate plaća radnici su oporezivani najvećom poreznom stopom na dohodak, iako se radi o minimalnim plaćama.
Člankom 33. stavkom 1.12. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine broj 127/00,150/02,163/03 i 30/04), koji se primjenjivao do 31.12.2004. godine, propisano je da kod dohotka od nesamostalnog rada predujam poreza obračunava, obustavlja i uplaćuje poslodavac, isplatitelj mirovine ili sam porezni obveznik. Dužnik poreza na dohodak je posloprimac i umirovljenik. Predujam poreza na dohodak od nesamostalnog rada se obračunava, obustavlja i uplaćuje prilikom svake isplate prema propisima koji važe na dan isplate.
Prema odredbama članka 27. stavka 1. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine broj 140/03, 188/03,198/03 i 169/04), posloprimac je dužnik poreza na dohodak. Poslodavac je solidarni dužnik u postupku obračunavanja i plaćanja poreza na plaću prema članku 27. Općeg poreznog zakona (Narodne novine broj 127/00, 86/01 i 150/02).
Člankom 26. stavkom 5. Pravilnika o porezu na dohodak propisano je slijedeće: ako tijekom godine dohodak od nesamostalnog rada nije redovito mjesečno isplaćivan, radi čega nisu iskorišteni mjesečni osobni odbici posloprimaca iz članka 29. stavak l. i 2. Zakona, a ni izdaci za uplaćene premije osiguranja iz članka 9. stavak 7. Zakona i to na način iz članka 13. stavak 3. Zakona, ili je gornje porezno opterećenje u pojedinim mjesecima bilo različito pa je porez uplaćen u većem iznosu, poslodavac je obvezan za posloprimce koji su kod njega radili u cijelom poreznom razdoblju, a nisu mijenjali prebivalište ili uobičajeno boravište između gradova i općina koje su propisale plaćanje prireza porezu na dohodak, sastaviti godišnji obračun poreza na dohodak od nesamostalnog rada i razlike po tom obračunu izravnati na kraju poreznog razdoblja (kalendarske godine) sa zadnjom isplatom dohotka od nesamostalnog rada. U tom slučaju godišnji porez na dohodak obračunava se od porezne osnovice - godišnjeg primitka od nesamostalnog rada umanjenog za u toj godini uplaćeni doprinos za obvezno mirovinsko osiguranje, za uplaćene premije osiguranja iz članka 9. stavak 7. Zakona i za godišnji osobni odbitak iz članka 29. stavci 1.12. Zakona.
U članku 31. stavak 6. Zakona o porezu na dohodak navedeno je da porezni obveznik, koji nije obvezan podnijeti godišnju poreznu prijavu, istu može podnijeti radi:
1. ostvarivanja prava na neiskorišteni osobni odbitak ili dio osobnog odbitka iz članka 29. i članka 40. ovoga Zakona,
2. prava na ravnomjerno godišnje oporezivanje odnosno godišnje izravnanje porezne osnovice,
3. prava na umanjenje porezne osnovice za izdatke nastale pri ostvarivanju primitaka od samostalne djelatnosti iz članka 15. stavka 4. točke 2. ovoga Zakona,
4. prava na povrat više plaćenog poreza iz iznosa vraćenog doprinosa za obvezno mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti iz primitka,
5. drugih prava propisanih zakonima.
Slijedom navedenoga, na isplaćene zaostale plaće obračunava se, obustavlja i uplaćuje predujam poreza na dohodak od nesamostalnog rada prema propisima koji važe na dan isplate. Kako je dana 23.12.2004. godine izvršena samo jedna uplata zaostalih plaća, trebalo je sastaviti godišnji obračun poreza na dohodak od nesamostalnog rada. Porezni obveznici - radnici „HOTELA SREBRENO" D.D. mogli su podnijeti godišnju poreznu prijavu poreza na dohodak, kako bi ostvariti neko od navedenih prava iz članka 31. stavak 6. Zakona o porezu na dohodak.
Molimo da s navedenim mišljenjem upoznate podnositelja upita.
Povratak na prethodnu stranicu