Porez na dohodak - Dohodak od nesamostalnog rada
Broj klase:410-01/05-01/1269
Urudžbeni broj:513-07-21-01/05-2
Zagreb, 09.11.2005
Utvrđivanje i oporezivanje primitaka u naravi
Od knjigovodstvenog servisa "A", primili smo upit koji se odnosi na obračun poreza i doprinosa iz primitaka u naravi koje poslodavac daje radnicima, a radnici su poslodavcu platiti jedan dio ili ukupnu vrijednost toga primitka. Također je postavljen upit koji se odnosi na pojašnjenje razlike između neoproezivih kamata u skladu s propisima o porezu na dohodak, u odnosu na propise o proezu na dodanu vrijednost. Nastavno odgovaramo.
Odredbama članka 14. stavak 3. Zakona o porezu na dohodak („Narodne novine" broj 177/04) propisano je da se primicima u naravi smatraju korištenje zgrada, prometnih sredstava, povoljnije kamate pri odobravanju kredita i druge pogodnosti koje poslodavci i isplatitelji primitka odnosno plaće iz stavka 1.12. istog članka toga Zakona daju radnicima i drugim fizičkim osobama koje ostvaruju primitke iz stavka 1.12. istog članka toga Zakona.
Člankom 45. stavak 4. Zakona o porezu na dohodak propisano je da se predujam poreza na dohodak od nesamostalnog rada obračunava od porezne osnovice koju čini iznos svih primitaka od nesamostalnog rada prema članku 14. toga Zakona ostvarenih tijekom jednog mjeseca, umanjen za izdatke iz članka 16. toga Zakona koji su uplaćeni i umanjen za iznos mjesečnog osobnog odbitka iz članka 36. stavci 1.12. istoga Zakona.
U skladu s odredbama članka 11. stavak 1. točka 1. Pravilnika o porezu na dohodak („Narodne novine" broj 95/05) primicima po osnovi nesamostalnog rada (plaćom) smatraju se svi priljevi koji radniku u novcu ili u naravi pritječu po osnovi radnog odnosa, a prema članku 14. stavku 1. točki 1. i stavku 3. Zakona o porezu na dohodak, a i priljevi u novcu i u naravi pritječu po osnovi prijašnjeg radnog odnosa, ako se radi o plaći za rad koji je obavljen za vrijeme radnog odnosa i drugim isplatama na koje je radnik pravo stekao za vrijeme radnog odnosa;

Člancima 15. i 16. Pravilnika o porezu na dohodak propisane su odredbe o vrstama primitaka u naravi od kojih se utvrđuje dohodak od nesamostalnog rada i utvrđivanju vrijednosti tih primitaka odnosno plaće po toj osnovi. Člankom 16. stavak 1. toga Pravilnika propisano je da se vrijednost primitaka u naravi utvrđuje prema njihovoj tržišnoj vrijednosti koja je važeća u mjestu davanja (s uključenim porezom na dodanu vrijednost).
Međutim, člankom 16. stavak 4. Pravilnika o porezu na dohodak propisano je da se radi obračunavanja i plaćanja poreza na dohodak sukladno Zakonu o porezu na dohodak, pri obračunavanju i plaćanju predujma poreza na dohodak tržišna vrijednost odnosno vrijednost primitaka u naravi uvećava za doprinose za obvezna osiguranja iz primitka, porez na dohodak i prirez porezu na dohodak.
U skladu sa navedenom odredbom Pravilnika o porezu na dohodak tržišna vrijednost primitaka u naravi (s uključenim porezom na dodanu vrijednost) smatra se uvijek neto primitkom radnika i druge fizičke osobe po osnovi nesamostalnog rada, kojega treba uvećati za porez na dohodak, prirez porezu na dohodak i doprinose za obvezna mirovinska osiguranja iz primitka.
Člankom 16. stavak 2. Pravilnika o porezu na dohodak propisano je da ako su primici u naravi odobreni radniku uz plaćanje naknade koja je niža od njihove tržišne vrijednosti, poslodavac i isplatitelj primitka iz članka 14. Zakona o porezu na dohodak, mora utvrditi razliku između tržišne cijene i naknade koju je radnik platio i tako utvrđena razlika smatra se primitkom od nesamostalnog rada.
Zbog navedenog se primitak u naravi utvrđen u vrijednosti koja predstavlja razliku između njegove tržišne vrijednosti (uvećan za porez na dodanu vrijednost) i naknade koju je radnik platio po toj osnovi poslodavcu, uvećava za doprinose za obvezna osiguranja iz primitka, porez na dohodak i prirez porezu na dohodak, a u skladu s člankom 16. stavak 4. Pravilnika o porezu na dohodak.
Ako su primici u naravi odobreni radniku uz naknadu koja je u vrijednosti tržišne naknade, po toj osnovi radnik nije, u smislu navedene odredbe članka 16. stavak 2. Pravilnika o porezu na dohodak, ostvario primitak po osnovi nesamostalnog rada, jer nema ni razlike između tržišne vrijednosti i plaćene naknade koja bi predstavljala primitak od nesamostalnog rada.
Nadležna ispostava Porezne uprave će ovaj odgovor pisanim puteni proslijediti podnositelju upita.
Povratak na prethodnu stranicu